Archive for 25. Februar 2009|Daily archive page

Es Wahlve’schbreche vun Poliddiger


E’Wahlredd deet’er halle, unser Landesvadder, in de Jakob-Kiefer-Hall, hot’s geheeß in de Zeidung un uff alle Wahlplagade aach.

Ich bin hiin!

Es „perseenlich Bild“ was’er abgebb hot wa gut. Schlangker war’er worr un sei Lache, was’er jo schunn lang genuch geiibt hot, wa herzhaft un hot Indruck gemacht.

E’freindliche Mann, deet merr saan, unser Minischderpräsident Kurt Beck.

Ja un dann hodder aangefang ze redde wi’je Buch un alles was’er saat, das hätt merr kenne unnerschreiwe: So iss’es!

Jetz kammer jo als kleener SPD’ler nit alles nopriife was’er saat, doch den Glaawe wollt ich’em schunn schenke, dass’er nit geloo hot. Er hot werklich indrucksvoll geredd un am Schluss iss’er uff sei ganz perseenlich Famillje komm,

Er wollt e’Gleichnis gewwe.

Sei Mudder domols, als’er noch e’kleener Schulbub wa, hätt misse schaffe gehn, dass’es Geld deheem aach geschdimmt hätt. Draus uffem Feld odder im Wald hätt’se geschafft un er, sei Kusseng un’s Kussiinche wäre no de Schul bei di Oma esse gang. Deno sollde’se allmiddenanner bei di Mudder uffs Feld odder in de Wald komme helfe.

Doch wi das bei Kinner so wär, saat’er, hädde’se de Oma hoch un heilich ve’schbroch, si deede sich dummele, doch es hätt als zwee Schdunn gedauert, bisse e’naus komm wäre, wo di Mudder schunn uff’se gewaad hätt.

Na di ald Oma hätt deno mahnend iwwer’se gesaat: „Ihr Kinner, eens will ich Eich saan: Was merr ve’schbroch hot, das muss merr aach halle! Es neegschde Mool kimmt’s nit mehr vor!

Di Mahnung for das Ve’schbreche kam aach beim Kurtche gut aan, doch dann kriid’er vumm Ungel den Witz ze heere, dass e’Bauer beim Heiufflaade, vun weit hinne e’Gewidder komme siht un blitze hätt merrs schunn gesihn.

De Heiwaa wa hoch voll un de Heibalke hot de Bauer un sei Bub schnell fescht gebunn, als de Bauer aanfängt di heilich Maria aanzerufe: „Maria, hall de Reen ze’rick bis merr middem Hei deheem in de Scheijer sinn! Helf merr! Ich schbendiire Derr aach e’Kerz, so hoch bis aan de Heibalke!“

Do saat der Bub zu seim Vadder: „Ei Vadder, so e’hoch Kerz gibt’s doch gaa keen, di bis aan de Heibalke reicht!“

„Bische sofort schdill, Bub! Waad bis merr deheem sinn, dann kannsche merr’s ve’zehle!“

Ja, das wa de letschde Satz vumm Landesvadder in seiner Wahlredd un in Gedangke bin ich deno heem.

Ob’s werklich lauder „große Kerze“ sinn, di di Poliddiger jetz indere Zeit vor de Wahl de Leit ve’schbreche?

Was deno gehall werrd, werre merr deheem in de „Scheier“, wenn’s „Hei im Truggene“ is, dann gewahr werre.

Es wa de 20.3.2006 genau 18,15 Uhr! Un genau um 19 Uhr hot de Frihling 2006 aangefang – Daach un Nacht sinn gleich lang – ob merr das weenichdens glaawe kann?

Es Grab muss nei gemacht werre

Baum im HerbstBeim Gang iwwer de Kreiznacher Kerchhof schdehn zwee Weibsleit vorm’e Grab, wobei di een iwwer di anner seet:
„Ei Lisbeth, ei leebsche dann noch?
Scheen, dass merr uns noch e’mol sihn! Ei wi dann?“
Och Katterin, wemmer so alleen doe’rumm leeft, dann iss’es nix mehr!
Guck, do leit meiner, mei Heinerich!
Er hatt jo sei Johre gehatt, er wa zweejeneinzich, doch er fehlt eem jeden Daach, glaab merrs! Ei ich komme ganit driwwer e’wegg!
Ich muss awei es Grab mache, bald is >Allerheiliche < un do gugge di Leit druff!
Wenn nor nit so viil Blädder vun de Beem falle deede,
wi das alles awei aussiht! Forchbaa!
Jeden Daach kennt ich’se kerbweis e’runnerraffe, di gelwe Blädder.
Ich hommer de Engkelkinner ihr kleen Rechelche mit genomm, wo di immer im Sandkaschde demit geschbiile, dann brauch ich mich nit so ze bigge.
Wo di Blädder nor all herkomme?
Iwwerm Grab is gakee Baam!“
„Lisbeth, im Summer bische froh for di scheene Beem rundidum uff unserm Kerchhof un jetz schennche!
Do hinne guck, do rechele’se awei all di Blädder beisamme, di Friidhofsaweidder.“
„Ich sihn nix, Katterin, wo rechelnden do eener?“
„Guck richdich hiin, do hinne di siwwe Männer, di rechele doch, wenn’se grad am Rechele sinn, nor halt awei nit,
di mache Paus un halle sich am Reche fescht!
Di Ruh is dene im Leewe schunn heilich – do kenne’se di noch geniiße – deno, wenn’se e’mol unne leije, honn’se nix mehr devun!
Saa mol Lisbeth, was mach’schen uffs Grab druff?“
„Wi alle Johr, Katterin, unnerum werrd’s scheen sauwer gehall un gerechelt, Boddemdegger sinn druff un uff di Schiiferplatt kimmt e’Bugettche, mit dene afriganische Truggeblumme, di brauchsche deno nit ze giiße, di halle bis ins Frihjohr!
Giiße brauch’sche es Grab sunnscht aach nit,
nor di Blädder vun de Beem, di misse halt gerafft werre, sunnscht sihsche jo nit wi scheen ordentlich’s is,
em Heinerich sei Grab.
Ach – — was e’Glick, dass mei Heinerich vor merr gang is!
Schdell derr vor, es wär annerschte’rum komm! –
Ei dann deet ich do leije! Merr kennt sich’s ganit vorschdelle? Meiner, de Heinerich, der kennt sich deheem alleen ganit vorschdehn! Männer sinn jo so iwwerzwerch, Du glaabschs jo nit!
Seit Johr konnt der sich schunn nit mehr richdich bigge, kam hinne un vorne nit mehr hoch! Iwwerlee e’mol!
Ja un deheem im Haus, do keem der eerscht recht nit ze Rand, dem musst ich jo alles hiinleeje un notraan! Vun de Unnerbux bis zum Krachekneppche, un beim Aan- un Auszihje honn ich’em aach noch misse helfe.
Schtrimp. wi’jer di e’mol alleen aan di Fiiß kriid hot, dass wusst’er schunn ganit mehr! Das wa alles mei Awedd!
Frihjer wa das alles umgekehrt!
Der wa merr nor noch een Lascht, mei Heinerich, di letschde Johre iwwer, das kann ich derr awwer saan!
Na, jetz hodder sei Ruh, meiner. Ich genn’sem! Es wa so kee Leewe mehr!
Was macht dann Deiner, Katterin?“
„Ei Lisbeth, der macht genau es selwe, nor der Lebt noch!
Was e’Lascht mit so’me alde Mann!
Das hätt ich jo frihjer ni for meechlich gehall! Hätt’s merr kenne aach nit vorschdelle!
Wemmer jung is, wer dengkt dann do aans Altwerre un aan di Gebreche, di uff eem zukomme? Ei merr hot garkee Vorschdellunge devun, was noch alles aan eem kimmt !
So brauchbar se jo in junge Johre e’mol ware –doch awei? Di pur Lascht, sinn’se for eem, so e’Mann!
Es Glick, merr hot nor eene!
Meiner geht jo awei Boddibilde, iwwerlee e’mol! Er werrd ball achtzich! Un wenner dann heem kimmt, dann iss’er schlachkabutt, ve’schwitzt un er lässt di Flidde bambele!
Meensch er wär e’Fall for de Notdiinscht!
Er kann eem Leed duun, doch nix siht der Mann in!
Sei Alder iwwerschbiilt der eenfach un er meent er deet hunnert werre!
Dann willer noch vorne un hinne bediint werre, wenner kimmt. Wi’s Kurfeschte Hindche muss ich’em alles notraan!
Ei ich kann jo aach nit mehr so wi frihjer, Lisbeth!
Merr is jo kee zwanzich mehr! Was der eem zumut!
Männer sinn unve’scheemt!
Daachs druff geht’er dann bei de Dokder un seet, er hätt’s in alle Knoche! Humbelt, als wärer neinzich! Das is doch kee Leewe mit so’me Mann?
Nor Lascht, – nor Lascht honn ich middem!
Ei glaab merrs, es neegschde Mool deet ich leddich bleiwe! Was honn’ses so scheen, di junge Weibsleit vun heit!
Di gehen moijns uff di Awedd un de Alt kann de Haushalt fihre – Job-Schering saan’se wär das.
Ei di kenne e’Fedder in di Luft bloose! Brauche di heit e’Mann? Was di heit alles gebott kriin, vun dem mir frihjer ganix wussde!
Un unsereens? Merr hot e’alde Mann deheem hogge!!“
„Och Katterin, redd doch nit so’e Dummzeich! Sei doch froh, dass’en noch hosch, un wenner nor do hogge duut un brummt!
Di Zeidung leese kanner doch aach noch, odder err ich mich do?
Gewwem e’paa gude Worde un redd middem, wi middeme kranke Gaul, dann kannschen ertraan!
Wenner eerscht e’mol uffem Kerchhof leit, iss’es aach nore e’Lascht. Dauernd misse neije Blumme uffs Grab
un dann di schwere Giißkanne voll Wasser un immer widder de Weech bis do e’nuff!
Das zehrt aach aan deiner Gesundheit, glaab merrs, werrsch jo aach nit jinger! –
Ja un omens hocksche dann immer alleen deheem, das is doch nix, odder? Wann komme do noch e’mol di Kinner? Di leewe ihr eiche Leewe, di honns schwer genuch!“
„Jo, hosch jo recht, Lisbeth! –
Egal wi merrs nimmt, wenn de alt bisch werrd eem alles zur Lascht! Ei merr is sich jo selbscht als ze viil, doch ohne e’Mann im Haus, iss’es jo noch schwerer!
Hosch jo recht!
Mach’s gut un dengk immer draan, was merr e’mol im Iwwermut domols e’m Parre ve’schbroch honn: „ Der eine trage des anderen Last!“ Ich dengke oft draan!
Annerscht deet ich’s aach nit middem aushalle!
Ei merr hatt frihjer garkee Vorschdellung devun, was alles im Leewe uff eem zukimmt!
Wer wär’en vor fuffzich Johr druff komm, dass eem e’mol e’Mann zur Lascht falle deet?
Ei meiner, das wa e’Kerl wi’je Baam, als’er mich noch uff de
Hänn ins Bett getraa hot!
Heit duut’er bei’me Kaschde Millich vumm Aldi Worde mache, di wärem ze schwer!“
„Lisbeth, wi bei mir! So weit konnt ich domols ganit dengke, dass der merr e’mol e’Lascht werre deet! Ich dacht immer, er wär di „Schdütze meines Alter“ un jetz leit’er do, mei Heinerich!
Meensche ich sollt’em noch e’Lichtche aanmache?
Och, ich losses liiwer, er kennt’s ve’kehrt ve’schdehn!
Wi alt werrsch Du dann awei, Lisbeth?“
„Katterin, ich werre iwwerneegschtjohr schunn achtzich! Gelle, das siht merr merr nit aan?
Un wi alt bisch Du?“
“Lisbeth, ich wa viir Johr älder, wi meiner letsch Johr worr is, awwer Fraue leewe jo aach länger – doch merr honn awwer aach di mehrscht Lascht, gelle?“
Mach’s gut un hall Dich!“
„Du aach Katterin, ich hätt geschwor Du wärsch schunn fünnefeneinzich!“