Archive for Februar 2009|Monthly archive page

Was merr heit alles lerne kann..

freches Gesicht

Mei Engkelche Steffan, er geht in di Hofgaadeschul.

Ja un dort schbiile di Kinner in ihre Freischdunn, mir saade frihjer Pause driwwer, ja do schbiile’se oft „Pfänderspiele“, so wi mir das frihjer aach schunn geschbiilt honn.

Im Kreis werrd sich uffgeschdellt, e’Flasch in de Mitt vumm Kreis werrd rundgedreht un uff den de Flaschehals dann zeicht, der muss e’Pfand abgewwe.

Deno beim Inleese vun dem Pfand, geht’s dann genauso, nor rickwärts un jeder der draan kimmt muss ebbes defor mache, dass er sei „Pfand“ widder ze’rick kriid. –

Di kleen Laura wa di „Richterin“ ja un di musst saan, was gemacht werre musst, dass merrs Pfand widder kriid hot. –

Es is jo bekannt wi so ebbes ableeft.

 

Ja un dann hot beim Inleese vumm Pfand, di Flasch genau uff mei Engkelche Steffan gezeicht. Do saat di Laure, di „Richterin“ iwwern: “Du kannst deinen Schuh wieder haben, wenn du auch so rülpsen kannst wi ich.“

Deno schdellt sich di Laura breedbeenich hiin schluckz diif Luft un deno hot’se so laut gerilpst, wi’je Fuhrmann vumm Kohle-Anheiser frihjer, no zehje Flache Biir.

Es wa geheerich!

Doch di Uffgaweschdellung so ze rilpse, was for mei Engkelche Steffan di kleenicht Kleenichkeit!

Er heelt diif Luft, – schluckt’se unner, heelt noch e’mol Luft, di schluckt’er aach widder – deno es dritte Mool, di selb Prozedur, genauso wi ich’sem vorgemacht hatt. Dann hodder dann gerilpst, dass selbscht di Fraa Lehrerin aarich ve’schrock is.

Sei eene Schuh hodder vun de Laura widder kriid.

Dann saat’er noch zu merr: „Opa, ich war der einzige von allen Kindern meiner Klasse, der auf Kommando so laut rülpsen konnte, außer der Laura natürlich, di’s ja vorgemacht hatte.“

Ich honn de Bub gefroot, wer dann di Laura wär un dacht, es wär eens vun dene Gässjes Meed vun dort driwwe, eens aus de Aldschdadt. Honn noch gefroot, ob di aach so e’Oba hätt, der ihr so „unaanschdenniche Kunschtschdiggelcher“ beibringe deet?

Do saat mei Engkel Steffan: „Opa, die Laura ist doch die Tochter von dem Herrn Oberbürgermeister und der wird das ja wohl auch können, oder?

Mir honn deno di Worde gefehlt!

De Mustafa in de Tomade

Die Liebesfrucht

Mei Schdammdischbruder Armin, er is seit neischdem Kleengärtner, bevor’er de Leit di Därm aus’em Bauch gedrickt hot, er wa Masseer. Der kam di Daach un saat, er hätt owwe neewer seim Geerdche e’neije Nochbarkriid kriid, also aach e’Kleengeerdner, der in de Schwolle sei ganz perseenlich Erfillung finnt.

E’netter Mann aus Afghanistan wär’s un er wär so freindlich un deet in seim Gaade schaffe un wuhle wi ve’rickt un alles wär bei’em in beschder Ordnung nor – er wär halt annerscht, als wi di Kreiznacher Kruschelegärdner owwe am Mardinsberch. –

Wi annscht konnt’er nit so direkt saan, er hot’s mehr so umschribb, mit Hänn un Fiiß – er musst Platz honn debei.

Jetz hädder jo zwische de Erdbeere un de Tomadeschdeck, em Knowweloch un de Zwiwwele e’kleen Wissje aangeleet. Direkt in de Mitt vumm Gaade! Saat de Masseer vun frihjer, der jetz Kleengärtner am Mardinsberch is.

Es Wissje wär nit groß, zwee drei Kwadratmeeder ve’leicht, mehr awwer nit!

Er selbscht hätt sich als Nochbar vun’em schunn gewunnert, was das Pläggelche Wiss sollt? Merr hätt kenne den wertvolle Gaadeboddem besser nitze, denn e’Wiss, so midde im Gaade, ei so een gibt jo iwwerhaupt nix heer!

Jetz, no e’paa Daach, wisst’er awwer genau warum de afghanische Kleengeerdner sich sei Wiss aangeleet hätt. –

Si wär jo so scheen un glatt, di Wiss, wi rasiirt deet’se do leije un de Rase uffeme Golfplatz wär nix degeeje!

Moijns, middaachs un omens käm’er aus de Gaadehitt gekrawwelt, deet di Gaadeschlabbe auszihje, wo di Schwolle draan wäre un er deet sich dann immer in di een Richdung falle losse – no Bosenum zu, das wär di genau Himmelsrichdung.

Warum der das so mache deet, das deet’em aach jetz noch nit inleichde.

Ich saat iwwer de Schdammdischbruder, heer zu Armin: „Dei Kleengaadekumber, de Nochber, der is kee Kadolik, e’Prodeschdant iss’er mit Sicherheit aach nit, Judde honn dort owwe kee Kleengaade, ich honn’s noch ni geheert, nor um di Eck e’rumm, honn di ihr Kerchhof.

Doch dei weitgereisder Gaadenochber, der afghanische Kleengeerdner, is mit Sicherheit Mohammedaner!

Un wi merr jo weeß, misse di fromme Leit alle Daach zum Mohammed bede, annerscht duun di’s nit!

Ja un do hodder sich sicherlich geeje Mekka falle losse, das in de Richdung hinner Bosenum leit – nit genau, doch ungefähr.. Dort musches suche, es Mekka der Glickseelichkeit!

Da der fremde Mann awwer nit deheem bei sich is, sondern in seim Kleengeerdche am Mardinsberch Gurke un Tomade ziht, macht’er halt sei Zermonije uff dene zwee Kwadratmeeder Wiss, zwischem Gemiss un de Kwetschebeemcher!

Mekka is jo weit!

Armin, heit is allesannerscht worr!

In frihjere Johre hadde di Kleengeerdner im Summer immer ihr Gurkekeenichin gekrönt, di Summernachtsscheenheit, ve’leicht kenne merr jo in e’paa Johr di „Fatima vumm Mardinsberch“ ins Leewe rufe, das wa e’Dochder vumm Mohammed. Das wär doch ebbes, odder?

Der afghanisch Mann deet sich sicher driwwer freije, wenner große Kinner hot, di’s mache kennde.

Wo das noch hiinfihre soll?

Alt werre is doch kee Schand!

Di Daache wa ich im Altersheim geland un honn e’alt Fraa besucht, di mei Mudder in frihjere Johre e’mol gekennt hot. Mei Mudder wär jetz hunnertellef, di Fraa im Alterheim eerscht korz vor de Hunnert, si is 97 Johr, werrd ball achdeneinzich. Si is soweit noch gut druff, esse un dringke schmeckt’er, de Kopp geht aach noch einicher Maße un merr honn ve’zehlt aus alde Daache. Dann saat di Fraa uff e’mol: „Weesche Kall Rudolf, es is jo alles gut un scheen. Mir geht’s gut, meiner Dochder aach, di is aach hiir im Heim, nor mei Engkelche, dem geht’s aarich schlech, das macht merr Sorje!“

Ei’ Fraa Emmert, wiso geht’s dann Ihrm Engkel schlecht?“

„Schdell derr doch e’mol vor, der is jetz korz iwwer de Sechzich un soll ins Aldersheim, weiler sich alleen nit helfe kann! Do willer nit hiin, das basst’em ganit, awwer e’anner Meechlichkeit gibt’s keen. Das sinn Sorje, das schdellche derr nit vor! Ich kannem Bub do nit helfe!“

„Sihn’se Fraa Emmert, di Schbrich schdimme also aach nit, wo di inner Ruh beim Mensch eerscht inkehre deet, wenn sei eichene Kinner ins Altersheim komme. Uff nix kammer sich mehr ve’losse un di Sorje bleiwe bei eem, bis merr di Aa zumacht!“

Schaffe odder laafe?

wanderung-Gedichtsweg-

Ich wusst’s schunn immer! Das schdänniche Laafe dorch di Pampa, mit un ohne Schdegge, kann nit de Weisheit letschder Schluss sein.

Heit schreibt e’greeßer Fernseh- Zeidung: Di Gaadeawedd, wo merr sich bigge un schtregge misst, si breicht ganit so schwer ze sein, di wär genauso „effizient“, mir deede saan:bringt genau so viil, wi wenn eener draus doch di Gemaak wetzt, mit odder ohne Schdegge, um sich fit ze halle.

De eenzich Unnerschiid wär der: Der de Gaade umschmeißt, der muss ebbes debei schaffe un siht deno was’er gedoon hot. Derjenich, der dorch di Pampa leeft, wi’je wildgeworden Hannduch, der hot nor’s Ve’gniiche:Er guckt in de Luft e’rum, schiilt no de Landschaft, dere scheen, denn er muss aach uffbasse, dass’en kee Hund womeechlich umrennt! Di Gesundheit wär hiin!

Selbscht duun ich kee Schlaach im Gaade, laafe aach kee Meeder doch di Gemaak un werre debei in Ruh älder. Es Gemiis kaafe merr uffem Markt, di Äbbel beim Äbbel-Schmidt in Odernum, Krummbeere bei meim Freind Schick – ja un do muss ich dann e’paa Meeder debei gehen.

Merr setzt debei e’paa Pund uff de Hifde aan, doch wi saat mei Mudder seelich: „Di paa Pund brauche merr, for wenn’s uns e’mol widder schlechder gehen sollt!“

Un was hatt’se so recht, mei Mudder!

Im letschde Kriich wa’se froh defor, dasse e’paa Pund mehr druff hatt!

Zweejeneinzich isse worr, di Mudder, trotz dene Punde di’se druff hatt! Im Gaade hot di ni geschafft un kilomeederweit gelaaf is di aach nit, di Mudder, das hot alles unser Vadder gemacht. Der wa am Enn nor achdeachtzich worr!

De zahnlos „Graue Panther“

Uffem Räddche

Als ich am Salinenplatz grad debei wa mei Modorräddche aanzelosse, fährt e’kleen ald Männche mit seim hellrode Modorrollerche neewer mich.

De Fahrer, schunn e’älder „Modell“, er werrd een-zwee Johr älder gewees sein als wi ich, macht de Helm vorne uff un lacht mich zahnlos aan.

Er wa mindeschdens schunn grad iwwer achtzich, also aach schunn „geseechend“, wi merr so iwwer älde Leit seet, wenn’se fortgeschtitt sinn in de Johre. Frontzähn hadder keen mehr, nor noch di Fangzähn, di honnem links un rechts aus’em Unnermaul geguckt, wenner gelacht hot un das hodder.

„Gelle, das is aach e’Fünnefhunnertfuffzicher Yamaha?“ hodder gefroot.

Ich saat’em, es wär nor di Fünnefhunnertfünnefedreißicher, awwer di deet merr lange. Jetz iss’es Geschbreech aangelaaf un er freet weider: „Wi schnell leeft di dann?“

Ich saat: „Wenn ich uff de Binzel drigge, di Ohre debei aanleeje, es Genick inzihe, dann leeft’se de Berch e’nunner 175 Sache.“

„Nee,“ saat’er druff, „das leeft mei Mopeedche nit un ich kann aach so hohe Geschwindichkeit nit mehr halle. Frihjer …,“ er wingkt mit de Hand ab „jo do hatt ich e’NSU-Quik, doch di wa aach nit so schnell. Heit will ich jo nor noch e’bissje beweechlich sein, bevor ich dann im Rollschduhl hogge.“

„Wo kimmsche dann her?“ honn ich das aggressiv Männche gefroot, denn er musst vumm Land komm sein, das hot merr gesihn, er hatt noch sei Hausschlabbe aan, mit dene er aach gefahr wa.

„Ei, ich bin aus Owwermoschel doher gefahr, ich honn ebbes uin de Schdadt ze erlediche.“

Na, dacht ich, der nimmt sich awwer ebbes vor!

Dann ziht’er sei Helm aus, sei Plattkopp hot di Sunn ersetzt un er klappt di Sitzbank vun seim Mopeedche hoch.

Er lacht, kromt drei korze Eiserohre unner de Sitzbank e’vor, eens devun mit Griff, ich dacht es wär e’Kalaschnikov, e’russisch Maschinepischdol. Dann setzter di drei Schdahlrohre, eens no’m anner inenanner – deno hadder e’Schdegge in de Hand, mit Griff!

Eerscht jetz konnt’er sei Mopeedche loslosse un sich aan seim Schdegge feschthalle, annerscht wärer jo umgefall.

Deno iss’er in seine Schlabbe, geschditzt uff sei Schdegge fortgang, nee er is gehumbelt, denn een Been vun’em wa kerzer.

Lachend hodder merr noch e’mol zugewungk un saat:“Bass gut uff un fall nit vun de Maschin!“

Na, dacht ich: Hoffentlich fällder nit iwwer sei Schdegge, denn er is aarich schlecht uff de Fiiß gewees.

Ob’er sich e’nei Gebiss mache losse wollt, das glaab ich ehr nit. Un im Iwweriche hodder merr zahnlos, mit dene zwee Schdumbe in de Raffel aach besser gefall. So warer e’Typ: Der „Graue-Panther“ aus Owwermoschel.

De „Reiskocher“

motorrad1

Di Daache hall ich mit meiner Maschin vorem Aldi, zihje grad mei Modorradschlissel ab, do schdeht e’kleener Bub hinner merr un guckt no meinem rode Modorrad.

Er werrd drei gewees sein, denn er konnt noch nit ganz so deitlich redde. Na, ich bin’s gewehnt, dass Kinner aan meiner Maschin ihr Freid honn un sich defor intressiire un ich saat iwwer den Kleen: „Gell, wenn’de e’mol groß bisch, dann keefsche derr aach so e’ Modorrad?“

Do schiddelt der Kleen de Kopp un saat:“Reikochr!“

Ich honnen nit ve’schdann un saat:“Was hosche awei gesaat, ich ve’schdehn dich so schlecht?“ Er wa jo noch aarich kleen, der Bub.

Widder saat’er „Reikochr! Babba hat eine Harly Davidson!“

Na, ich konnt merr kee Reim druff mache un saat iwwer di Mudder vun dem Bub, si hot hinnerm geschdann un hatt grad ihr Audo ingelaad:“Was meet dann ihr Kleener, wenner „Reikochr“ seet un sei Babba hätt e’Harly Davidson?“

„Ei“, saat di jung Mudder „mei Sohn meent, ihr Maschin wär e’“Reiskocher“ (abwertend für japanische Motorräder) geeje seim Babba sei Harly Davidson. So e’kleen Maschin kann mei Bub nit beindrucke!“

Na, ich honn de Kopp ingezoo un honn dem Kleen nor noch nogeruf:“Een Glick for dich, dass’de e’reiche Vadder hosch!“ Doch dodemit konnt’er sicher noch nix aanfange, awwer ich hommer Gedangke gemacht, was kleene Kinner heit schunn for Aanschbrich honn.

Im Aldi honn ich merr wolle e’Uhr for 6 Euro kaafe, doch di is merr jetz viil zu billich for di aan de Aam ze zihje, was dengken do di Leit? Ich honn’se mit Debbichkleber vorne uff de Benzintank vumm „Reiskocher“ gebabt, damit ich immer sihn, in was fore Zeit ich heit leewe.

Es Wahlve’schbreche vun Poliddiger


E’Wahlredd deet’er halle, unser Landesvadder, in de Jakob-Kiefer-Hall, hot’s geheeß in de Zeidung un uff alle Wahlplagade aach.

Ich bin hiin!

Es „perseenlich Bild“ was’er abgebb hot wa gut. Schlangker war’er worr un sei Lache, was’er jo schunn lang genuch geiibt hot, wa herzhaft un hot Indruck gemacht.

E’freindliche Mann, deet merr saan, unser Minischderpräsident Kurt Beck.

Ja un dann hodder aangefang ze redde wi’je Buch un alles was’er saat, das hätt merr kenne unnerschreiwe: So iss’es!

Jetz kammer jo als kleener SPD’ler nit alles nopriife was’er saat, doch den Glaawe wollt ich’em schunn schenke, dass’er nit geloo hot. Er hot werklich indrucksvoll geredd un am Schluss iss’er uff sei ganz perseenlich Famillje komm,

Er wollt e’Gleichnis gewwe.

Sei Mudder domols, als’er noch e’kleener Schulbub wa, hätt misse schaffe gehn, dass’es Geld deheem aach geschdimmt hätt. Draus uffem Feld odder im Wald hätt’se geschafft un er, sei Kusseng un’s Kussiinche wäre no de Schul bei di Oma esse gang. Deno sollde’se allmiddenanner bei di Mudder uffs Feld odder in de Wald komme helfe.

Doch wi das bei Kinner so wär, saat’er, hädde’se de Oma hoch un heilich ve’schbroch, si deede sich dummele, doch es hätt als zwee Schdunn gedauert, bisse e’naus komm wäre, wo di Mudder schunn uff’se gewaad hätt.

Na di ald Oma hätt deno mahnend iwwer’se gesaat: „Ihr Kinner, eens will ich Eich saan: Was merr ve’schbroch hot, das muss merr aach halle! Es neegschde Mool kimmt’s nit mehr vor!

Di Mahnung for das Ve’schbreche kam aach beim Kurtche gut aan, doch dann kriid’er vumm Ungel den Witz ze heere, dass e’Bauer beim Heiufflaade, vun weit hinne e’Gewidder komme siht un blitze hätt merrs schunn gesihn.

De Heiwaa wa hoch voll un de Heibalke hot de Bauer un sei Bub schnell fescht gebunn, als de Bauer aanfängt di heilich Maria aanzerufe: „Maria, hall de Reen ze’rick bis merr middem Hei deheem in de Scheijer sinn! Helf merr! Ich schbendiire Derr aach e’Kerz, so hoch bis aan de Heibalke!“

Do saat der Bub zu seim Vadder: „Ei Vadder, so e’hoch Kerz gibt’s doch gaa keen, di bis aan de Heibalke reicht!“

„Bische sofort schdill, Bub! Waad bis merr deheem sinn, dann kannsche merr’s ve’zehle!“

Ja, das wa de letschde Satz vumm Landesvadder in seiner Wahlredd un in Gedangke bin ich deno heem.

Ob’s werklich lauder „große Kerze“ sinn, di di Poliddiger jetz indere Zeit vor de Wahl de Leit ve’schbreche?

Was deno gehall werrd, werre merr deheem in de „Scheier“, wenn’s „Hei im Truggene“ is, dann gewahr werre.

Es wa de 20.3.2006 genau 18,15 Uhr! Un genau um 19 Uhr hot de Frihling 2006 aangefang – Daach un Nacht sinn gleich lang – ob merr das weenichdens glaawe kann?

Es Grab muss nei gemacht werre

Baum im HerbstBeim Gang iwwer de Kreiznacher Kerchhof schdehn zwee Weibsleit vorm’e Grab, wobei di een iwwer di anner seet:
„Ei Lisbeth, ei leebsche dann noch?
Scheen, dass merr uns noch e’mol sihn! Ei wi dann?“
Och Katterin, wemmer so alleen doe’rumm leeft, dann iss’es nix mehr!
Guck, do leit meiner, mei Heinerich!
Er hatt jo sei Johre gehatt, er wa zweejeneinzich, doch er fehlt eem jeden Daach, glaab merrs! Ei ich komme ganit driwwer e’wegg!
Ich muss awei es Grab mache, bald is >Allerheiliche < un do gugge di Leit druff!
Wenn nor nit so viil Blädder vun de Beem falle deede,
wi das alles awei aussiht! Forchbaa!
Jeden Daach kennt ich’se kerbweis e’runnerraffe, di gelwe Blädder.
Ich hommer de Engkelkinner ihr kleen Rechelche mit genomm, wo di immer im Sandkaschde demit geschbiile, dann brauch ich mich nit so ze bigge.
Wo di Blädder nor all herkomme?
Iwwerm Grab is gakee Baam!“
„Lisbeth, im Summer bische froh for di scheene Beem rundidum uff unserm Kerchhof un jetz schennche!
Do hinne guck, do rechele’se awei all di Blädder beisamme, di Friidhofsaweidder.“
„Ich sihn nix, Katterin, wo rechelnden do eener?“
„Guck richdich hiin, do hinne di siwwe Männer, di rechele doch, wenn’se grad am Rechele sinn, nor halt awei nit,
di mache Paus un halle sich am Reche fescht!
Di Ruh is dene im Leewe schunn heilich – do kenne’se di noch geniiße – deno, wenn’se e’mol unne leije, honn’se nix mehr devun!
Saa mol Lisbeth, was mach’schen uffs Grab druff?“
„Wi alle Johr, Katterin, unnerum werrd’s scheen sauwer gehall un gerechelt, Boddemdegger sinn druff un uff di Schiiferplatt kimmt e’Bugettche, mit dene afriganische Truggeblumme, di brauchsche deno nit ze giiße, di halle bis ins Frihjohr!
Giiße brauch’sche es Grab sunnscht aach nit,
nor di Blädder vun de Beem, di misse halt gerafft werre, sunnscht sihsche jo nit wi scheen ordentlich’s is,
em Heinerich sei Grab.
Ach – — was e’Glick, dass mei Heinerich vor merr gang is!
Schdell derr vor, es wär annerschte’rum komm! –
Ei dann deet ich do leije! Merr kennt sich’s ganit vorschdelle? Meiner, de Heinerich, der kennt sich deheem alleen ganit vorschdehn! Männer sinn jo so iwwerzwerch, Du glaabschs jo nit!
Seit Johr konnt der sich schunn nit mehr richdich bigge, kam hinne un vorne nit mehr hoch! Iwwerlee e’mol!
Ja un deheem im Haus, do keem der eerscht recht nit ze Rand, dem musst ich jo alles hiinleeje un notraan! Vun de Unnerbux bis zum Krachekneppche, un beim Aan- un Auszihje honn ich’em aach noch misse helfe.
Schtrimp. wi’jer di e’mol alleen aan di Fiiß kriid hot, dass wusst’er schunn ganit mehr! Das wa alles mei Awedd!
Frihjer wa das alles umgekehrt!
Der wa merr nor noch een Lascht, mei Heinerich, di letschde Johre iwwer, das kann ich derr awwer saan!
Na, jetz hodder sei Ruh, meiner. Ich genn’sem! Es wa so kee Leewe mehr!
Was macht dann Deiner, Katterin?“
„Ei Lisbeth, der macht genau es selwe, nor der Lebt noch!
Was e’Lascht mit so’me alde Mann!
Das hätt ich jo frihjer ni for meechlich gehall! Hätt’s merr kenne aach nit vorschdelle!
Wemmer jung is, wer dengkt dann do aans Altwerre un aan di Gebreche, di uff eem zukomme? Ei merr hot garkee Vorschdellunge devun, was noch alles aan eem kimmt !
So brauchbar se jo in junge Johre e’mol ware –doch awei? Di pur Lascht, sinn’se for eem, so e’Mann!
Es Glick, merr hot nor eene!
Meiner geht jo awei Boddibilde, iwwerlee e’mol! Er werrd ball achtzich! Un wenner dann heem kimmt, dann iss’er schlachkabutt, ve’schwitzt un er lässt di Flidde bambele!
Meensch er wär e’Fall for de Notdiinscht!
Er kann eem Leed duun, doch nix siht der Mann in!
Sei Alder iwwerschbiilt der eenfach un er meent er deet hunnert werre!
Dann willer noch vorne un hinne bediint werre, wenner kimmt. Wi’s Kurfeschte Hindche muss ich’em alles notraan!
Ei ich kann jo aach nit mehr so wi frihjer, Lisbeth!
Merr is jo kee zwanzich mehr! Was der eem zumut!
Männer sinn unve’scheemt!
Daachs druff geht’er dann bei de Dokder un seet, er hätt’s in alle Knoche! Humbelt, als wärer neinzich! Das is doch kee Leewe mit so’me Mann?
Nor Lascht, – nor Lascht honn ich middem!
Ei glaab merrs, es neegschde Mool deet ich leddich bleiwe! Was honn’ses so scheen, di junge Weibsleit vun heit!
Di gehen moijns uff di Awedd un de Alt kann de Haushalt fihre – Job-Schering saan’se wär das.
Ei di kenne e’Fedder in di Luft bloose! Brauche di heit e’Mann? Was di heit alles gebott kriin, vun dem mir frihjer ganix wussde!
Un unsereens? Merr hot e’alde Mann deheem hogge!!“
„Och Katterin, redd doch nit so’e Dummzeich! Sei doch froh, dass’en noch hosch, un wenner nor do hogge duut un brummt!
Di Zeidung leese kanner doch aach noch, odder err ich mich do?
Gewwem e’paa gude Worde un redd middem, wi middeme kranke Gaul, dann kannschen ertraan!
Wenner eerscht e’mol uffem Kerchhof leit, iss’es aach nore e’Lascht. Dauernd misse neije Blumme uffs Grab
un dann di schwere Giißkanne voll Wasser un immer widder de Weech bis do e’nuff!
Das zehrt aach aan deiner Gesundheit, glaab merrs, werrsch jo aach nit jinger! –
Ja un omens hocksche dann immer alleen deheem, das is doch nix, odder? Wann komme do noch e’mol di Kinner? Di leewe ihr eiche Leewe, di honns schwer genuch!“
„Jo, hosch jo recht, Lisbeth! –
Egal wi merrs nimmt, wenn de alt bisch werrd eem alles zur Lascht! Ei merr is sich jo selbscht als ze viil, doch ohne e’Mann im Haus, iss’es jo noch schwerer!
Hosch jo recht!
Mach’s gut un dengk immer draan, was merr e’mol im Iwwermut domols e’m Parre ve’schbroch honn: „ Der eine trage des anderen Last!“ Ich dengke oft draan!
Annerscht deet ich’s aach nit middem aushalle!
Ei merr hatt frihjer garkee Vorschdellung devun, was alles im Leewe uff eem zukimmt!
Wer wär’en vor fuffzich Johr druff komm, dass eem e’mol e’Mann zur Lascht falle deet?
Ei meiner, das wa e’Kerl wi’je Baam, als’er mich noch uff de
Hänn ins Bett getraa hot!
Heit duut’er bei’me Kaschde Millich vumm Aldi Worde mache, di wärem ze schwer!“
„Lisbeth, wi bei mir! So weit konnt ich domols ganit dengke, dass der merr e’mol e’Lascht werre deet! Ich dacht immer, er wär di „Schdütze meines Alter“ un jetz leit’er do, mei Heinerich!
Meensche ich sollt’em noch e’Lichtche aanmache?
Och, ich losses liiwer, er kennt’s ve’kehrt ve’schdehn!
Wi alt werrsch Du dann awei, Lisbeth?“
„Katterin, ich werre iwwerneegschtjohr schunn achtzich! Gelle, das siht merr merr nit aan?
Un wi alt bisch Du?“
“Lisbeth, ich wa viir Johr älder, wi meiner letsch Johr worr is, awwer Fraue leewe jo aach länger – doch merr honn awwer aach di mehrscht Lascht, gelle?“
Mach’s gut un hall Dich!“
„Du aach Katterin, ich hätt geschwor Du wärsch schunn fünnefeneinzich!“

Vumm Fischer un seiner Fraa

E’Fischer hot mit seiner Fraa in’ere aamseelich Hitt am Meer gewohnt. Merr hätt kennt saan, di Hitt wär ehr e’Buddik gewees, in dere’se gehaust honn.

Si hadde nix druff di Zwee un di paa Fisch, di der Fischer am Daach aus’em Meer gezoo hot, honnse grad so iwwer Wasser gehall.

Mir hiir hädde gesaad, si ware so aam, dass’e de Kitt vun de Fenchder gefress honn, doch den hadde’se aach nit, denn di Hitt wa ohne Feschder.

Kinner hadde’se keen, was een Glick wa.

Der aam Fischer is Daach for Daach e’naus aans Meer un hot geangelt, also mit seiner Angelrut hodder gefischt. Uff Grund, hodder gefischt, annerscht hot iwwerhaupt nix gebiss.

Als das Wermche so am Angelhooge iwwer de Meeresboddem zawwelt, kam e’große Fisch aangeschwomm, e’Buttt wärs gewees, saade di Leit, di so eene schunn e’mol gesihn hadde.

Na, der groß Fisch macht’s Maul uff un schunn hadder das aamseelich Wermche mitsamt dem Angekhooge ve’schluckt un weit hinne am Krotze, hoddem der Hooge im Maul gehongk.

Jetz hot beim Fischer di Angelrut aangefang ze zawwele un er merkt, dass eener aangebiss hatt, also e’Fisch.

Er ziht un ziht aan dere Angelschnur, bis uff e’mol der riise Fisch aan di Owwerfläch vumm Meer kimmt, schnappt no Luft un seet toddelnd: „He he heere mool, Herr Fischer! Mach mich widder vumm Hooge ab, ich bin gaa kee Butt, ich bin e’ve’wunschene Prinz.

Wenn de willsch, dann kann ich derr alle Winsch erfille di de hosch, mach mich nor vumm Hooge ab.“

Der infäldich Fischer hodden aan Land gezoo, den Fatze vumm’e Fisch un mit eenem Griff haddern vumm Hooge abgemacht un deno im seichde Wasser sei Freiheit widder gebb, di’em Butt, dem ve’wunsche Prinz ebbes wert wa.

Na, de Fischer hatt genuch Uffreechung aan dem Daach un er is heem un hot di Geschicht seiner Fraa Ilsebill ve’zehlt, di vor dere Bruchbuddik vumme Haisje uff de Trepp gesess hatt un in de Nas gebohrt hot. –

Si hatt also nix ze duun, Kinner hadde’se noch keen, di zwee.

Do ve’zehlt der Fischer seiner Insebill di unmeechlich Geschicht vun dem Butt, dem riise Fisch, den’er aan de Angel hatt un dem’er di Freiheit widder gebb hot.

For nix un widder nix! Aus purer Gutmiidichkeit hadder ve’gess sich ebbes ze winsche, was’em de Buttfisch jo aangebott hatt.

Do saat di Fraa vumm Fischer iwwer ihr Mann.“Na un, hosche ganix defor kriid, dass de den Fisch widder schwimme geloss hosch? Nee?

Laaf widder hiin un froo was’es gibt!“

Na, de Fischer wa infälldich, wi viil Männer heit jo sinn un hot gedoon was der Schandarm deheem vun’em gewollt hot.

Er is aans Meer un riift:“Butt, bische noch do? Ich hätt do ebbes ze frooe.“

Also er hot’s in seiner Mudderschbrach geruf, in „ostfriesisch“: Buttje, Buttje, Timpe Te! Scheint’s hot der Prinz so geheeß.

Do duut’s e’laude Schlaach, owwe am Himmel reiße di Wolge uff, de Himmel werrd schwarz wi’je Schuck un de Butt, der riise Kaventsmann vumme Fisch, leit im seichde Wasser un freed: „Fischer, was gibt’s?“

„Heer zu Butt, mei Fraa di Ilsebill hot gemeent, kennsch uns doch e’Wunsch erfille, wenn de dodezu schunn di Meechlichkeide häsch.“

„Allee’, was will’se, dei Fraa Ilsebill?

„Butt, si hätt so geere e’bissje scheener Haisje, ve’leicht middeme kleene Blummegärdche drummerum, wenn derrs recht wär.“

„Geh heem Fischer, es is so!“ saat de Butt un wa im Nu im Meer widder ve’schwunn.

De Fischer geht heem un wo frihjer di alt Bruchbud geschdann hot, wa jetz e’scheen kleen Haisje mit Blumme rundidum un di Ald, di Ilsebell hot devor im Gärdche gesess un hot ihr Fiiß ruhe geloss. Si hatt’se vun sich geschtreckt un hatt sich gesunnt.

„Na, is derrs recht so, das scheene Haisje middem Gärdche?“ hot de Fischer sei Fraa Ilsebill gefroot.

„Wenn’s nix anneres gibt? Doch laaf noch e’mol e’naus un froo, ob’s nit e’ kleen Schlessje sein kennt. Das deet merr grad in de Krom basse!“

De Fischer is widder e’naus aans Meer un riift in seiner Mudderschbrach – er wa vun dort owwe: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje, Buttje in de See. Myne Fru, di Ilsebill, will nit so, als ik wol will!“

Bumsdich! De Butt hot widder im triiwe Wasser gelee, macht sei Glubschaa uff un freet: „Was will’sen jetz, dei Fraa Ilsebill?“

„Butt, es is merr jo peinlich, awwer si will jetz e’Schloss honn, si will residiire! Weesche si leest als di Illuschtriide >Bunte<, di’s Meer hi un do aanschwemmt un dodraus hot’se di Ferz in de Kopp kriid.

Wärs meechlich, si werrd jo so bees, wenn’se ihr Wille nit gedoon kriid?“

„Geh heem bei dei Ilsebill, si hot ihr Schlessje.“ Saat de Butt un wa widder im Meer ve’schwunn.

Als de Fischer heem kam, hockt di Alt uff de breed Schlosstrepp un geifert:“Jetz honn ich e’Schloss, bin awwer kee Keenichin! Wi das aussiht? Guggemol wi ich do hogge? Das basst doch ganit beisamme! Mei Uffzuch un dann das scheene Schloss!

Geh widder hiin un saa, ich deet geere Keenichin werre.

De Butt soll’s aanschdelle, dass’es so wär.“

Widder is de Fischer e’niwwer aan’s Meer un rifft: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje, Buttje in de See – Was meensche was’se jetz will, Butt? Glaabsch’s jo nit! Si Alt will Keenichin werre! Hot merr so ebbes schunn e’mol geheert? Kee Hemd uffem Aasch un si will Keenichin werre?

Butt, wär soebbes meechlich, obwohl ich mich mit so eener ganit so wohl fihle deet?“

„ Geh heem, dei Ilsebilll, si is Keenichin! Du hosch dei Lascht!“ saat widder de Butt un is in de ufflaafend Flut ve’schwunn.

Un wi de Fischer heem kimmt schdeht vorne uff de Trepp de ganze Hofschdaat un dezwische, prungkvoll di Keenichin Ilsebill di Eerscht.

Wi di Lisbeth vun England hot’se ausgesihn, mit Hut un bundem Kleedche, nor hatt’se ihr diggere Fiiß un aach di Dragonerbeen, also ihr O-Been behall.

„Ach was sihsche awwer so scheen uffgemotzt aus!“ Saat de Fischer iwwer di Keenichin, sei Fraa Ilsebill di Eerscht. Langt’s derr jetz ball odder hosch noch Aanschlee, Fraa Maitjesdeet?“

Das „Maijesdeet“ saat’er mehr so wi „Matjesdeet“, abfallen wars gemeent, denn di Fraa konnt jo ihr Fiiß nit e’mol richdich schdelle, ihr platte!

Wo’se di digge Ärm un di schrooe Hänn losse sollt, das wusst’se aach nit, nor es Maul, das iss’er flink schbaziire gang.

Si riift iwwer de Fischer, si hot jetz vornehm wolle redde:

„ Hör’ne einmal Männtje. Geh’je e’niiber bei den Prinz Buttfisch un saa ihm, ich wär doch liiwer Kaiserin, das ist noch viil scheener! Be’eile dich, merr pressiirt’s aarich!“

De Fischer is gelaaf was’sei Fiiß hergebb honn un als’er am Meer wa riift’er widder: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje – Buttje in de See! –

De riise Fisch kam widder mit gerumbel un nasse Wolge, es hot ferrchdelich debei gereent un er saat:“ Na un? Was gibt’sen jetz noch? Hot’se immer noch nit genuch, dei Fraa?“

„Werrsch’s nit glaawe, Butt, was’se jetz for Aanschlee hot, mei Keenichin deheem! Jetz will’se jo Kaiserin werre! So een, di hätt noch mehr ze saan, wi di Keenichin, das wärer noch liiwer. Guggemol, dass di alt Schrabnell Ruh gibt!“ saat der aam Fischer.

„Geh heem, si iss’es schunn!” saat der Butt-Fisch gelasse, denn er wusst, dass di Winsche vun’ere Fraa ni all werre.

Widder kam de Fischer heem un di Kaiserin schdeht im scheenschde Schlossgaade, nor im Hemd un riift schunn vun weidem:“Bische endlich do? Guggemol wi ich do leije?

Deno hot’se sich in’s griine Gras falle geloss, was jo e’Kaiserin ni gemacht hätt!

Di Katharina vun Russland, di ve’leicht, doch di hot’s domols noch ganit gebb.

Im Leije werft’se di Been hoch un riift iwwer ihr Mann: „Hurra! Ich bin Kaiserin! Betracht mich e’mol, awwer es liibscht wär merr, wenn ich Pabscht werre kennt!

Geh gleich noch e’mol ze’rick bei den Buttfisch un seesch’em, dei Fraa, di Kaiserin wär geere Pabscht.“

Das hot den Fischer, der jo immer noch so gewehnlich un aam wa wi frihjer, aarich geschdehrt un er hatt ganit mehr es Herz am Meer no dem Butt ze rufe.

Doch er hatt jo so aarich Moores vor seiner Fraa, de Ilsebill un is noch e’mol hinn aans große Wasser.

Dort hodder laut, mehr so halb laut, denn es sollt jo nit jeder heere, was er fore unve’scheemt Fraa deheem hogge hot, geruf: „Buttje, Buttje, Timpe Te un schunn wa de Butt do. Aach widder mit viil Radau un’eme ferchderliche Gewidder, di Blitze honn gekracht, dass merr hätt kenne Ängscht kriin.

„Was is’en jetz noch?“ freet de Butt den Fischer unwirsch, der am Ufer geschdann hot un vun Segunn zu Segunn immer kleener worr is. Er hot gezitter wi Eschbelaab, so peinlich war’em der Wunsch, den sei Fraa Ilsebill, di Kaiserin noch hatt.

„Heer zu Butt, mei iwwerkandiddelt Fraa deheem, di Fraa Kaiserin, si leit driwwe in de Wisse un sunnd sich, di will jetz Pabscht werre.

Is so ebbes iwwerhaupt meechlich? Geht so ebbes?

Do saat de Butt:„Mei liiwer Mann, hosch dei Lascht!

Geh heem, dei Fraa, si is Pabscht.“

Was hot sich der Fischer awwer gefreit, dass jetz endlich Ruh wa, denn mehr konnt merr jo uff dere Welt nit werre un er is hoddich iwwer di Diine heem gelaaf.

BISDOHER

Als’er dort aan kam, wo frihjer deheem wa, schdand der Audokarre, also das Papamobil midden in de Diine, rundidum nor Sand un kee Leit, wi merrs sunnscht gewehnt wa, wenn de Pabscht kam.

Es wa genau das selwe Ding, mit dem de Pabscht immer uff Tuur fährt un vun innewennich wingkt.

Jetz siht’er sei Fraa – also di Päbschdin, odder wa’se jetz de Pabscht Ilsebill in dem Glaskaschde hogge! Si wingkt huldvoll mit de zwee Hänn!

Nit ze glaawe!

Jetz hatt’se ihr Freid, di Fraa Fischerin, di jo jetz em Beruf no das wa, was e’Pabscht sein sollt – e’Mensche–Fischer!

Si werft’s weiße Hiitche vumm Kopp, winkt un riift: „Mann, oh Mann! Do guck her, ich bin de Pabscht. Komm her un leck merr e’mol di Hänn ab! Komm mach schunn un loss dich uff di Kni falle, allee’!

Wi scheen das is, wemmer de Meenschheet ebbes ze saan hot un si mach’s!

„Heer zu, Fischer!“ Si wa jetz „per Sie“ un hot in de „Dritt Person“ mit ihrm frihjere Mann geredd. „Laaf Er e’niwwer bei de Butt-Fisch un sage Er ihm, Pabscht wär jo sehr scheen, deet merr awwer noch nit lange, ich deet geere werre wi de liiwe Gott! Be’eile Er sich un laafe Er, wo’s gleiche is, sunnscht is de Butt womeechlich fort!“

Middeme ungude Gefihl is de Fischer aan’s Meer un hot widder sei Schbrichelche in di Wind geruf: „Buttje, Buttje, Timpe Te – un schunn hot’s widder gerabbelt im himmliche Kadong un de Butt hot e’Satz aus’em Meer gemacht un saat: „Was gibt’s dann jetz noch? Hot’se als noch nit de Hals voll, di Päbschdin Ilsebill?“

„Heer zu, Butt, mei Ilsebill, di alt Gruschel, di mit nix ze fridde is, der langt selbscht de Pabscht nit, si will jetz de Herrgott perseenlich werre.

Geht so ebbes iwwerhaupt ze mache?“

Mei liiwer, braver Fischer – dei Fraa soll honn, was’ser geheert un was se geere hätt, was’se aach ve’diint!

Geh heem si hot’s schunn!“

Middeme ganz dumpfe Gefihl is de Fischer heemzus un wi’jer iwwer di letscht Diin gekrawwelt is, laafe konnt’er nimmer, di Luft warem ausgang, siht’er vun weidem schunn di alt Buddik vun frihjer im diife Sand schdehn.

Kee Pabscht war mehr do, es Papamobil wa fort, kee Kaiserin hot in de Wisse gelee, kee Keenichin wa mehr uff de Schlosstrepp, es Haisje, dass e’bissje scheenere middem Vorgeerdche, wa aach nit mehr ze finne, nor noch di alt Buddik vun domols hot im diife Sand geschdann un devor im’me Schtrandkorb hot e’naggisch Fraa gelee. –

„Ei de Dunnerkeil!“ – dacht de Fischer un iss’es letschde Schdick widder gelaaf, was di Been hergebb honn. –

Dann schdeht’er vorm Schtrandkorb un drin leit di „Göttliche“, di Greta Garbo in de Reinkarnation – naggisch! –

Si schleet di Aa halb uff, ganz hot’se di frihjer schunn kenne nit uffmache – un haucht den Fischer aan: „Komm bei mich, mein Süßer! (debei hot der Fischer no Fisch geschdungk, wi nix Gudes!) Ich bin Deine Göttliche!“ saar’se, di „Göttliche Garbo“ vun domols.

“Hei wi Geil!”

Er wollt „Hei di Gei“ rufe, do iss’em das „ L “ mit e’raus gerutscht, doch es hot jo aach gebasst!

De Fischer dacht noch: „De Butt hot jo doch wortgehall!“

Un hoddich hodder sei schdingkische Kleeder ausgezoo un fortgeschmiss, deno iss’er dann aach naggisch bei di „Göttliche“ in de Schtrandkorb gekrawwelt.

Mit de Johre hot di „Göttliche“, sei Fraa Ilsebill, siwwe Kinner kriid un hatt jetz Awedd genuch, dass’er di Aanschlee all ve’gang sinn. –

Di zwee honn deno in Friide geleebt bis an ihr Lebensenn –

Si hadde de „Göttliche-Ufftraach“ erfill!

Di letschde Johre ware’se dann in’eme scheene Aldersheim in Sylt owwe – ihr Kinner haddes zu ebbes gebracht, –

si hadde for deijer Geld de Grund un Boddem, wo di ald Buddik druff geschdann hot ve’kaaft!

Das psychische Trauma

Kuchenschellen Wi ich schunn oft geschribb honn, hatt ich Lehrer, der so forchbar di Kinner seiner Klass ve schlaa hot, der Kerl wa unmeechlich un wi je Schdick Vih. Bis heit honn ich kee gut Hoor aanem geloss, doch awei, wo ich älder werre un heere, was draus in de Welt vor sich geht, muss ich mei Meenung rewidiire.
Mei Lehrer, de Klaus Bauer, wa im Kriich 14/18. Un wi merr jo weeß, wa der Kriich forchbar grausam. E`Gemetzel wärs gewees, saat de Oba, der debei wa un Mann geeje Mann hädde’se sich umgebracht, di Franzose unser Soldade un mir Deitsche di Franzose! Mit Schrappnell-Geschosse un mit Gas honn’se ve’sucht di Gechner um di Eck ze bringe. Hunnertdausende vun doode Soldade honn do gelee, in Lecher un in Schitzegraawe. Di Artillerie hot de Rescht gemacht un alles zugeschitt! Dodebei hot’s mei Lehrer, der e’junge Soldat wa, voll getroff! Im Schitzegraawe hodden di Granat ve’wischt un hodden mit Dreck un Schutt ve’schitt. Lang musser unner dere „Verschüttung“ gelee honn, bis’en di Kamerade e’raus gegrab hadde. De Soldat Bauer wa „ferrdich“, hot gezittert vor Schreck un Doodesängscht sei Leewe lang!
Ja un dann kam’er in di Heimat. De Kriich wa ball aus, doch de „Schlach“ un’s ewiche Zittere hatt de Bauer, der jetz Lehrer worr is, for immer behall! Un was es Schlimmschde wa, er hot sei „psychisches Trauma“ vumm furchbare Kriich aan seiner Umwelt ausgeloss! Sei Fraa hatt’s nit so gut bei’em, sei Kinner aach nit un mir Buwe in de Schul aach nit. Es wa e’grausame Lehrer for uns Kinner! Es wa e’traumatisiirde Kriichssoldat vun 14/18! Domols hot’s noch nit e’mol das Wort „psychisches Trauma“ gebb, viil weenicher, dass merr hätt kenne ebbes degeeje duun, so wi heit! Bleibt merr nor noch di Fraach: Im letschde Weltkriich war’s genau so schlimm un furchbar, un traumatisiirt ware nit nor di Soldade, aach di Bevölkerung hatt „e’Schlaach e’weg kriid“ , wi merr so e’psychisch Traum hätt kenne nenne, bei all dene schreckliche Luftaangriffe! Wo wa domols di Hilf, di „psychologisch“,
di di Millione traumatisiirte Mensche so needich gebraucht hädde? So ebbes hot’s nit gebb, es wa Kriich!! Heit is das alles ganz annerscht. –