Archive for 2. März 2009|Daily archive page

De Schbass in de Badewann

Baden - die Freuden des Lebens!Jetz hot merr jo vun kindaan sich aangewehnt, dass merr mindeschdens eemol in de Woch bade duut. Bei mehrmols Bade do deet di Haut notleide, saan’se, di Dokdere. Un wemmer dann älder werrd un aach unbeweechlicher, fällt eem’s Bade in de Badewann schwer, das is so! Do gibt’s jetz Hilfskonschtruktsjone in Masse, doch di koschde e’Haufe Geld! Allee’, hot mei Freind Horst, er wiit um di 150 Kilo, sich ebbes ausgedacht, was’em es Bade erleichdere duut un wa außerdem kee Geld koscht.

Er saat, langsam deet’en di Kraft ve’losse, doch mit de Technik kreecht’er dann doch noch viiles hiin. E’ninn in di Badewann kimmt’er noch gut, seet’er, un wenn’er drin hogge deet , wär’s sogar richdich scheen gemiidlich, in dere lauliche Brih.

Sei Fraa häddem e’Entche vumm letsche Ente-Renne beim Fischerschdeche mitgebracht. Das Diirche deet’em di Zeit ve’treiwe un aans Uffschdeije deet’er dann nit dengke, denn das deet’em aarich schwer falle. Bisher!

Jetz hädder e’nei Technik entwiggelt, dodemit kämer no’m Bade widder gut aus de Bitt.

De eerscht misst merrs Wasser ablosse, denn das Gewicht vumm Wasser misst merr jo sunscht mit hochdrigge, saat de schwergewichdich Horst .

Wemmer dann do hogge deet, in seiner Hilflosichkeit, dann deet’er sich uff di een vun seine zwee Seite drehje, wo es Knii noch am Beschde in de Reih wär. Jetz wär’s nor noch e’kleene Ruck bis merr in de richdich Laach wär. Nor noch e’korze Schwung uff di richdich Seit, saat’er, un er deet dann uffem halwe Bauch leije, dem digge, dem ve’maledeite!

Dann awwer missde di Hänn e’gude Halt finne, es Bescht wär e’Griff aan de Wand, nor im Notfall derft merr di Owwerkant vun de Badewann benutze, denn di wär oft ze glatt! Middeme Satz no vorne, so weit wi der noch meechlich is, schditzt merr sich jetz uff dem Hängkel aan de Wand ab, ( er muss gut fescht sein!) greift mit de anner Hand di Badewanne Owwerkannt , (Owacht gebb, di is glatt!) – un ziht sich mit aller Kraft no vornezus hoch. Kaum debei di Knii insetze, denn di sinn jo längscht kabutt! Also uffgebasst, denn di Badewann is unne klitschich wi Schmiirseef!

Mit zwee Hänn un gut gesichert wi in de Eiger-Nordwand, kammer dann seitwärts iwwer de Rand ausschdeije. E’Dangkgebeet is dann aangebracht, wemmer in de Kerch is.

Hot merrs Wasser ve’gess devor auslaafe ze losse, kann di Fraa middem „Brauchwasser“, was jetz in de ganz Badeschdubb sandimeederhoch schdeht, es ganze Haus butze, was awei im Frihjohr jo needich wär.