Archive for 24. Februar 2009|Daily archive page

Vumm Fischer un seiner Fraa

E’Fischer hot mit seiner Fraa in’ere aamseelich Hitt am Meer gewohnt. Merr hätt kennt saan, di Hitt wär ehr e’Buddik gewees, in dere’se gehaust honn.

Si hadde nix druff di Zwee un di paa Fisch, di der Fischer am Daach aus’em Meer gezoo hot, honnse grad so iwwer Wasser gehall.

Mir hiir hädde gesaad, si ware so aam, dass’e de Kitt vun de Fenchder gefress honn, doch den hadde’se aach nit, denn di Hitt wa ohne Feschder.

Kinner hadde’se keen, was een Glick wa.

Der aam Fischer is Daach for Daach e’naus aans Meer un hot geangelt, also mit seiner Angelrut hodder gefischt. Uff Grund, hodder gefischt, annerscht hot iwwerhaupt nix gebiss.

Als das Wermche so am Angelhooge iwwer de Meeresboddem zawwelt, kam e’große Fisch aangeschwomm, e’Buttt wärs gewees, saade di Leit, di so eene schunn e’mol gesihn hadde.

Na, der groß Fisch macht’s Maul uff un schunn hadder das aamseelich Wermche mitsamt dem Angekhooge ve’schluckt un weit hinne am Krotze, hoddem der Hooge im Maul gehongk.

Jetz hot beim Fischer di Angelrut aangefang ze zawwele un er merkt, dass eener aangebiss hatt, also e’Fisch.

Er ziht un ziht aan dere Angelschnur, bis uff e’mol der riise Fisch aan di Owwerfläch vumm Meer kimmt, schnappt no Luft un seet toddelnd: „He he heere mool, Herr Fischer! Mach mich widder vumm Hooge ab, ich bin gaa kee Butt, ich bin e’ve’wunschene Prinz.

Wenn de willsch, dann kann ich derr alle Winsch erfille di de hosch, mach mich nor vumm Hooge ab.“

Der infäldich Fischer hodden aan Land gezoo, den Fatze vumm’e Fisch un mit eenem Griff haddern vumm Hooge abgemacht un deno im seichde Wasser sei Freiheit widder gebb, di’em Butt, dem ve’wunsche Prinz ebbes wert wa.

Na, de Fischer hatt genuch Uffreechung aan dem Daach un er is heem un hot di Geschicht seiner Fraa Ilsebill ve’zehlt, di vor dere Bruchbuddik vumme Haisje uff de Trepp gesess hatt un in de Nas gebohrt hot. –

Si hatt also nix ze duun, Kinner hadde’se noch keen, di zwee.

Do ve’zehlt der Fischer seiner Insebill di unmeechlich Geschicht vun dem Butt, dem riise Fisch, den’er aan de Angel hatt un dem’er di Freiheit widder gebb hot.

For nix un widder nix! Aus purer Gutmiidichkeit hadder ve’gess sich ebbes ze winsche, was’em de Buttfisch jo aangebott hatt.

Do saat di Fraa vumm Fischer iwwer ihr Mann.“Na un, hosche ganix defor kriid, dass de den Fisch widder schwimme geloss hosch? Nee?

Laaf widder hiin un froo was’es gibt!“

Na, de Fischer wa infälldich, wi viil Männer heit jo sinn un hot gedoon was der Schandarm deheem vun’em gewollt hot.

Er is aans Meer un riift:“Butt, bische noch do? Ich hätt do ebbes ze frooe.“

Also er hot’s in seiner Mudderschbrach geruf, in „ostfriesisch“: Buttje, Buttje, Timpe Te! Scheint’s hot der Prinz so geheeß.

Do duut’s e’laude Schlaach, owwe am Himmel reiße di Wolge uff, de Himmel werrd schwarz wi’je Schuck un de Butt, der riise Kaventsmann vumme Fisch, leit im seichde Wasser un freed: „Fischer, was gibt’s?“

„Heer zu Butt, mei Fraa di Ilsebill hot gemeent, kennsch uns doch e’Wunsch erfille, wenn de dodezu schunn di Meechlichkeide häsch.“

„Allee’, was will’se, dei Fraa Ilsebill?

„Butt, si hätt so geere e’bissje scheener Haisje, ve’leicht middeme kleene Blummegärdche drummerum, wenn derrs recht wär.“

„Geh heem Fischer, es is so!“ saat de Butt un wa im Nu im Meer widder ve’schwunn.

De Fischer geht heem un wo frihjer di alt Bruchbud geschdann hot, wa jetz e’scheen kleen Haisje mit Blumme rundidum un di Ald, di Ilsebell hot devor im Gärdche gesess un hot ihr Fiiß ruhe geloss. Si hatt’se vun sich geschtreckt un hatt sich gesunnt.

„Na, is derrs recht so, das scheene Haisje middem Gärdche?“ hot de Fischer sei Fraa Ilsebill gefroot.

„Wenn’s nix anneres gibt? Doch laaf noch e’mol e’naus un froo, ob’s nit e’ kleen Schlessje sein kennt. Das deet merr grad in de Krom basse!“

De Fischer is widder e’naus aans Meer un riift in seiner Mudderschbrach – er wa vun dort owwe: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje, Buttje in de See. Myne Fru, di Ilsebill, will nit so, als ik wol will!“

Bumsdich! De Butt hot widder im triiwe Wasser gelee, macht sei Glubschaa uff un freet: „Was will’sen jetz, dei Fraa Ilsebill?“

„Butt, es is merr jo peinlich, awwer si will jetz e’Schloss honn, si will residiire! Weesche si leest als di Illuschtriide >Bunte<, di’s Meer hi un do aanschwemmt un dodraus hot’se di Ferz in de Kopp kriid.

Wärs meechlich, si werrd jo so bees, wenn’se ihr Wille nit gedoon kriid?“

„Geh heem bei dei Ilsebill, si hot ihr Schlessje.“ Saat de Butt un wa widder im Meer ve’schwunn.

Als de Fischer heem kam, hockt di Alt uff de breed Schlosstrepp un geifert:“Jetz honn ich e’Schloss, bin awwer kee Keenichin! Wi das aussiht? Guggemol wi ich do hogge? Das basst doch ganit beisamme! Mei Uffzuch un dann das scheene Schloss!

Geh widder hiin un saa, ich deet geere Keenichin werre.

De Butt soll’s aanschdelle, dass’es so wär.“

Widder is de Fischer e’niwwer aan’s Meer un rifft: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje, Buttje in de See – Was meensche was’se jetz will, Butt? Glaabsch’s jo nit! Si Alt will Keenichin werre! Hot merr so ebbes schunn e’mol geheert? Kee Hemd uffem Aasch un si will Keenichin werre?

Butt, wär soebbes meechlich, obwohl ich mich mit so eener ganit so wohl fihle deet?“

„ Geh heem, dei Ilsebilll, si is Keenichin! Du hosch dei Lascht!“ saat widder de Butt un is in de ufflaafend Flut ve’schwunn.

Un wi de Fischer heem kimmt schdeht vorne uff de Trepp de ganze Hofschdaat un dezwische, prungkvoll di Keenichin Ilsebill di Eerscht.

Wi di Lisbeth vun England hot’se ausgesihn, mit Hut un bundem Kleedche, nor hatt’se ihr diggere Fiiß un aach di Dragonerbeen, also ihr O-Been behall.

„Ach was sihsche awwer so scheen uffgemotzt aus!“ Saat de Fischer iwwer di Keenichin, sei Fraa Ilsebill di Eerscht. Langt’s derr jetz ball odder hosch noch Aanschlee, Fraa Maitjesdeet?“

Das „Maijesdeet“ saat’er mehr so wi „Matjesdeet“, abfallen wars gemeent, denn di Fraa konnt jo ihr Fiiß nit e’mol richdich schdelle, ihr platte!

Wo’se di digge Ärm un di schrooe Hänn losse sollt, das wusst’se aach nit, nor es Maul, das iss’er flink schbaziire gang.

Si riift iwwer de Fischer, si hot jetz vornehm wolle redde:

„ Hör’ne einmal Männtje. Geh’je e’niiber bei den Prinz Buttfisch un saa ihm, ich wär doch liiwer Kaiserin, das ist noch viil scheener! Be’eile dich, merr pressiirt’s aarich!“

De Fischer is gelaaf was’sei Fiiß hergebb honn un als’er am Meer wa riift’er widder: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje – Buttje in de See! –

De riise Fisch kam widder mit gerumbel un nasse Wolge, es hot ferrchdelich debei gereent un er saat:“ Na un? Was gibt’sen jetz noch? Hot’se immer noch nit genuch, dei Fraa?“

„Werrsch’s nit glaawe, Butt, was’se jetz for Aanschlee hot, mei Keenichin deheem! Jetz will’se jo Kaiserin werre! So een, di hätt noch mehr ze saan, wi di Keenichin, das wärer noch liiwer. Guggemol, dass di alt Schrabnell Ruh gibt!“ saat der aam Fischer.

„Geh heem, si iss’es schunn!” saat der Butt-Fisch gelasse, denn er wusst, dass di Winsche vun’ere Fraa ni all werre.

Widder kam de Fischer heem un di Kaiserin schdeht im scheenschde Schlossgaade, nor im Hemd un riift schunn vun weidem:“Bische endlich do? Guggemol wi ich do leije?

Deno hot’se sich in’s griine Gras falle geloss, was jo e’Kaiserin ni gemacht hätt!

Di Katharina vun Russland, di ve’leicht, doch di hot’s domols noch ganit gebb.

Im Leije werft’se di Been hoch un riift iwwer ihr Mann: „Hurra! Ich bin Kaiserin! Betracht mich e’mol, awwer es liibscht wär merr, wenn ich Pabscht werre kennt!

Geh gleich noch e’mol ze’rick bei den Buttfisch un seesch’em, dei Fraa, di Kaiserin wär geere Pabscht.“

Das hot den Fischer, der jo immer noch so gewehnlich un aam wa wi frihjer, aarich geschdehrt un er hatt ganit mehr es Herz am Meer no dem Butt ze rufe.

Doch er hatt jo so aarich Moores vor seiner Fraa, de Ilsebill un is noch e’mol hinn aans große Wasser.

Dort hodder laut, mehr so halb laut, denn es sollt jo nit jeder heere, was er fore unve’scheemt Fraa deheem hogge hot, geruf: „Buttje, Buttje, Timpe Te un schunn wa de Butt do. Aach widder mit viil Radau un’eme ferchderliche Gewidder, di Blitze honn gekracht, dass merr hätt kenne Ängscht kriin.

„Was is’en jetz noch?“ freet de Butt den Fischer unwirsch, der am Ufer geschdann hot un vun Segunn zu Segunn immer kleener worr is. Er hot gezitter wi Eschbelaab, so peinlich war’em der Wunsch, den sei Fraa Ilsebill, di Kaiserin noch hatt.

„Heer zu Butt, mei iwwerkandiddelt Fraa deheem, di Fraa Kaiserin, si leit driwwe in de Wisse un sunnd sich, di will jetz Pabscht werre.

Is so ebbes iwwerhaupt meechlich? Geht so ebbes?

Do saat de Butt:„Mei liiwer Mann, hosch dei Lascht!

Geh heem, dei Fraa, si is Pabscht.“

Was hot sich der Fischer awwer gefreit, dass jetz endlich Ruh wa, denn mehr konnt merr jo uff dere Welt nit werre un er is hoddich iwwer di Diine heem gelaaf.

BISDOHER

Als’er dort aan kam, wo frihjer deheem wa, schdand der Audokarre, also das Papamobil midden in de Diine, rundidum nor Sand un kee Leit, wi merrs sunnscht gewehnt wa, wenn de Pabscht kam.

Es wa genau das selwe Ding, mit dem de Pabscht immer uff Tuur fährt un vun innewennich wingkt.

Jetz siht’er sei Fraa – also di Päbschdin, odder wa’se jetz de Pabscht Ilsebill in dem Glaskaschde hogge! Si wingkt huldvoll mit de zwee Hänn!

Nit ze glaawe!

Jetz hatt’se ihr Freid, di Fraa Fischerin, di jo jetz em Beruf no das wa, was e’Pabscht sein sollt – e’Mensche–Fischer!

Si werft’s weiße Hiitche vumm Kopp, winkt un riift: „Mann, oh Mann! Do guck her, ich bin de Pabscht. Komm her un leck merr e’mol di Hänn ab! Komm mach schunn un loss dich uff di Kni falle, allee’!

Wi scheen das is, wemmer de Meenschheet ebbes ze saan hot un si mach’s!

„Heer zu, Fischer!“ Si wa jetz „per Sie“ un hot in de „Dritt Person“ mit ihrm frihjere Mann geredd. „Laaf Er e’niwwer bei de Butt-Fisch un sage Er ihm, Pabscht wär jo sehr scheen, deet merr awwer noch nit lange, ich deet geere werre wi de liiwe Gott! Be’eile Er sich un laafe Er, wo’s gleiche is, sunnscht is de Butt womeechlich fort!“

Middeme ungude Gefihl is de Fischer aan’s Meer un hot widder sei Schbrichelche in di Wind geruf: „Buttje, Buttje, Timpe Te – un schunn hot’s widder gerabbelt im himmliche Kadong un de Butt hot e’Satz aus’em Meer gemacht un saat: „Was gibt’s dann jetz noch? Hot’se als noch nit de Hals voll, di Päbschdin Ilsebill?“

„Heer zu, Butt, mei Ilsebill, di alt Gruschel, di mit nix ze fridde is, der langt selbscht de Pabscht nit, si will jetz de Herrgott perseenlich werre.

Geht so ebbes iwwerhaupt ze mache?“

Mei liiwer, braver Fischer – dei Fraa soll honn, was’ser geheert un was se geere hätt, was’se aach ve’diint!

Geh heem si hot’s schunn!“

Middeme ganz dumpfe Gefihl is de Fischer heemzus un wi’jer iwwer di letscht Diin gekrawwelt is, laafe konnt’er nimmer, di Luft warem ausgang, siht’er vun weidem schunn di alt Buddik vun frihjer im diife Sand schdehn.

Kee Pabscht war mehr do, es Papamobil wa fort, kee Kaiserin hot in de Wisse gelee, kee Keenichin wa mehr uff de Schlosstrepp, es Haisje, dass e’bissje scheenere middem Vorgeerdche, wa aach nit mehr ze finne, nor noch di alt Buddik vun domols hot im diife Sand geschdann un devor im’me Schtrandkorb hot e’naggisch Fraa gelee. –

„Ei de Dunnerkeil!“ – dacht de Fischer un iss’es letschde Schdick widder gelaaf, was di Been hergebb honn. –

Dann schdeht’er vorm Schtrandkorb un drin leit di „Göttliche“, di Greta Garbo in de Reinkarnation – naggisch! –

Si schleet di Aa halb uff, ganz hot’se di frihjer schunn kenne nit uffmache – un haucht den Fischer aan: „Komm bei mich, mein Süßer! (debei hot der Fischer no Fisch geschdungk, wi nix Gudes!) Ich bin Deine Göttliche!“ saar’se, di „Göttliche Garbo“ vun domols.

“Hei wi Geil!”

Er wollt „Hei di Gei“ rufe, do iss’em das „ L “ mit e’raus gerutscht, doch es hot jo aach gebasst!

De Fischer dacht noch: „De Butt hot jo doch wortgehall!“

Un hoddich hodder sei schdingkische Kleeder ausgezoo un fortgeschmiss, deno iss’er dann aach naggisch bei di „Göttliche“ in de Schtrandkorb gekrawwelt.

Mit de Johre hot di „Göttliche“, sei Fraa Ilsebill, siwwe Kinner kriid un hatt jetz Awedd genuch, dass’er di Aanschlee all ve’gang sinn. –

Di zwee honn deno in Friide geleebt bis an ihr Lebensenn –

Si hadde de „Göttliche-Ufftraach“ erfill!

Di letschde Johre ware’se dann in’eme scheene Aldersheim in Sylt owwe – ihr Kinner haddes zu ebbes gebracht, –

si hadde for deijer Geld de Grund un Boddem, wo di ald Buddik druff geschdann hot ve’kaaft!

Das psychische Trauma

Kuchenschellen Wi ich schunn oft geschribb honn, hatt ich Lehrer, der so forchbar di Kinner seiner Klass ve schlaa hot, der Kerl wa unmeechlich un wi je Schdick Vih. Bis heit honn ich kee gut Hoor aanem geloss, doch awei, wo ich älder werre un heere, was draus in de Welt vor sich geht, muss ich mei Meenung rewidiire.
Mei Lehrer, de Klaus Bauer, wa im Kriich 14/18. Un wi merr jo weeß, wa der Kriich forchbar grausam. E`Gemetzel wärs gewees, saat de Oba, der debei wa un Mann geeje Mann hädde’se sich umgebracht, di Franzose unser Soldade un mir Deitsche di Franzose! Mit Schrappnell-Geschosse un mit Gas honn’se ve’sucht di Gechner um di Eck ze bringe. Hunnertdausende vun doode Soldade honn do gelee, in Lecher un in Schitzegraawe. Di Artillerie hot de Rescht gemacht un alles zugeschitt! Dodebei hot’s mei Lehrer, der e’junge Soldat wa, voll getroff! Im Schitzegraawe hodden di Granat ve’wischt un hodden mit Dreck un Schutt ve’schitt. Lang musser unner dere „Verschüttung“ gelee honn, bis’en di Kamerade e’raus gegrab hadde. De Soldat Bauer wa „ferrdich“, hot gezittert vor Schreck un Doodesängscht sei Leewe lang!
Ja un dann kam’er in di Heimat. De Kriich wa ball aus, doch de „Schlach“ un’s ewiche Zittere hatt de Bauer, der jetz Lehrer worr is, for immer behall! Un was es Schlimmschde wa, er hot sei „psychisches Trauma“ vumm furchbare Kriich aan seiner Umwelt ausgeloss! Sei Fraa hatt’s nit so gut bei’em, sei Kinner aach nit un mir Buwe in de Schul aach nit. Es wa e’grausame Lehrer for uns Kinner! Es wa e’traumatisiirde Kriichssoldat vun 14/18! Domols hot’s noch nit e’mol das Wort „psychisches Trauma“ gebb, viil weenicher, dass merr hätt kenne ebbes degeeje duun, so wi heit! Bleibt merr nor noch di Fraach: Im letschde Weltkriich war’s genau so schlimm un furchbar, un traumatisiirt ware nit nor di Soldade, aach di Bevölkerung hatt „e’Schlaach e’weg kriid“ , wi merr so e’psychisch Traum hätt kenne nenne, bei all dene schreckliche Luftaangriffe! Wo wa domols di Hilf, di „psychologisch“,
di di Millione traumatisiirte Mensche so needich gebraucht hädde? So ebbes hot’s nit gebb, es wa Kriich!! Heit is das alles ganz annerscht. –