Archive for 28. Februar 2009|Daily archive page

Was merr heit alles lerne kann..

freches Gesicht

Mei Engkelche Steffan, er geht in di Hofgaadeschul.

Ja un dort schbiile di Kinner in ihre Freischdunn, mir saade frihjer Pause driwwer, ja do schbiile’se oft „Pfänderspiele“, so wi mir das frihjer aach schunn geschbiilt honn.

Im Kreis werrd sich uffgeschdellt, e’Flasch in de Mitt vumm Kreis werrd rundgedreht un uff den de Flaschehals dann zeicht, der muss e’Pfand abgewwe.

Deno beim Inleese vun dem Pfand, geht’s dann genauso, nor rickwärts un jeder der draan kimmt muss ebbes defor mache, dass er sei „Pfand“ widder ze’rick kriid. –

Di kleen Laura wa di „Richterin“ ja un di musst saan, was gemacht werre musst, dass merrs Pfand widder kriid hot. –

Es is jo bekannt wi so ebbes ableeft.

 

Ja un dann hot beim Inleese vumm Pfand, di Flasch genau uff mei Engkelche Steffan gezeicht. Do saat di Laure, di „Richterin“ iwwern: “Du kannst deinen Schuh wieder haben, wenn du auch so rülpsen kannst wi ich.“

Deno schdellt sich di Laura breedbeenich hiin schluckz diif Luft un deno hot’se so laut gerilpst, wi’je Fuhrmann vumm Kohle-Anheiser frihjer, no zehje Flache Biir.

Es wa geheerich!

Doch di Uffgaweschdellung so ze rilpse, was for mei Engkelche Steffan di kleenicht Kleenichkeit!

Er heelt diif Luft, – schluckt’se unner, heelt noch e’mol Luft, di schluckt’er aach widder – deno es dritte Mool, di selb Prozedur, genauso wi ich’sem vorgemacht hatt. Dann hodder dann gerilpst, dass selbscht di Fraa Lehrerin aarich ve’schrock is.

Sei eene Schuh hodder vun de Laura widder kriid.

Dann saat’er noch zu merr: „Opa, ich war der einzige von allen Kindern meiner Klasse, der auf Kommando so laut rülpsen konnte, außer der Laura natürlich, di’s ja vorgemacht hatte.“

Ich honn de Bub gefroot, wer dann di Laura wär un dacht, es wär eens vun dene Gässjes Meed vun dort driwwe, eens aus de Aldschdadt. Honn noch gefroot, ob di aach so e’Oba hätt, der ihr so „unaanschdenniche Kunschtschdiggelcher“ beibringe deet?

Do saat mei Engkel Steffan: „Opa, die Laura ist doch die Tochter von dem Herrn Oberbürgermeister und der wird das ja wohl auch können, oder?

Mir honn deno di Worde gefehlt!

De Mustafa in de Tomade

Die Liebesfrucht

Mei Schdammdischbruder Armin, er is seit neischdem Kleengärtner, bevor’er de Leit di Därm aus’em Bauch gedrickt hot, er wa Masseer. Der kam di Daach un saat, er hätt owwe neewer seim Geerdche e’neije Nochbarkriid kriid, also aach e’Kleengeerdner, der in de Schwolle sei ganz perseenlich Erfillung finnt.

E’netter Mann aus Afghanistan wär’s un er wär so freindlich un deet in seim Gaade schaffe un wuhle wi ve’rickt un alles wär bei’em in beschder Ordnung nor – er wär halt annerscht, als wi di Kreiznacher Kruschelegärdner owwe am Mardinsberch. –

Wi annscht konnt’er nit so direkt saan, er hot’s mehr so umschribb, mit Hänn un Fiiß – er musst Platz honn debei.

Jetz hädder jo zwische de Erdbeere un de Tomadeschdeck, em Knowweloch un de Zwiwwele e’kleen Wissje aangeleet. Direkt in de Mitt vumm Gaade! Saat de Masseer vun frihjer, der jetz Kleengärtner am Mardinsberch is.

Es Wissje wär nit groß, zwee drei Kwadratmeeder ve’leicht, mehr awwer nit!

Er selbscht hätt sich als Nochbar vun’em schunn gewunnert, was das Pläggelche Wiss sollt? Merr hätt kenne den wertvolle Gaadeboddem besser nitze, denn e’Wiss, so midde im Gaade, ei so een gibt jo iwwerhaupt nix heer!

Jetz, no e’paa Daach, wisst’er awwer genau warum de afghanische Kleengeerdner sich sei Wiss aangeleet hätt. –

Si wär jo so scheen un glatt, di Wiss, wi rasiirt deet’se do leije un de Rase uffeme Golfplatz wär nix degeeje!

Moijns, middaachs un omens käm’er aus de Gaadehitt gekrawwelt, deet di Gaadeschlabbe auszihje, wo di Schwolle draan wäre un er deet sich dann immer in di een Richdung falle losse – no Bosenum zu, das wär di genau Himmelsrichdung.

Warum der das so mache deet, das deet’em aach jetz noch nit inleichde.

Ich saat iwwer de Schdammdischbruder, heer zu Armin: „Dei Kleengaadekumber, de Nochber, der is kee Kadolik, e’Prodeschdant iss’er mit Sicherheit aach nit, Judde honn dort owwe kee Kleengaade, ich honn’s noch ni geheert, nor um di Eck e’rumm, honn di ihr Kerchhof.

Doch dei weitgereisder Gaadenochber, der afghanische Kleengeerdner, is mit Sicherheit Mohammedaner!

Un wi merr jo weeß, misse di fromme Leit alle Daach zum Mohammed bede, annerscht duun di’s nit!

Ja un do hodder sich sicherlich geeje Mekka falle losse, das in de Richdung hinner Bosenum leit – nit genau, doch ungefähr.. Dort musches suche, es Mekka der Glickseelichkeit!

Da der fremde Mann awwer nit deheem bei sich is, sondern in seim Kleengeerdche am Mardinsberch Gurke un Tomade ziht, macht’er halt sei Zermonije uff dene zwee Kwadratmeeder Wiss, zwischem Gemiss un de Kwetschebeemcher!

Mekka is jo weit!

Armin, heit is allesannerscht worr!

In frihjere Johre hadde di Kleengeerdner im Summer immer ihr Gurkekeenichin gekrönt, di Summernachtsscheenheit, ve’leicht kenne merr jo in e’paa Johr di „Fatima vumm Mardinsberch“ ins Leewe rufe, das wa e’Dochder vumm Mohammed. Das wär doch ebbes, odder?

Der afghanisch Mann deet sich sicher driwwer freije, wenner große Kinner hot, di’s mache kennde.