Archive for März 2009|Monthly archive page

De glicklich Hannes

De Hannes im Glick

Siwwe Johr is de Hannes uff sei Awedd gang, hot brav un fleißich geschafft.

Als sei Ve’trach bei seim Meeschder abgelaaf wa, iss’er bei’en un saat: „Meeschder mei Ve’trach is abgelaaf, di Zeit is e´rumm un ich deet geere widder heem bei mei Mudder gehen, dort iss’es immer es scheenscht. Gebb merr mei Geld for mei Awedd, wenn derrs recht is, denn ich honn’s jo siwwe Johr lang ufflaafe geloss.“

De Meeschder saat iwwer sei Aweidder: „Hannes, hosch immer gut geschafft un ich wa mit Deine Awedd immer ze’fridde, Du sollsch aach Dei gude Lohn kriin, fünnef Lohnerhehjunge sinn mit inbegriff!

Er is e’niwwer in di gut Schdubb un kam ze’rick middeme große Klumbe Gold ( domols wa’s Gold noch nit so deijer wi heit).

Der Klumbe Gold wa so groß wi’jem Hannes sei Kopp un nor mit Mih konnt de Hannes den in sei Halsduch wiggele, hot e’Schdegge dorch de Knode gezoo un middem Goldklumbe iwwerm Buggel hodder seim Meeschder At-schee gesaat un is gang, heem bei sei Mudder.

Er is dorch Wisse un Felder, hot gesung un gepiff debei, Schbitzbuwe scheint’s domols noch nit so viil gebb ze honn, als uff eemol vun weidem e’Mann uffem Gaul uffen zu geritt kam. Es wa ein Reitersmann, wi merr domols saat, kee Tuniirreider, di nor fors Ve’gniiche uffem Gaul hobbele.

Wi de Hannes gesihn hot, wi der Reiterschmann so leicht un logger aan’em vorbei geritt is, debei gesung un gepiff hot, riift’em no:“ Heere’mool Reiterschmann, was hosche awwer fore scheene Gaul unner Deim Hinnere! Gelle es Reide is scheen un macht Schbass, merr leeft kee Schuh dorch un di Fiiß duun eem vumm Laafe nit so weh? So eene hätt ich aach geere, so’e scheene Gaul!“

„ Ja warum leefsche dann aach ze Fuß, hosche kee Gaul deheem?“ Saat der Reiterschmann iwwer de Hannes.

„Nee, saat de Hannes, „ich honn nor den Goldklumbe uffem Buggel, der mich aarich drickt. Deesche merr Dei Gaul ve’klobbe? Ich gewwe der mei Goldklumbe defor.“

Do hot der Reiterschmann gelacht un saat:“ Ei Hannes , das is doch e’eenfach Sach! Ich gewwe derr mei Gaul un Du gibsch merr den Goldklumbe, dann simmer uns eenich. Schlaa in, der Hannel is perfekt!“

Ja un so honns’es aach gemacht. Der Reiterschmann hatt jetz den schwere Goldklumbe ze schlebbe un de Hannes konnt sich uff das scheene Gailche setze, konnt peife un singe debei un frehlich dorch di Wisse reide. Dodebei hodder sei Fiiß geschoont, di’em devor vumm Laafe aarich weh gedoon hadde.

Do rifft’em der Reiterschmann noch vun weidem zu:„Hannes , wenn’s hoddisch gehen soll un de Gaul soll laafe, dann musche nor midde Zung schnalze, weesch jo wi’s geht, dann leeft’er galopp!“

De Hannes wusst’s un is losgeritt, de eerscht langsam, dann hodder geschnalzt, denn er wollt’s e’bissje ziichicher honn un de Gaul sollt laafe for sei Geld.

Na, er rifft’em Gaul noch hopp-hopp zu, schnalzt noch e’mol mit de Zung un schunn is das Gailche geschbrung un gehippt, dass sich de Hannes uffem Gailche seim Buggel nit mehr halle konnt. Er is e’runner uff de harte Wech gefall.

Na, er guckt un fihlt, wo’sem iwwer all weh gedoon hot, ob aach nix gebroch wa un er wa ärjerlich iwwer das riise Vih vumme Gaul, das’en abgeschmiss hatt.

Do kam grad e’Bauer mit seiner Kuh dorch di Äcker, er wollt sei Äckerche zackere. Als’se beisamme geschdann honn saat de Hannes iwwer: „Was hot merr mit so’me Klepper fore Ärjer! Das Vih bockt un rennt fort un ich kann mich nit uff dem Gaul seim Buggel halle. Hals iwwer Kopp bin ich awei e’runner gefall. Guck wi ich do leije. Do neewe schdeht’er der „Bock“ vumme Gaul, betracht derrn! Wenn ich merr dodegeeje Eicher scheen Kuh aangugge, dann is das doch e’nitzlich Diir! Das Kihche leeft scheen langsam, heert gut, kann zackere in de Äcker un moijns un omens gibt’se noch Millich, wo merr Budder un Weechekees devun mache kann. Wi scheen so e’Diirche is, gelle Bauer?“

Do saat der Bauer iwwer de Hannes: „ Heer zu! Wenn derr mei Kuh werklich so gut gefällt un wenn Du meensch, Millich, Budder un Weechekees wäre besser wi Dei scheije Gaul, dann mache merr doch gleich den Hannel perfekt: Ich gewwe Derr mei Kuh un Du gibsch merr Dei Gailche. Is Derrs recht so, dann schlaa in; un er hoddem gleich di Hand hiingehall for de Hannel abzeschliiße.

Em Hannes wa das Geschäftche recht un er hot in dem Bauer sei Hand ingeschlaa, so wi das im Vihhannel iiblich is.

Jetz wa di Kuh sein un der Bauer hatt den werklich scheen Gaul, der kee Klebber wa, nor konnt de Hannes nit druff reide!

Mit de Kuh am Schtriggelche iss’er weider dorch di Lande gezoo, de Hannes un saat so zu sich selbscht:“ Wenn ich nor e’Schdiggelche Brot honn, alles anner gibt merr mei Kuh: Budder, Millich un aach de Weechekees, den ich so geere esse.

Do kam’er grad am Werrtshaus vorbei. Na er hot fore paa Grosche ebbes gess un e’Biir hodder gedrungk, dann iss’er mit seiner Kuh widder weider.

Es waa heeß, di Sunn hot gebrennt un de Weech iss’em Hannes beschwerlich worr. Na, dacht’er, ich honn jo mei „Getränkekarre“ bei merr, mei Kuh hot Millich un vun dere dringk ich jetz e’bissje, deno bin ich widder gut beijenanner.

Er binnt gleich di Kuh aan e’Beemche un weiler kee Eemer bei sich hatt, hodder sei Ledderkapp vumm Kopp gezoo un hot di unner di Kuh geleet. Dort e’ninn wollder di Millich ufffange, dacht’er un hot aan de Schtrich vun dere Kuh gezoo un gezobbelt, doch nix kam aus der Kuh ihre Schtrich. Jetz hodder immer feschder geschtrippt un gezoo – nix is aus dere Kuh e’rausgelaaf, bis di uff eemol e’Satz uff di Seit macht, un schleet mit de Hinnerfiiß aus, trifft debei de Hannes direkt am Wersching, also aan seim Kopp, dass’er umgefall is wi’je Sack Sand.

Jetz hatt de Hannes Koppwehj doch er hatt kee Millich in de Kapp. Di Kuh hot dumm geguckt, denn si hot drugge geschdann, hatt also kee kleen Kalb ze ve’sorje.

Do kam grad e’Metzjer vorbei un siht de Hannes im Chosseegraawe leije. Er hoddem uffgeholf un saat iwwer:

„ Do dringk e’mol aus meiner Flasch, bisch jo nass geschwitzt!

Gibt’er Dei Kuh kee Millich mehr? Fort ich kaafe’se derr ab, wenn derrs recht is! Das Diir is alt un schdeht drugge, do kimmt nix mehr. Di kammer heegschdens noch zum Schlachde nemme, das gibt awwer aach nor noch Subbefleesch, sunnscht awwer nix! Komm ve’kaaf merr di Kuh, ich gewwe derr do driwwe di Sau defor, di is scheen genährt. Machsch beschdimmt e’gut Geschäft!“ Saat de Metzjer iwwer de noch ve’schdeert Hannes.

Dem hot der Hannel direkt ingeleicht un er saat : » Allee`dann, mache merrs so! Er hot dem Metzjer sei Kuh gebb, das schderrich Diir, un er hot vumm Metzjer di scheen, schlachtreif Wutz defor kriid.

Wi’je jung Fille is di fett Sau vumm Waan gehupst, also mehr so gekrawwelt un de Hannes hot’se middeme Kälwerschtrick um de Hals, hinner sich hergezoo.

Im Fortlaafe bedangkt’er sich noch e’mol for das gude Geschäft, was’er gemeent hot, das’er gemacht hätt.

Un wi’jer so do her gang is, hot gepiff un gesung, wa froh, dass’er so gude Geschäfte gemacht hatt, do trifft’er e’Bauereborsch, der e’scheen groß Gans unn’erm Aam hatt.

Freindlich wi de Hannes si, hodder aangehall un hot den Jungbauer gefroot wi’sem so ging?

Do saat der junge Bauerschmann, dass’er mit dere Gans uff e’Kinndaaf ging un di Gans wär fors Feschtesse gedacht. Er sollt e’mol aan di Gans greife, wi scheen fett di wär. Das geeb e’scheene Feschtbroode for den hohe Daach.

Acht Woche hädde’se di Gans „genudelt“, also ob’se wollt odder nit, häddeser dere Gans es Fresse ingetrichdert,

middem große Trichter. Ja un dodevun käms, dass di Gans so fett wär wi’je Gans jo sein misst, wemmer’se esse wollt.

De Hannes hatt sei eenziche Schbass aan dere fett Gans, was der Jungbauer, der schlau aach gleich gemerkt hot.

Er saat iwwer de Hannes, er wollt’em geere di Gans geeje di Sau indausche, denn er misst jo aach bedengke, driwwe im Ort wär vor korzem e’Sau aus’em Schdall geklaut worr un es kennt jo sein, dass sei Sau, di geklaut Sau wär, di’se suche deede, di Leit im Ort un aach di Bollizei.

Sicher hädder dann schlechde Kaade un di Bollizei deeden dann ve’hafde un er käm deno ins Kittche.

Das wär doch di Sau nit wert, hodder gesaat der Bauerebosch.

Das hoddem Hannes voll ingeleicht un ganz hoddich hodder den Schtrick vun de Hand gebunn un hot di Sau mit samt dem Kälwerschtrick dem Jungbauer gebb.

Da das Geschäftche mehr so „unner de Hand“ wa, honn’se aach nit mit de Hand ingeschlaa, wi sunnscht iiblich un ganz schnell sinn di zwee „Geschäftchesmacher“ widder aus’enanner gang.

Der jung Bauerschmann mit seiner Wutz, dere scheen, un de Hannes mit seim fette Gänsje unner Aam, sinn ihr Weech weidergang wo’se hiin wollde.

Un wi de Hannes so iwwer sei ungewehnliche Dausch nodengkt, do kam’sem un er saat so vor sich hiin: „Es wa e’gut Geschäft! Wenn ich merrs iwwerleeje: Di Gans gibt e’gude Broode, si hot viil Fett aansich for di Bruscht inze’reiwe, wemmer aarich de Huschde hot, un wemmer di scheene Feddere noch abrobbe duut, gibt’s aach noch e’kleen Kobbekissje, wo ich nachts mei Kopp druff leeje kann!“

Er wa so richdich glicklich, dass’er so e’gude Dausch gemacht hatt.

Gesung un gepiff hodder widder wi’je Lerch un is ins neegschde Ort gewannert, was’em heemzus uffem Weech gelee hatt.

Wi’jer mit de Gans unnerm Aam di Hauptschtrooß e’vor kam, trifft’er e’Scheereschleifer, der mit seine Fiiß di Maschin aangetribb hot, wo er owwe am Schleefschdeen de Leit ihr Messer un Schere geschliff hot.

Dem Schereschleifer scheint’s aach gut gang ze sein, denn der hot aach gesung:

>Ich schleife di Schere un drehje geschwind-

un hänge mei Mändelche in de Wind!<

Das hoddem Hannes gefall un er hot de Schereschleifer gefroot, ob’sem werklich so gut ging, weiler so frehlich wär?

„ Ei nadiirlich! Es Handwerk hot goldene Boddem! Do kannsche Geld ve’diine, mehr wi merr ausgewwe kann!

Doch saa Du merr e’mol, wo hoschen di scheen Gans kaaft, di fett?“

Do saat de Hannes:“ Di honn ich nit kaaft, di honn ich nor gedauscht, geeje e’Wutz; un aach di Wutz honn ich nit kaaft, nor ingedauscht geeje e’druggeschdehend Kuh, di kee Millich mehr gebb hot; un wenn de wisse willsch, wo ich di Kuh her hatt, dann saan ich derr nor: Das wa mei bescht Geschäft! Di honn ich kriid, weil ich dem Bauer der merr iwwer de Weech gelaaf is, mei alde Klepper, den bockisch Gaul gebb honn, for di Kuh. Un den Gaul honn ich merr kaaft for den Goldklumbe, for den ich siwwe Johr bei meim Meeschder geschafft honn.

Jetz wusst der Schereschleifer wen’er vor sich hatt un er saat iwwer de Hannes: „Heer zu, e’richdich gut Geschäft machsche eerscht, wenn ich derr mei Schleefschdeen gewwe, womit de Dich selbschdännich mache kannsch. Do kannsche de Leit di Schere un di Messer schleife un ve’diinsch e’Haufe Geld debei. Gebb merr Dei Gans defor, dann simmer uns eenich, kannsche de Schleefschdeen honn!“

Was wa de Hannes so glicklich!

Jetz konnder sich selbschdännich mache, was for Glick!

(Nor laut saan dorft’ers nit, do wärer for bleed gehall worr,)

Er hot sich so gefreit un riift als in de Wind: „Was bin ich fore Glickskind! Een Geschäft wa besser wi’s anner! Nor, der Schdeen is merr e’bissje schwer, doch den pack ich aach!“

Na, de Hannes geht in dere Hitz, mit seim Schleefschdeen uffem Buggel dorchs ganze Ort un widder e’naus uff di Chossee for heem. Di Brih vumm Schwitze hoddem uff de Schdern geschdann, als’er sich uffe Briggegelänner gesetzt hot for e’bissje sei Fiiß ausze’ruhe.

De Schleefschdehn hadder scheen neewer sich uffem Briggemaijerche leije. Grad wollt’er sich no vorne bigge, als’er middem Hinnere wedder den Schleefschdeen schdeeßt, der dodorch de Iwwerhang kriid un mit laudem Schlach di Brick hinne e’runner fällt un deno unne in de Bach ve’schwunn wa.

Fort warer, der scheene Schleefschdehn!

Was hadder awwer for Freid, de Hannes!

Endlich warer den schwere Schdeen los, musst’en nit mehr uff seim Buggel schleppe, hatt jetz widder di zwee Hänn frei, konnt midden fuchtele, konnt de Leit wingke un er konnt debei singe: „Ach wi scheen is doch di Welt“ un er wa so richdich glicklich, de Hannes!

Als’er heem bei sei alt Mudder kam, hot di sich riisich gefreit, dass ihr Bub widder im Haus wa. Es warer grad alles egal, ob der Bub reich odder aam wa, hauptsach de Bub wa widder bei’jer. Si saat nor iwwern: „Du, mei liiwer Hans, Du bisch mei ganz Glick! Bisch mei Hans im Glick!

Seit dere Zeit is der Satz schbrichwertlich for Leit, di zwar iwwerzwerch, doch dodefor glicklich sinn un geliibt werre !

Doch was lernt merr aus dem Märche?

Glick un glicklichsein, das is e’Gefihlssach!

Hot merr sei Ve’meeche, so wi de Hannes, nor no Gefihl gemacht, hot seim Herz no di Geschäftcher abgeschloss, debei kee annere Leit beschiss un war immer mit dem Inkaaf odder dem Dausch, den merr gemacht hot, zefridde, selbscht wemmer am Enn es ganze Ve’meeche debei ve’lor hot – war merr doch glicklich! –

Hot merr awwer jetz uff eene Rutsch sei ganz Ve’meeche ve’lor, weil merr so doll wa un hot uffe Finanzberater geheert, un’s ganze Geld uff di Lehmannbrother-Bank getraa hot, weeje de hohe Zinse, wa no de Pleite vun dem riise Bankhaus aach nix mehr vumm scheene Geld iwwerich.

Kee Grosche wa mehr devun zesihn. Es ganz Ve’meche wa uff e’mol „ve’pulvert“ un am Enn wa nix mehr iwwerich, genauso wi beim Hannes.

Is so eener um sei Geld bedroo worr, der kann nit mehr lache, glicklich is der aach nit mehr, nor sei ganz Leewe lang iss’er unglicklich, traurich un oft so ve’zweifelt, dass’er sich umbringe kennt!

Glick, wi beim Hannes, kennt der keens mehr!

Es kimmt also immer uff di innewennich Inschdellung aan, wi merrs Ve’meeche im Leewe widder los werrd, denn mitnemme duut keener ebbes un los werrd merrs immer!

Gänseblimmelcher

Uffgebasst! Gänseblimmelcher

Es breicht eem jo nit mehr ze intressiire, merr hot jo so viil schunn vun’en gesihn, hot vumm Kinnergaade aan midden ze duun gehatt, doch si erfreije eem immer widder es Herz.

Wenn di Kinnergaadeschwesder frihjer saat: „So Ihr lieber Kinder, jetzt pflücken wir Blümchen für ein Blumengränzchen, die ganze Wiese ist voll von den schönen Gänseblümchen.“ Ja un dann hommer das gelern, wi merr so e’Blummekränzje macht, das deno eens vun de kleene Meed uff de Kopp gesetzt kriid hot.

Es wa eenfach ze mache: E’Loch kam in de Schdiil vumm Gänseblimmelche un do dorch dann widder e’neije Blummeschdiil, bis Blimmelche aan Blimmelche e’Kränzje gebb hot.

Merr kennt meene, wemmer so alt is wi ich awei, dann hätt merr so ebbes ve’gess, doch dengkt nit draan! Als ich heit moijn e’nunn aan di Milltonne bin, sihn ich uff de groß Wiss am Haus, lauder kleene Gänseblimmelcher aus’em noch kalde Boddem gugge, wo bis geschdern noch nit eens ze sihn wa!

Froscht un gefroore Gras wa di ganz Zeit uff de Wiss un de Winter hatt uns noch voll im Griff, doch heit?

Eene waame Reeje kann de Frihling bringe, das saat mei Mudder schunn. Merr honn noch Januar un vun Frihling wolle merr noch nit redde, doch – wi merr sihn kann – er kennt ball komme! Mit ihre gelwe Kepp un de weiß Umrandung, di wi Flidde um de Kopp schdehn, honn’se in Menge uff dere groß Wiss geschdann un uff di eerschde Sunnerschtrahle gewaad, di Gänseblimmelcher aus meine Kinnerdaache.

Na, dacht ich, werrsch di paa Daach noch e’rumm bringe, bis di Frihlungsunn richdich scheint un merr e’ waame Buggel macht.

Jeden Daach iss’es e’bissje heller draus, das merke di Gänseblimmelcher un aach mir. Obs mei Modorrad aach merkt, ob’s Eel schunn dinnflissicher werrd un ob ich di Badderii schunn inbaue kann? Alles Fraache, di de Frihling so mit sich bringt.

Was for een is’en di Richdich?

Das IdealAlo Ihr liiwe Leeser vun meine Mundartbicher,

wi’jer sicher schunn gemerkt habt, kammer nit schdännich lache im Leewe, denn dann meene di annere Leit merr hätt’se nit mehr all in de Kron.

Drumm muss aach hi un do ebbes debei sein, wo de Humor e’mol Luft schnabbe kann – damidder deno wieder leewe kann, un merr muss aach di Seel als e’mol baumele losse, damit’se zu sich kimmt. Das muss sein!

Das geht mir so un aach annere Leit, doch immer bleibt es Hern ingeschalt – das brauch merr um dehinner ze komme was gemeent is. Wo de Humor sich hinnerm Ernscht ve’schdeggele duut odder aach umgekehrt.

Jetz hatt ich jo vor Johre schunn e’mol Schdigger aus de Biwel iwwersetzt, in mei Kreiznacher Mudderschbrach, honn in de Kerch Psalme vorgelees – aach in Mundart un im Summer, driwwe im PUK, dort honn ich de Romeo un di Julia mit meine Kreiznacher Worde in di Ve’zweifelung getribb.

De Herr Shakespare wär scheen ve’schrock!

Dis Johr will ich Eich aach e’mol e’Franzos nähjer bringe, de Charles Baudeleire.

Er is bekann mit seine Schdiggelcher aus’em >Spleen von Paris <–un > Die Blumen des Bösen< di hodder aach geschribb – >Fleur de mal< – heeßt’s Buch uff franzeesisch.

Der hot di Geschichtcher so scheen ve’fasst, dass’es merr am Herz gelee hot, zwee devun e’mol ze iwwersetze, damit merr heert, wi mir Kreiznacher das gesaat hädde, wemmer so e’Ínfall gehatt hädde un wi’s deno geklung hätt – was der Baudelaire in seine feinsinniche Sätz zu Babiir gebracht hot.

Unser Schbrach is jo nit so scheen wi de Franzose ihr, obwohl merr schunn viil vun’en iwwernomm honn!

Doch leest’s e’mol selbscht, es is e’mol ebbes anneres – awwer aach ebbes Scheenes!

Das Schdiggelche beschreibt di Kernfrach vun uns Männer, wemmer am Suche vun unsere Lebenspartner sinn.

Jedes Mool meent merr: Das do, – das is jetz di Richdich!!! Iss’es werklich di Richdich???? ??????????????????…Mit drei Ausrufezeiche und zwanzich Fraachezeiche!

Do jetz di Iwwersetzung von Charles Baudelaire

„Welche ist die Wahre?“

>Was for een is’en di Richdich?<

Ich honn e’Meede gekennt, das hot Benedikta geheeß.

Wenn’des aangeguckt hosch, konntsche meene deetsch treeme!

Es hatt e’paa Aa im Kopp, di honn in eem di Sehnsucht wachgeriddelt no Greeß un Scheenheit un no Ruhm, un no allem, was eem noch aan di Unschderblichkeit glaawe lässt. –

Awwer es Unglick wollt’s, – das Meede wa zu scheen for di Welt! –

Ja un do iss’es aach no e’paa Daach, nodem ich’s gekennt honn, schunn geschdorb; – un ich selbscht bin’s gewees, der’se Daache druff, als de Frihling sei Weihrauchfässje iwwer di Greewer uffem Kerchhof geschwung hot, begrab hot. –

Ich selbscht bin’s aach gewees, der’se im’me gud zugemachde Sarch aus dufdichem Eecheholz, der wi di Särch in Indje wa, begrab hot. –

Un als mei Aa noch uffem frische uffgeworfene Grab gelee honn, in dem jetz mei Schätzje dringelee hot, sihn ich uff e’mol e’kleen häßlich Freeche, das meim Schatz so merkwerdich ähnlich gesihn hot, uffem Grab e’rumhibbe!

Wi ve’rickt schdampt’se iwwer di frisch uffgeschmiss Erd vumm Grab un hot lauthals aangefang ze lache un blärrt:

„Do guck her! Ich bin di richdich Benedikta!

Ich! – E’Schdachel vumme Weibsmensch! –

Un als Schtroof for Dei Narrheit un di Scheiklabbe, di de uff hasch, sollsch Du mich jetz weider geere honn, so wi ich awei bin!“ –

Jetz awwer! –

Im Zorn saat ich iwwerse:“ Nee! nee! nee!“

Un um mei Weicherung noch ze unnerleeje, schdamp ich mit meine Fiiß, mit aller Gewalt uff di frisch uffgeschmiss Erd vumm Grab, so fescht, dass merrs ganze Been im frische Boddem hänge geblibb is – un ich gefang wa wi’je Wolf!

Gefesselt wa ich jetzt – ve’leicht for immer, – im Grab vun meim Ideal!

________________________________________________________________________________________________________________

Di Erdschtrahle

Di Erdschtrahle Merr ware grad am Esse, do rabbelt’s Telefon. Mei Fraa nimmt ab, als sich e’Mann mit Name „Miller“gemeld hot. Si hot’s so geheert un gibt merr de Heerer wieder. „For Dich!“ saat’se, doch als ich de Heerer in de Hand hatt, saat der Mann aan de Leidung: „Hiir is de Wilton Kullmann, Gendach aach! Hombes, ich honn Dei Bild heit in de Zeidung gesihn un do sihn ich in Deine Aa – eine grooße Negativ-Uffladung! Di macht Dich krank, doch ich helfe derr devun! Ich lade dich nei uff!“ „Ei Wilton, das is awwer aarich nett vun Derr! Nor wi ladsch Du mich dann nei uff, Du wohnsch doch owwe in Daubach?“ „Hombes, ich wohne aach in Kreiznach, unne in meim Haus in de Wasserschtrooß, doch das schbiilt kee Roll!“ „Ja un wi geht das mit dem Ufflade? Wi willschen das iwwer di Entfernung mache?“ honn ich’en gefroot. Soebbes hatt ich jo noch ni gehatt: >Falsch uffgelad! Was iss’en das?< „Hombes, nemm de Telefonheerer in di Hand un hall di Muschel uff Dei recht Aa. – Hosches?“ „Ja, Wilton!“ „Zehje Segunne noch halle. – Gut so! So, jetz leesche de Heerer vumm Telefon uffs linke Aa – waad, noch e’Aablick! – Aach gut! Pause – De Wilton musst jo genau gugge, nor wohiin guckt’er? – „Ach du mei liiwer Gott! Sihsche, ich saat’s gleich! Do hot ebbes nit geschdimmt mit Deine Aa! Jetz hosche jo 8000 Remm mehr druff, wi normal is! Bisch super druff awei! – Schbiirche schunn ebbes? Pizzele Dei Aa? “ “Wilton, di jucke so e’bissje, awwer das mache di schunn seit e’paa Johr, un trebse duun’se, alle zwee. Das kimmt vumm Modorreddchefahre! Wilton mach e’bissje schneller, merr sinn grad am Esse!” „Sihsche Hombes, es geht! Jetz bische widder positiv uffgelaad! Werrsch sihn, Du kannsch ball widder gugge, ohne Trebsele! Fehlt Derr sunnscht noch ebbes? Aan was hosch’sen noch?“ „Ja Wilton, beeil Dich e’bissje, mei Gemiis un di Krummbeere werre kalt, merr sinn midde beim Esse!“ „Ja was fehlt derr dann noch, so rein kerberlich, Hombes?“ „Wilton, ich honn so’s Jucke im rechde Ohr! Sunnscht honn ich awwer werklich nix!“ „Hommer gleich, waad! – Ei’s Gewidder, do bisch jo aach ve’kehrt uffgelaad! Wo leisch Du dann nachts?“ „Wilton, mei Esse werrd doch kalt! Di Fraa krummelt schunn.“ „Waad, merr mache das grad noch! Das ich wichdich! Lee e’mol de Koppheerer vumm Telefon uff Dei Ohr, das derr weh duut odder so jugge duut. – Hosches?“ „Wilton, mei Fraa fängt aan ze schenne un seet ich soll esse komme, es deet alles kalt werre, si hätt jo schliißlich nit for di Katz gekocht!“ „Merr sinn gleich ferrdich , Hombes! Hosche de Heerer druffleije – uffem juggische Ohr?“ „Ja, er leit druff – awwer mei Gemiis is schunn kalt!“ „Macht nix! Oh wi scheen! Awei bische widder voll uffgelaad, aach uffem Ohr! Leed e’mol de Heerer uffs lingke Ohr – weejem Gleichmaß, das muss sein! Hosches?“ „Wilton, mei Krummbeere sinn jetz eisekalt! Es Gemiis hot merr mei Fraa schunn gess, damit’s nit ve’kimmt!“ „Hombes, leits Telefon werklich uffem linke Ohr?“ „Ja Wilton, es leit druff, also ich halles draan, aan de scheppe Kopp! Ich leije jo nit, ich hogge am Disch un will ebbes esse. – Bische ball ferrdich?“ „Hombes, wi scheen! So Erfolche honn ich selde! Bisch widder iwwer 8000 Remm uffgelaad, aach uff de Ohe, uff alle zwee!“ „Wilton, ich dangke derr aach! Koscht das ebbes?“ „Nee, nee, das mach ich for Dich for ummesunnscht! Awwer saa, wi schleefschen nachts? Gut odder ehr schlecht?“ „Wilton, awei raumt mei Fraa schunn de Disch ab! Ich schloofe bis zwee Uhr wi’je Wagge, deno schlecht!“ „Uff was leische dann nacht’s, Hombes? Also uff was fore Unnerlaach?“ „Ei wi soll ich dann nachts leije? Ich schloofe doch halbweechs un drehje mich rund wi’je Dobbich! Zudecke duun ich mich middeme Fedderebett! Di Matratz is hart wi Schdeen, annerscht lei ich dorch!“ zum Jupiter! Nor nit, schmeiß alles aus de Bette e’naus, was mit Feddere ze duun hot!“ „Um Himmelswille! Ei Hombes! Schmeiß nor das Fedderebett fort, das erzeicht jo Schbannunge un negadive Schtrahlunge! Wi kannsche dann so ebbes mache? Di Feddere darfsch Du nit honn, bei deine Konschdellatzjone!“ „Ja un mei Schoofsfell unnerm Hinne, macht das nix?“ „Ei bische dann ganz ve’rickt, ei Hombes? Das is jo’s Schlimmschde, was de Deim Kerber aanduun kannsch! Schmeiß’es weit fort, hol der syndedisch Bettwäsch odder sunnscht ebbes, was kee elektromangnetische Schtöme weiderleite duut! Ei Hombes, do schderbsche jo draan!“ „Wilton, jetz kannsche in aller Ruh wieder ve’zehle, mei Esse is vumm Disch ve’schwunn, es wa eisekalt! Das gibt’s jetz moije widder, als weeje Deine Erdschtrahle!“ „Wenn de merr heersch un draan glaabsch, bische ab sofort gesund un kannsch nacht’s aach gut schloofe!“ „Wilton, ich gewwe merr Mih, doch middem Glaawe honn ich’s nit so. Mach’s gut, bis dann e’mol widder!“ Na, ich honn mei Fraa aangeguckt, di Aa honn weider getrepselt un’s Ohr hot weider gejuckt. Do saat mei Fraa: „Eens kann ich derr saan: Dei Wilton, der kann dich jo ufflaade wi’jer will, kannsch aach draan glaawe, weeje mir! Awwer unnerschdeh Dich un duusch’s scheene Fedderebett un Dei deijer Schoofsfell aus’em Bett! Das iss’es Scheenschde un’s Beschde was merr awei im Alder honn – waach Dich! So e’scheen gutschelich waam Bett uff de Mill ze werfe! Ich glaab Dir fehlt’s? Dei Wilton hot’s scheint’s aach aan de Waffel, wer iss’en das iwwerhaupt?“ „Fraa, den Wilton kenn ich schunn ewich! Der wa e’mol Owwerschdudienrat, doch was’er heit is weeß ich nit. Ve’leicht Schdernegugge un Mangnetartischt, ebbes muss’er jo treiwe, er is pengsjoniirt.

De Schbass in de Badewann

Baden - die Freuden des Lebens!Jetz hot merr jo vun kindaan sich aangewehnt, dass merr mindeschdens eemol in de Woch bade duut. Bei mehrmols Bade do deet di Haut notleide, saan’se, di Dokdere. Un wemmer dann älder werrd un aach unbeweechlicher, fällt eem’s Bade in de Badewann schwer, das is so! Do gibt’s jetz Hilfskonschtruktsjone in Masse, doch di koschde e’Haufe Geld! Allee’, hot mei Freind Horst, er wiit um di 150 Kilo, sich ebbes ausgedacht, was’em es Bade erleichdere duut un wa außerdem kee Geld koscht.

Er saat, langsam deet’en di Kraft ve’losse, doch mit de Technik kreecht’er dann doch noch viiles hiin. E’ninn in di Badewann kimmt’er noch gut, seet’er, un wenn’er drin hogge deet , wär’s sogar richdich scheen gemiidlich, in dere lauliche Brih.

Sei Fraa häddem e’Entche vumm letsche Ente-Renne beim Fischerschdeche mitgebracht. Das Diirche deet’em di Zeit ve’treiwe un aans Uffschdeije deet’er dann nit dengke, denn das deet’em aarich schwer falle. Bisher!

Jetz hädder e’nei Technik entwiggelt, dodemit kämer no’m Bade widder gut aus de Bitt.

De eerscht misst merrs Wasser ablosse, denn das Gewicht vumm Wasser misst merr jo sunscht mit hochdrigge, saat de schwergewichdich Horst .

Wemmer dann do hogge deet, in seiner Hilflosichkeit, dann deet’er sich uff di een vun seine zwee Seite drehje, wo es Knii noch am Beschde in de Reih wär. Jetz wär’s nor noch e’kleene Ruck bis merr in de richdich Laach wär. Nor noch e’korze Schwung uff di richdich Seit, saat’er, un er deet dann uffem halwe Bauch leije, dem digge, dem ve’maledeite!

Dann awwer missde di Hänn e’gude Halt finne, es Bescht wär e’Griff aan de Wand, nor im Notfall derft merr di Owwerkant vun de Badewann benutze, denn di wär oft ze glatt! Middeme Satz no vorne, so weit wi der noch meechlich is, schditzt merr sich jetz uff dem Hängkel aan de Wand ab, ( er muss gut fescht sein!) greift mit de anner Hand di Badewanne Owwerkannt , (Owacht gebb, di is glatt!) – un ziht sich mit aller Kraft no vornezus hoch. Kaum debei di Knii insetze, denn di sinn jo längscht kabutt! Also uffgebasst, denn di Badewann is unne klitschich wi Schmiirseef!

Mit zwee Hänn un gut gesichert wi in de Eiger-Nordwand, kammer dann seitwärts iwwer de Rand ausschdeije. E’Dangkgebeet is dann aangebracht, wemmer in de Kerch is.

Hot merrs Wasser ve’gess devor auslaafe ze losse, kann di Fraa middem „Brauchwasser“, was jetz in de ganz Badeschdubb sandimeederhoch schdeht, es ganze Haus butze, was awei im Frihjohr jo needich wär.

De Bäre-Willi – ein Bärendompteur

bare-willi-dompteur-salinenplatz

Als Kreiznach am Boddem gelee hatt, in de Inneschdadt kee Schdeen mehr uffem annere wa, domols no’m letschde Kriich, hot langsam im Schdädtche widder es Leewe fußgefasst. Di Kreiznacher Geschäftsleit honn in de Keller ihr Geschäfte widder uffgemacht un ganz langsam iss’es Kreiznacher Geschäftsleewe in di Gäng komm – awwer nit nor das!

Merr hadde de aach de Bäre-Willi – e’Zirkuskinschtler vumm Zirkus Fischer, der domols unne am neije Kreisel vorm Metzjer Lautenbach, sei Winterkwadiir gehatt hot. Das Haisje un de Gaade hadder kaaft un all sei Vihzeich un di Kinschtler, di paa di’jer noch hatt, honn dort lochiirt. De eerscht aach de Bäre-Willi, der mit Noname Schäfer geheeß hot. Der groß, schdark Mann, mit seim Pomadekopp (ze’rickgekämmde glatte Hoor) hot de eerscht beim Zirkus Fischer sei Ufftritte gehatt, bis der Zirkus machulle wa. Deno wa de Bäre-Willi selbschdännich. Er hatt das große Raubdiirgatter vumm Fischer kaaft un is im zerbombde Kreiznach uff „Turnee“ gang. Als besunner Atraktzjion hadder viir odder fünnef Braunbäre, di’jer schunn in gude Zeide aan sich gewehnt hatt. Dene Bäre hadder iwwer Johre Kunschtschdiggelcher beigebracht un mit dem Vihzeich iss’er jetz effentlich uffgetreet, also unner freijem Himmel!

Es wa de Aanfang vumm Enn vun seiner Karrijäre als berihmder Bäredompdeer.

Wenn’er in Kreiznach uffgetreet is, vorm Wassersimpche, wo heit di Deitsch Bank is odder uffem Salineplatz, wo merr heit gemiidlich Kaffee dringke kann, dort hodder sei Bäre di Kunschschdiggelcher mache geloss.

Viil Leit honn zugeguckt, denn sunnscht hot’s noch kee effentlich Ve’gniiche gebb. Doch mit de Zeit hadde di Kreiznacher alle Miffcher vun dem Bärevih gesihn un di „Zugugger“ sinn wenicher worr, em Bäre-Willi sei Innahme aach.

Jetz hadder umgesattelt un is Werrt worr – no dem Motto: Wer nix mehr werrd, werrd Werrt!

Er hot e’Werrtschaftche uffgemacht, deerscht noch mit seiner Fraa, di Bäre sinn geschlacht worr un di Kreiznacher „Gurmees un di Gumeesjer“ honn domols in de Planicherschtrooß, geejeiwwer vun de Planicher-Schul, kenne echde Bäretatze esse. Das hot heit nit’emol de Lafer ze biide!

Jo, bald iss’em di Fraa fort gelaaf, em Willi un er war dann nor noch de Schäfer-Willi! Bäre hadd’er jetz keen meer, dodefor awwer Werrtschafde wo merr drin „ve’kehre“ konnt. Ze dringke hot’s aach ebbes gebb, doch nit nor! Schlangedänzerinne hadder aach als beschäfdicht un de Bademeeschder hodder alle Omend augelobt. Der dorft dann mit so’me Freileinche de „Bär mache“, er dorft’se in’ere Bitt wäsche.

Viil Kreiznacher Männer honn’en gemacht, de Bademeeschde un manch eener werrd sich noch draan entsinne – wenn’er soweit noch ze’rick dengke kann. –

Eens darf merr nit ve’gesse: De Willi Schäfer war’e große un in junge Johre e’schdarker Mann. Un als de Curd Jürgens domols in Kreiznach Leit gesucht hot, for sei Film „Schinnerhannes“ ze drehje, hodden de Bäre-Willi „empfang“, mit samt seiner nei Fraa Simon Bicheron un is middem „Normannische Kleederschrank“ un dem Foddomodell dorch Kreiznach un de Landkreis kutschiirt.

Ja un vore paar Johrzehnde is de Bäre-Willi dann geschdorb.

Kreiznach hatt een Zirkus-Nummer weenicher, doch keener bleibt!