Archive for 3. März 2009|Daily archive page

Was for een is’en di Richdich?

Das IdealAlo Ihr liiwe Leeser vun meine Mundartbicher,

wi’jer sicher schunn gemerkt habt, kammer nit schdännich lache im Leewe, denn dann meene di annere Leit merr hätt’se nit mehr all in de Kron.

Drumm muss aach hi un do ebbes debei sein, wo de Humor e’mol Luft schnabbe kann – damidder deno wieder leewe kann, un merr muss aach di Seel als e’mol baumele losse, damit’se zu sich kimmt. Das muss sein!

Das geht mir so un aach annere Leit, doch immer bleibt es Hern ingeschalt – das brauch merr um dehinner ze komme was gemeent is. Wo de Humor sich hinnerm Ernscht ve’schdeggele duut odder aach umgekehrt.

Jetz hatt ich jo vor Johre schunn e’mol Schdigger aus de Biwel iwwersetzt, in mei Kreiznacher Mudderschbrach, honn in de Kerch Psalme vorgelees – aach in Mundart un im Summer, driwwe im PUK, dort honn ich de Romeo un di Julia mit meine Kreiznacher Worde in di Ve’zweifelung getribb.

De Herr Shakespare wär scheen ve’schrock!

Dis Johr will ich Eich aach e’mol e’Franzos nähjer bringe, de Charles Baudeleire.

Er is bekann mit seine Schdiggelcher aus’em >Spleen von Paris <–un > Die Blumen des Bösen< di hodder aach geschribb – >Fleur de mal< – heeßt’s Buch uff franzeesisch.

Der hot di Geschichtcher so scheen ve’fasst, dass’es merr am Herz gelee hot, zwee devun e’mol ze iwwersetze, damit merr heert, wi mir Kreiznacher das gesaat hädde, wemmer so e’Ínfall gehatt hädde un wi’s deno geklung hätt – was der Baudelaire in seine feinsinniche Sätz zu Babiir gebracht hot.

Unser Schbrach is jo nit so scheen wi de Franzose ihr, obwohl merr schunn viil vun’en iwwernomm honn!

Doch leest’s e’mol selbscht, es is e’mol ebbes anneres – awwer aach ebbes Scheenes!

Das Schdiggelche beschreibt di Kernfrach vun uns Männer, wemmer am Suche vun unsere Lebenspartner sinn.

Jedes Mool meent merr: Das do, – das is jetz di Richdich!!! Iss’es werklich di Richdich???? ??????????????????…Mit drei Ausrufezeiche und zwanzich Fraachezeiche!

Do jetz di Iwwersetzung von Charles Baudelaire

„Welche ist die Wahre?“

>Was for een is’en di Richdich?<

Ich honn e’Meede gekennt, das hot Benedikta geheeß.

Wenn’des aangeguckt hosch, konntsche meene deetsch treeme!

Es hatt e’paa Aa im Kopp, di honn in eem di Sehnsucht wachgeriddelt no Greeß un Scheenheit un no Ruhm, un no allem, was eem noch aan di Unschderblichkeit glaawe lässt. –

Awwer es Unglick wollt’s, – das Meede wa zu scheen for di Welt! –

Ja un do iss’es aach no e’paa Daach, nodem ich’s gekennt honn, schunn geschdorb; – un ich selbscht bin’s gewees, der’se Daache druff, als de Frihling sei Weihrauchfässje iwwer di Greewer uffem Kerchhof geschwung hot, begrab hot. –

Ich selbscht bin’s aach gewees, der’se im’me gud zugemachde Sarch aus dufdichem Eecheholz, der wi di Särch in Indje wa, begrab hot. –

Un als mei Aa noch uffem frische uffgeworfene Grab gelee honn, in dem jetz mei Schätzje dringelee hot, sihn ich uff e’mol e’kleen häßlich Freeche, das meim Schatz so merkwerdich ähnlich gesihn hot, uffem Grab e’rumhibbe!

Wi ve’rickt schdampt’se iwwer di frisch uffgeschmiss Erd vumm Grab un hot lauthals aangefang ze lache un blärrt:

„Do guck her! Ich bin di richdich Benedikta!

Ich! – E’Schdachel vumme Weibsmensch! –

Un als Schtroof for Dei Narrheit un di Scheiklabbe, di de uff hasch, sollsch Du mich jetz weider geere honn, so wi ich awei bin!“ –

Jetz awwer! –

Im Zorn saat ich iwwerse:“ Nee! nee! nee!“

Un um mei Weicherung noch ze unnerleeje, schdamp ich mit meine Fiiß, mit aller Gewalt uff di frisch uffgeschmiss Erd vumm Grab, so fescht, dass merrs ganze Been im frische Boddem hänge geblibb is – un ich gefang wa wi’je Wolf!

Gefesselt wa ich jetzt – ve’leicht for immer, – im Grab vun meim Ideal!

________________________________________________________________________________________________________________

Di Erdschtrahle

Di Erdschtrahle Merr ware grad am Esse, do rabbelt’s Telefon. Mei Fraa nimmt ab, als sich e’Mann mit Name „Miller“gemeld hot. Si hot’s so geheert un gibt merr de Heerer wieder. „For Dich!“ saat’se, doch als ich de Heerer in de Hand hatt, saat der Mann aan de Leidung: „Hiir is de Wilton Kullmann, Gendach aach! Hombes, ich honn Dei Bild heit in de Zeidung gesihn un do sihn ich in Deine Aa – eine grooße Negativ-Uffladung! Di macht Dich krank, doch ich helfe derr devun! Ich lade dich nei uff!“ „Ei Wilton, das is awwer aarich nett vun Derr! Nor wi ladsch Du mich dann nei uff, Du wohnsch doch owwe in Daubach?“ „Hombes, ich wohne aach in Kreiznach, unne in meim Haus in de Wasserschtrooß, doch das schbiilt kee Roll!“ „Ja un wi geht das mit dem Ufflade? Wi willschen das iwwer di Entfernung mache?“ honn ich’en gefroot. Soebbes hatt ich jo noch ni gehatt: >Falsch uffgelad! Was iss’en das?< „Hombes, nemm de Telefonheerer in di Hand un hall di Muschel uff Dei recht Aa. – Hosches?“ „Ja, Wilton!“ „Zehje Segunne noch halle. – Gut so! So, jetz leesche de Heerer vumm Telefon uffs linke Aa – waad, noch e’Aablick! – Aach gut! Pause – De Wilton musst jo genau gugge, nor wohiin guckt’er? – „Ach du mei liiwer Gott! Sihsche, ich saat’s gleich! Do hot ebbes nit geschdimmt mit Deine Aa! Jetz hosche jo 8000 Remm mehr druff, wi normal is! Bisch super druff awei! – Schbiirche schunn ebbes? Pizzele Dei Aa? “ “Wilton, di jucke so e’bissje, awwer das mache di schunn seit e’paa Johr, un trebse duun’se, alle zwee. Das kimmt vumm Modorreddchefahre! Wilton mach e’bissje schneller, merr sinn grad am Esse!” „Sihsche Hombes, es geht! Jetz bische widder positiv uffgelaad! Werrsch sihn, Du kannsch ball widder gugge, ohne Trebsele! Fehlt Derr sunnscht noch ebbes? Aan was hosch’sen noch?“ „Ja Wilton, beeil Dich e’bissje, mei Gemiis un di Krummbeere werre kalt, merr sinn midde beim Esse!“ „Ja was fehlt derr dann noch, so rein kerberlich, Hombes?“ „Wilton, ich honn so’s Jucke im rechde Ohr! Sunnscht honn ich awwer werklich nix!“ „Hommer gleich, waad! – Ei’s Gewidder, do bisch jo aach ve’kehrt uffgelaad! Wo leisch Du dann nachts?“ „Wilton, mei Esse werrd doch kalt! Di Fraa krummelt schunn.“ „Waad, merr mache das grad noch! Das ich wichdich! Lee e’mol de Koppheerer vumm Telefon uff Dei Ohr, das derr weh duut odder so jugge duut. – Hosches?“ „Wilton, mei Fraa fängt aan ze schenne un seet ich soll esse komme, es deet alles kalt werre, si hätt jo schliißlich nit for di Katz gekocht!“ „Merr sinn gleich ferrdich , Hombes! Hosche de Heerer druffleije – uffem juggische Ohr?“ „Ja, er leit druff – awwer mei Gemiis is schunn kalt!“ „Macht nix! Oh wi scheen! Awei bische widder voll uffgelaad, aach uffem Ohr! Leed e’mol de Heerer uffs lingke Ohr – weejem Gleichmaß, das muss sein! Hosches?“ „Wilton, mei Krummbeere sinn jetz eisekalt! Es Gemiis hot merr mei Fraa schunn gess, damit’s nit ve’kimmt!“ „Hombes, leits Telefon werklich uffem linke Ohr?“ „Ja Wilton, es leit druff, also ich halles draan, aan de scheppe Kopp! Ich leije jo nit, ich hogge am Disch un will ebbes esse. – Bische ball ferrdich?“ „Hombes, wi scheen! So Erfolche honn ich selde! Bisch widder iwwer 8000 Remm uffgelaad, aach uff de Ohe, uff alle zwee!“ „Wilton, ich dangke derr aach! Koscht das ebbes?“ „Nee, nee, das mach ich for Dich for ummesunnscht! Awwer saa, wi schleefschen nachts? Gut odder ehr schlecht?“ „Wilton, awei raumt mei Fraa schunn de Disch ab! Ich schloofe bis zwee Uhr wi’je Wagge, deno schlecht!“ „Uff was leische dann nacht’s, Hombes? Also uff was fore Unnerlaach?“ „Ei wi soll ich dann nachts leije? Ich schloofe doch halbweechs un drehje mich rund wi’je Dobbich! Zudecke duun ich mich middeme Fedderebett! Di Matratz is hart wi Schdeen, annerscht lei ich dorch!“ zum Jupiter! Nor nit, schmeiß alles aus de Bette e’naus, was mit Feddere ze duun hot!“ „Um Himmelswille! Ei Hombes! Schmeiß nor das Fedderebett fort, das erzeicht jo Schbannunge un negadive Schtrahlunge! Wi kannsche dann so ebbes mache? Di Feddere darfsch Du nit honn, bei deine Konschdellatzjone!“ „Ja un mei Schoofsfell unnerm Hinne, macht das nix?“ „Ei bische dann ganz ve’rickt, ei Hombes? Das is jo’s Schlimmschde, was de Deim Kerber aanduun kannsch! Schmeiß’es weit fort, hol der syndedisch Bettwäsch odder sunnscht ebbes, was kee elektromangnetische Schtöme weiderleite duut! Ei Hombes, do schderbsche jo draan!“ „Wilton, jetz kannsche in aller Ruh wieder ve’zehle, mei Esse is vumm Disch ve’schwunn, es wa eisekalt! Das gibt’s jetz moije widder, als weeje Deine Erdschtrahle!“ „Wenn de merr heersch un draan glaabsch, bische ab sofort gesund un kannsch nacht’s aach gut schloofe!“ „Wilton, ich gewwe merr Mih, doch middem Glaawe honn ich’s nit so. Mach’s gut, bis dann e’mol widder!“ Na, ich honn mei Fraa aangeguckt, di Aa honn weider getrepselt un’s Ohr hot weider gejuckt. Do saat mei Fraa: „Eens kann ich derr saan: Dei Wilton, der kann dich jo ufflaade wi’jer will, kannsch aach draan glaawe, weeje mir! Awwer unnerschdeh Dich un duusch’s scheene Fedderebett un Dei deijer Schoofsfell aus’em Bett! Das iss’es Scheenschde un’s Beschde was merr awei im Alder honn – waach Dich! So e’scheen gutschelich waam Bett uff de Mill ze werfe! Ich glaab Dir fehlt’s? Dei Wilton hot’s scheint’s aach aan de Waffel, wer iss’en das iwwerhaupt?“ „Fraa, den Wilton kenn ich schunn ewich! Der wa e’mol Owwerschdudienrat, doch was’er heit is weeß ich nit. Ve’leicht Schdernegugge un Mangnetartischt, ebbes muss’er jo treiwe, er is pengsjoniirt.