Es Grab muss nei gemacht werre

Baum im HerbstBeim Gang iwwer de Kreiznacher Kerchhof schdehn zwee Weibsleit vorm’e Grab, wobei di een iwwer di anner seet:
„Ei Lisbeth, ei leebsche dann noch?
Scheen, dass merr uns noch e’mol sihn! Ei wi dann?“
Och Katterin, wemmer so alleen doe’rumm leeft, dann iss’es nix mehr!
Guck, do leit meiner, mei Heinerich!
Er hatt jo sei Johre gehatt, er wa zweejeneinzich, doch er fehlt eem jeden Daach, glaab merrs! Ei ich komme ganit driwwer e’wegg!
Ich muss awei es Grab mache, bald is >Allerheiliche < un do gugge di Leit druff!
Wenn nor nit so viil Blädder vun de Beem falle deede,
wi das alles awei aussiht! Forchbaa!
Jeden Daach kennt ich’se kerbweis e’runnerraffe, di gelwe Blädder.
Ich hommer de Engkelkinner ihr kleen Rechelche mit genomm, wo di immer im Sandkaschde demit geschbiile, dann brauch ich mich nit so ze bigge.
Wo di Blädder nor all herkomme?
Iwwerm Grab is gakee Baam!“
„Lisbeth, im Summer bische froh for di scheene Beem rundidum uff unserm Kerchhof un jetz schennche!
Do hinne guck, do rechele’se awei all di Blädder beisamme, di Friidhofsaweidder.“
„Ich sihn nix, Katterin, wo rechelnden do eener?“
„Guck richdich hiin, do hinne di siwwe Männer, di rechele doch, wenn’se grad am Rechele sinn, nor halt awei nit,
di mache Paus un halle sich am Reche fescht!
Di Ruh is dene im Leewe schunn heilich – do kenne’se di noch geniiße – deno, wenn’se e’mol unne leije, honn’se nix mehr devun!
Saa mol Lisbeth, was mach’schen uffs Grab druff?“
„Wi alle Johr, Katterin, unnerum werrd’s scheen sauwer gehall un gerechelt, Boddemdegger sinn druff un uff di Schiiferplatt kimmt e’Bugettche, mit dene afriganische Truggeblumme, di brauchsche deno nit ze giiße, di halle bis ins Frihjohr!
Giiße brauch’sche es Grab sunnscht aach nit,
nor di Blädder vun de Beem, di misse halt gerafft werre, sunnscht sihsche jo nit wi scheen ordentlich’s is,
em Heinerich sei Grab.
Ach – — was e’Glick, dass mei Heinerich vor merr gang is!
Schdell derr vor, es wär annerschte’rum komm! –
Ei dann deet ich do leije! Merr kennt sich’s ganit vorschdelle? Meiner, de Heinerich, der kennt sich deheem alleen ganit vorschdehn! Männer sinn jo so iwwerzwerch, Du glaabschs jo nit!
Seit Johr konnt der sich schunn nit mehr richdich bigge, kam hinne un vorne nit mehr hoch! Iwwerlee e’mol!
Ja un deheem im Haus, do keem der eerscht recht nit ze Rand, dem musst ich jo alles hiinleeje un notraan! Vun de Unnerbux bis zum Krachekneppche, un beim Aan- un Auszihje honn ich’em aach noch misse helfe.
Schtrimp. wi’jer di e’mol alleen aan di Fiiß kriid hot, dass wusst’er schunn ganit mehr! Das wa alles mei Awedd!
Frihjer wa das alles umgekehrt!
Der wa merr nor noch een Lascht, mei Heinerich, di letschde Johre iwwer, das kann ich derr awwer saan!
Na, jetz hodder sei Ruh, meiner. Ich genn’sem! Es wa so kee Leewe mehr!
Was macht dann Deiner, Katterin?“
„Ei Lisbeth, der macht genau es selwe, nor der Lebt noch!
Was e’Lascht mit so’me alde Mann!
Das hätt ich jo frihjer ni for meechlich gehall! Hätt’s merr kenne aach nit vorschdelle!
Wemmer jung is, wer dengkt dann do aans Altwerre un aan di Gebreche, di uff eem zukomme? Ei merr hot garkee Vorschdellunge devun, was noch alles aan eem kimmt !
So brauchbar se jo in junge Johre e’mol ware –doch awei? Di pur Lascht, sinn’se for eem, so e’Mann!
Es Glick, merr hot nor eene!
Meiner geht jo awei Boddibilde, iwwerlee e’mol! Er werrd ball achtzich! Un wenner dann heem kimmt, dann iss’er schlachkabutt, ve’schwitzt un er lässt di Flidde bambele!
Meensch er wär e’Fall for de Notdiinscht!
Er kann eem Leed duun, doch nix siht der Mann in!
Sei Alder iwwerschbiilt der eenfach un er meent er deet hunnert werre!
Dann willer noch vorne un hinne bediint werre, wenner kimmt. Wi’s Kurfeschte Hindche muss ich’em alles notraan!
Ei ich kann jo aach nit mehr so wi frihjer, Lisbeth!
Merr is jo kee zwanzich mehr! Was der eem zumut!
Männer sinn unve’scheemt!
Daachs druff geht’er dann bei de Dokder un seet, er hätt’s in alle Knoche! Humbelt, als wärer neinzich! Das is doch kee Leewe mit so’me Mann?
Nor Lascht, – nor Lascht honn ich middem!
Ei glaab merrs, es neegschde Mool deet ich leddich bleiwe! Was honn’ses so scheen, di junge Weibsleit vun heit!
Di gehen moijns uff di Awedd un de Alt kann de Haushalt fihre – Job-Schering saan’se wär das.
Ei di kenne e’Fedder in di Luft bloose! Brauche di heit e’Mann? Was di heit alles gebott kriin, vun dem mir frihjer ganix wussde!
Un unsereens? Merr hot e’alde Mann deheem hogge!!“
„Och Katterin, redd doch nit so’e Dummzeich! Sei doch froh, dass’en noch hosch, un wenner nor do hogge duut un brummt!
Di Zeidung leese kanner doch aach noch, odder err ich mich do?
Gewwem e’paa gude Worde un redd middem, wi middeme kranke Gaul, dann kannschen ertraan!
Wenner eerscht e’mol uffem Kerchhof leit, iss’es aach nore e’Lascht. Dauernd misse neije Blumme uffs Grab
un dann di schwere Giißkanne voll Wasser un immer widder de Weech bis do e’nuff!
Das zehrt aach aan deiner Gesundheit, glaab merrs, werrsch jo aach nit jinger! –
Ja un omens hocksche dann immer alleen deheem, das is doch nix, odder? Wann komme do noch e’mol di Kinner? Di leewe ihr eiche Leewe, di honns schwer genuch!“
„Jo, hosch jo recht, Lisbeth! –
Egal wi merrs nimmt, wenn de alt bisch werrd eem alles zur Lascht! Ei merr is sich jo selbscht als ze viil, doch ohne e’Mann im Haus, iss’es jo noch schwerer!
Hosch jo recht!
Mach’s gut un dengk immer draan, was merr e’mol im Iwwermut domols e’m Parre ve’schbroch honn: „ Der eine trage des anderen Last!“ Ich dengke oft draan!
Annerscht deet ich’s aach nit middem aushalle!
Ei merr hatt frihjer garkee Vorschdellung devun, was alles im Leewe uff eem zukimmt!
Wer wär’en vor fuffzich Johr druff komm, dass eem e’mol e’Mann zur Lascht falle deet?
Ei meiner, das wa e’Kerl wi’je Baam, als’er mich noch uff de
Hänn ins Bett getraa hot!
Heit duut’er bei’me Kaschde Millich vumm Aldi Worde mache, di wärem ze schwer!“
„Lisbeth, wi bei mir! So weit konnt ich domols ganit dengke, dass der merr e’mol e’Lascht werre deet! Ich dacht immer, er wär di „Schdütze meines Alter“ un jetz leit’er do, mei Heinerich!
Meensche ich sollt’em noch e’Lichtche aanmache?
Och, ich losses liiwer, er kennt’s ve’kehrt ve’schdehn!
Wi alt werrsch Du dann awei, Lisbeth?“
„Katterin, ich werre iwwerneegschtjohr schunn achtzich! Gelle, das siht merr merr nit aan?
Un wi alt bisch Du?“
“Lisbeth, ich wa viir Johr älder, wi meiner letsch Johr worr is, awwer Fraue leewe jo aach länger – doch merr honn awwer aach di mehrscht Lascht, gelle?“
Mach’s gut un hall Dich!“
„Du aach Katterin, ich hätt geschwor Du wärsch schunn fünnefeneinzich!“

2 comments so far

  1. Hans on

    E‘ schäjn Geschischd, vunn Fischer unn seiner Fraa.
    Die neij Homepage gefällt mir gut! ~~~ Hans

  2. Maria Kauffmann on

    Der Text mit den 2 Frauen auf dem Friedhof ist köstlich – zwischen Trauer und Alltag, Praktischem und Jammervollem – herrlich


Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: