De Mustafa in de Tomade

Die Liebesfrucht

Mei Schdammdischbruder Armin, er is seit neischdem Kleengärtner, bevor’er de Leit di Därm aus’em Bauch gedrickt hot, er wa Masseer. Der kam di Daach un saat, er hätt owwe neewer seim Geerdche e’neije Nochbarkriid kriid, also aach e’Kleengeerdner, der in de Schwolle sei ganz perseenlich Erfillung finnt.

E’netter Mann aus Afghanistan wär’s un er wär so freindlich un deet in seim Gaade schaffe un wuhle wi ve’rickt un alles wär bei’em in beschder Ordnung nor – er wär halt annerscht, als wi di Kreiznacher Kruschelegärdner owwe am Mardinsberch. –

Wi annscht konnt’er nit so direkt saan, er hot’s mehr so umschribb, mit Hänn un Fiiß – er musst Platz honn debei.

Jetz hädder jo zwische de Erdbeere un de Tomadeschdeck, em Knowweloch un de Zwiwwele e’kleen Wissje aangeleet. Direkt in de Mitt vumm Gaade! Saat de Masseer vun frihjer, der jetz Kleengärtner am Mardinsberch is.

Es Wissje wär nit groß, zwee drei Kwadratmeeder ve’leicht, mehr awwer nit!

Er selbscht hätt sich als Nochbar vun’em schunn gewunnert, was das Pläggelche Wiss sollt? Merr hätt kenne den wertvolle Gaadeboddem besser nitze, denn e’Wiss, so midde im Gaade, ei so een gibt jo iwwerhaupt nix heer!

Jetz, no e’paa Daach, wisst’er awwer genau warum de afghanische Kleengeerdner sich sei Wiss aangeleet hätt. –

Si wär jo so scheen un glatt, di Wiss, wi rasiirt deet’se do leije un de Rase uffeme Golfplatz wär nix degeeje!

Moijns, middaachs un omens käm’er aus de Gaadehitt gekrawwelt, deet di Gaadeschlabbe auszihje, wo di Schwolle draan wäre un er deet sich dann immer in di een Richdung falle losse – no Bosenum zu, das wär di genau Himmelsrichdung.

Warum der das so mache deet, das deet’em aach jetz noch nit inleichde.

Ich saat iwwer de Schdammdischbruder, heer zu Armin: „Dei Kleengaadekumber, de Nochber, der is kee Kadolik, e’Prodeschdant iss’er mit Sicherheit aach nit, Judde honn dort owwe kee Kleengaade, ich honn’s noch ni geheert, nor um di Eck e’rumm, honn di ihr Kerchhof.

Doch dei weitgereisder Gaadenochber, der afghanische Kleengeerdner, is mit Sicherheit Mohammedaner!

Un wi merr jo weeß, misse di fromme Leit alle Daach zum Mohammed bede, annerscht duun di’s nit!

Ja un do hodder sich sicherlich geeje Mekka falle losse, das in de Richdung hinner Bosenum leit – nit genau, doch ungefähr.. Dort musches suche, es Mekka der Glickseelichkeit!

Da der fremde Mann awwer nit deheem bei sich is, sondern in seim Kleengeerdche am Mardinsberch Gurke un Tomade ziht, macht’er halt sei Zermonije uff dene zwee Kwadratmeeder Wiss, zwischem Gemiss un de Kwetschebeemcher!

Mekka is jo weit!

Armin, heit is allesannerscht worr!

In frihjere Johre hadde di Kleengeerdner im Summer immer ihr Gurkekeenichin gekrönt, di Summernachtsscheenheit, ve’leicht kenne merr jo in e’paa Johr di „Fatima vumm Mardinsberch“ ins Leewe rufe, das wa e’Dochder vumm Mohammed. Das wär doch ebbes, odder?

Der afghanisch Mann deet sich sicher driwwer freije, wenner große Kinner hot, di’s mache kennde.

No comments yet

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: