Archive for 7. März 2009|Daily archive page

Gänseblimmelcher

Uffgebasst! Gänseblimmelcher

Es breicht eem jo nit mehr ze intressiire, merr hot jo so viil schunn vun’en gesihn, hot vumm Kinnergaade aan midden ze duun gehatt, doch si erfreije eem immer widder es Herz.

Wenn di Kinnergaadeschwesder frihjer saat: „So Ihr lieber Kinder, jetzt pflücken wir Blümchen für ein Blumengränzchen, die ganze Wiese ist voll von den schönen Gänseblümchen.“ Ja un dann hommer das gelern, wi merr so e’Blummekränzje macht, das deno eens vun de kleene Meed uff de Kopp gesetzt kriid hot.

Es wa eenfach ze mache: E’Loch kam in de Schdiil vumm Gänseblimmelche un do dorch dann widder e’neije Blummeschdiil, bis Blimmelche aan Blimmelche e’Kränzje gebb hot.

Merr kennt meene, wemmer so alt is wi ich awei, dann hätt merr so ebbes ve’gess, doch dengkt nit draan! Als ich heit moijn e’nunn aan di Milltonne bin, sihn ich uff de groß Wiss am Haus, lauder kleene Gänseblimmelcher aus’em noch kalde Boddem gugge, wo bis geschdern noch nit eens ze sihn wa!

Froscht un gefroore Gras wa di ganz Zeit uff de Wiss un de Winter hatt uns noch voll im Griff, doch heit?

Eene waame Reeje kann de Frihling bringe, das saat mei Mudder schunn. Merr honn noch Januar un vun Frihling wolle merr noch nit redde, doch – wi merr sihn kann – er kennt ball komme! Mit ihre gelwe Kepp un de weiß Umrandung, di wi Flidde um de Kopp schdehn, honn’se in Menge uff dere groß Wiss geschdann un uff di eerschde Sunnerschtrahle gewaad, di Gänseblimmelcher aus meine Kinnerdaache.

Na, dacht ich, werrsch di paa Daach noch e’rumm bringe, bis di Frihlungsunn richdich scheint un merr e’ waame Buggel macht.

Jeden Daach iss’es e’bissje heller draus, das merke di Gänseblimmelcher un aach mir. Obs mei Modorrad aach merkt, ob’s Eel schunn dinnflissicher werrd un ob ich di Badderii schunn inbaue kann? Alles Fraache, di de Frihling so mit sich bringt.