De Froschkeenich


De Froschkeenich

In dene alde Zeide , wo’s Winsche noch ebbes geholf hot, heit nitzts nix mehr, hot’s e’Keenich gebb, der hatt drei scheene Dechder im Haus. Doch di scheenscht wa’s Jingscht vun’en.

Di wa so scheen, dass sich di Sunn soga ve’wunnert hot un das wollt domols schunn ebbes heeße!

Korz newerm Schloss wa e’diffe Brunne, rundidum Beem un Hegge, aach e’alde Linnebaam hot dort geschdann un neewedraan wa e’diife Brunne, vun dem di Redd sein soll.

Wenn’s draus aarich heeß wa un im Schloss war’s aach nit mehr auszehalle vor Hitz, hot sich di scheen Dochder vun dem Keenich aus lauder Langweil draus unnerm Linnebaam uff den Brunnerand gesetzt un hot aus Ve’zweiwelung middere Goldkul geschbiilt. Ratze konnt merrs Schbiil nit nenne, sunnscht hätt di Goldkul misse aus Gummi sein, doch si wa’s nit. Goldkule hupse halt nit wi’je Balle un si sinn zum Ratze ungeeichend. Di Prinzessin hot mehr so es Schule midde zwee Hänn geiibt.

Ja un weil das Kind, es jingscht vumm Herr Keenich, noch e’bissje iwwerzwerchs wa, iss’es als vorkomm, dass’em di Goldkul hi un do’emol uff de Boddem ins diife Gras gefall is. Eemool iss’es em dann bassiirt, weil’s wi gesaat e’bissje togisch wa un de Balle nit richdich fange konnt, dass di Goldkul uff de Brunnerand geblotzt un deno im hohe Booe in de diife Brunne gefall is.

Fort war’se, das deijer Schbiilzeich!

Was hot’s gekrisch, das Freileinche, also dem Keenich sei scheen Dochder, di Prinzessin, di jingscht vun dene drei un keener konnt’s beruhiche, weil jo aach kee Mensch do wa.

Bis uff eemol e’ald Krot uffem Brunnerand gesess hot un saat:“Ei mei Freileinche, warum blärrsche dann so? Is derr ebbes? Fehlt derr was?“

Do dreht sich di Prinzessin e’bissje uff di Seit un siht den Mollekopp, also den ausgewaxe Frosch un saat: „Ach Du bisch’s! Wo kimmschen Du awei her, Du Wasserbatscher, Du alder?

Ich kreische weeje meiner scheen Goldkul, di merr mei Vadder, de Keenich unlängscht geschengkt hot.

Es war e’deijer Schdick, e’Geschengk vun dere Immobilljebank for de Vadder, weil’er dort sei ganz Geld beijen aangeleet hot. Was meesche wenn ich heem komme deet un hätt di deijer Kul nit mehr! Ei ich misst butze gehen, bis ich merr so e’deijer Ding widder kaafe kennt! “

„Heer uff ze blärre, Dei ganz Schneenheit geht debei flöte! Ich hole der das Ding widder e’ruff, doch nit for ummesunnscht! Das saan ich derr gleich! For „umme“ gibt’s nix uff dere Welt, do gilt nor: Was gibsche, was hosche?“

„Heer e’mol, Du alder Krotekopp, kannsch alles vummer honn, was de nore willsch! Mei Perle, mei Kleeder, di scheene, e’ganze Sack voll Edelschdeen, doch schaff merr di golden Kul widder e’bei! Awwer hoddich!“

„Heer zu, Dei Kleeder, di Edelschdeen, den Sack voll un di scheene Perle aach, di kannsche derr gard aan Dei Hiitche schdegge, ich will Dich! Du sollsch mich geere honn! All das anner Zeich will ich nit! Hosche mich ve’schdann?

Das kann doch for Dich kee Kunschtschdick sein? Ich will nore neewer derr am Disch hogge, will midder esse un aach dringke un deno will ich aach midder in Dei Bett um bei derr ze schloofe. Wenn’s derr recht is, dann hol ich derr uff de Schdell di golden Kul!“

Dem Keenich sei Dochder war alles recht, nor di Kul musst e’bei un si saat: „Frosch, es werrd so gemacht wi’des honn willsch! Bring merr di golden Kul, das Werwegeschengk vumm Vadder seiner Investmentbank, das deijer Schdick un Du kannsch alles vummer honn!“

Schwuppdisch, hot’s gemacht, es Wasser is hochgehupst un de Frosch wa middeme Kobbert im Brunne ve’schwunn.

Doch nit for lang!

Do kamer widder iwwer di Wasserowwerfläch un hatt tatsächlich den goldene Schbiilballe, das Werbegeschengk im große Maul.

Er leet’en uff de Brunnerand un saat:“Do iss’er! Nemm derr di Goldkul mit heem un bass es neegschde Mool besser druff uff!“

Schneller wi’je Hund leeft hot di Keenichinsdochder, das Freileinche, di Kul geschnappt un is ins Haus, also ins Schloss gelaaf. De Frosch hot’se uffem Brunnerand hoggegeloss, doch der blärrt wi ve’rickt un watschelt’er hinne no.

Bald hatt’sen aach ve’gess, wi Ve’schbrechunge oft ve’gess werre.

Awwer der Frosch wa jo nit uff de Kopp gefall.

Als’er widder ze’rick ins Wasser gefall wa, do saat’er zu sich selbscht: „Na waad, Freileinche! Wenn ich Dich inhole, dann wa’sche di letscht Zeit Freileinche gewees!“

Un gleich iss’er – plitsch-platsch- e’niwwer iwwer di große Wisse, bis ins nahe Schloss gewatschelt. Deno noch di viil Treppe e’nuff bis aan den grooße Saal, also dere Keenichsfamillje ihr gut Schdubb, wo di ganz Bagaasch ze Middaach gess hot.

Vorne vor de Diir riift’er schunn laut: „Freileinche, Prinzessje, mach e’mol di Diir uff! Hosch merr doch ebbes ve’schbroch, wollsch mit merr esse gehen!“

Di Pinzessin is schnell aan di Diir gelaaf un hot geguckt.

Als’se das scheißlich Vih vumme Frosch gesihn hot, knallt’se widder di Diir zu un geht aan de Disch ze’zerick, doch ihr Herzje hot gebubbert wi ve’rickt, dass merrs soga gesihn hot!

Do saat de ald Keenich zu seiner Dochder: „Heer Kind, was is? Sinn Reiwer draus odder warum machsche di Diir nit uff?“

Nee, nee Vadder, das ware kee Reiwer, das war e’Frosch, so e’hässlich Diir.“

„Was will dann der Frosch vun’derr?“ Saat de Keenich zu seiner Dochder.

„Ei Babba, als ich geschdern draus im Gaade am Brunne gesess un mit dem scheene goldene Balle, weesche das Werbegeschengk vun de Inwestment-Bank, geschbiilt honn, is merr das Goldding in de Brunne gefall.

Was hatt ich mei Freid demit, war’s doch aach di Erinnerung, wo merr unser ganz Geld ve’lor honn! Jetz wa aach noch di golden Kuhl fort! Im diife Brunne, ganz weit unne hot’se gelee. Ja un do kam der Frosch un saat, er deet merr’se widder e’ruffer hole, wenn ich’en nor geere honn kennt.

Middaachs un omens wollder mit merr am Disch hogge un esse, dringke wollder aach un wi’s Gewidder willer aach noch nachts in meim Bett leije! Weeß merr, was der sunnscht noch vummer will?

Ich honn’en awei nit e’rinn geloss. Der soll scheen draus vor de Diir hogge bleiwe, do bleibt’er aach frisch!

Zwa honn ich’em alles ve’schbroch, wi di Banker domols uns aach, doch merr muss jo nit alles halle, gelle Vadder?“

„Heer, mei Kind, das mache mir feine Leit nit! Ich bin jo nit de Keenich Lehmann, mir halle was merr ve’schbreche!

Geh scheen e’naus vor di Diir un holen widder e’rinn.

Der Frosch kann mit uns esse.“ Saat de Vadder mit Nodruck zu seiner blitzgescheit Dochder.

Na, di Prinzessin is e’naus un heelt den Frosch, das heeßlich Vih e’rinn un hockten neewer sich.

Do pischbert der Frosch aus seim riise Maul: „Keenichsdocher, di jingscht vun dene drei, weesche noch was’de merr geschdern alles ve’schbroch hosch, hinne am Brunne, wo ich deheem bin? Hall’s in un loss mich neewer derr uffem Disch hogge! Vun do unne komm ich nit aan di fein Supp un aach nit aan das annere feine Zeich!“

Wi’jer uffem Disch gesess hatt, wollder de goldene Deller nehjer bei sich geschoob honn, dann wollder noch ebbes dringke, aus dem goldnische Becherche, was neewerm Deller geschdann hot, deno hodder gess wi’je schtruppich Rindche un deno wollder aach noch vun der >Königstochter jüngste< es riise Maul abgebutzt honn. Doch di greescht Unve’scheemtheit wa, dass’er gleich no’me Esse bei das Freilein Prinzessje aach ins Bett getraa wollt sein.

Das awwer wollt das Freileinche vumm Keenich nit mehr mache.

Do saat de Keenich heegscht perseenlich: „Mei Kind, wer derr e’mol in de Not geholf hot, un Du hoschem ebbes ve’schbroch defor – das werrd ingehall! Awwer ganz hoddich! Merr sinn doch kee Leit vun de Real-eas tet, mir schdehn zu unserm Wort! Mach un traa den Frosch in Dei Bett, so schlimm werrd’s schunn nit werre!“ Saat de Herr Keenich iwwer sei jingscht Dochder.

Owwe in seiner Schdubb aankomm hot’sen in e’Eck gesetz, den grässlich Frosch un als sich ausgezoo hatt, do guckt der Wasserbatscher schunn so schdiirich mit seine große Glubschaa un kwaakt: „Heer zu, Freilein Prinzessje, do unne in dere dungkel Eck will ich nit di ganz Nacht hogge bleiwe! Du hasch merrs ve’schbroch, dass ich bei derr im Bett leije derft, jetz komm un mach, merr iss’es deno! Do hinne in dere dungkel Eck iss’es merr aach kalt!“ Saat de Frosch iwwer di Prinzessin.

Do kriid di Prinzessin e’Wutaanfall, wi das bei viile Weibsleit vorkimmt, datscht den kalte Frosch un schmeißten mit alle Kraft geeje di Schloofschduwwewand, dass’er hätt misse in hunnert Fetze ve’platze.

„Jetz werrsche endlich Ruh gewwe, Du alder Kwengeler!“ Saat di jung Prinzessin, di aach schunn Gift in sich hatt.

Wenn awwer jetz eener meende deet, der Frosch wär aan de Wand in dausend Fetze ve’schbritzt, der errt sich!

Nit eene Trobbe Blut is gelaaf, kee Fitzelsche Froschfleesch is dorch di Luft gefloo, nee! Dodefor hot e’bildscheener junger Mann in ihrm Bett gelee.

Ganz erschdaunt guckt di jingscht Keenichsdochder no dem scheene Mann, hatt aach nix inzewenne geejen un saat:“ Ei wer bisch Du dann? Wi kimmschen in mei Bett? Laaf nor nit fort, ich komme direkt!“

„Nur keine Angst, Königsttochter jüngste, ich bin der Finanzberater von den Lehmann-Brothers! Wir arbeiten jetzt mit unwahrscheinlichen Zaubertriks. Wenn Sie möchten bleibe ich heute Nacht bei Ihnen und morgen früh können wir über Ihre restlichen Geldvermögen reden. Ich hätte Ihnen da einige Anlage-Vorschläge zu machen, doch die dann erst morgen früh!“

Der Kerl wa so umwerfend scheen un hatt Maniire wi’je Kleenichssohn, dass das Prinzesseje zu allem „Ja“ un „Amen“ gesaat hot.

Deno wa’s e’richdisch scheen Nacht worr; nor am neegschde Moijn, als de Finanzberater zum Abschluss vun seine Geldgeschäfte komme wollt, saat das Freilein Prinzessje, also di jingscht Dochder vumm Herr Keenich, sei Vadder hätt ihr perseenlich Ve’meche, also ihr ganz Geld bei di Schbarkass getraa.

Dort wär’s zwaa aach nit ganz sicher aangeleet, doch di deede immer so drängelich aanhalle. Si, also di Prinzessin, hätt jetz nix mehr flissich.

De Finazberater vun de Lehmann Brother is wiidich worr, so wiidich, dass’en di Prinzessen es liibsch widder wedder di Wand geworf hätt, doch si hot’s geloss – merr weeß, wer do widder zum Vorschein komm wär.

Ja un was lernt merr do draus?

Wenn eem im normale Leewe e’kroteschlechder Mann iwwer di Fiiß leeft un meent, merr sollden doch heirade – muss merr den als Fraa nit gleich wedder di Wand werfe!

Der een odder anner macht sich ve’leicht noch un di Johr helf ´em uff di Fiiß, doch eens schdeht fescht: Wemmern aan di Wand werft, kimmt selden e’Prinzje debei e’raus, doch e’Finanzberader, der der Fraa aan ihr Geld will – so eene kennt schunn drunner sein!

No comments yet

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: