Wi kimmt di Wildsau uff de Grill?


Schulaufsatz des zehnjährigen Jan-Niklas Nebellohw –

Freies Thema

Übersetzt in Kreiznacher Mundart

vumm HOMBES

Di siiß Sau

Mei Babba der is Jächer un er geht omens, wenner Luscht hot, uff di Jachd.

Di Mama macht dann mehrschdens aach Jachd, weil de Babba so schbeet un dezu noch saudreckich heem kimmt.

Unlängscht hadder e’Wildsau geschoss, e’kleen Wutzje nor, iwwer di’jer nit viil redde wollt, weil’se so aamseelich wa. Große Zähn zum vorzeiche un for aan di Wand ze’hänge, so wi’s di Jächer geere mache, hatt’se noch lang keen. De Babba seet iwwer di Raffzähn Hauer driwwer, doch so Dinger hatt’se noch lang keen un si wär aach nor for ze Grille ze gebrauche, di Wutz, di kleen wild, saat mei Babba.

Ze eerscht hoddem di Mama Jachd gemacht, gleich no de Jachd, schbeet omens noch, doch das is mei Babba awwer gewehnt un hält’s aus.

Dann hodder das aame Wildsaiche unne in de Wäschkich mit de Fiiß aan de Deck uffgehängt, dass’em es Blut aus Maul un Nas gelaaf kam. Deno hodder middem Hehn seim Jachdmesser, dem sauscharf Ding, wi di Mudder driwwer seet, dem Diirche de Bauch uffgeschnitt un alles was do drin wa, das kam e’raus in e’Eemer.

Was hot das geschdungk!

Es Herz un di Lewwer vun dem Wutzje hodder behall, mei Babba, di kame uff e’Essdeller aus de Mama ihre Kich. „Vun dem Deller ess ich nix mehr!“ saat ich iwwer de Babba, denn es hot mich geschiddelt, wenn ich hiingeguckt honn.

Di „Innereije“, wi de Babba driwwer saat, wäre es Bescht un ebbes ganz Feines un das wär nor for ihn. Debei wollt’s gakeener!

Di Mudder saat schunn gleich, er kennt’se honn, si deet sich wowiso vor dem bludiche Zeich ekele!

Deno hodder noch e’Schdick vumm Bauchlabbe abgeschnitt un saat, das misst deeerscht vumm Vederinär unnersucht werre, das kee Werm drin wäre, in dere Sau. So Zeich wolle mir un annere Leit aach nit esse, drumm macht’ers aach, es wär Voschrift, saat mei Babba.

Nodem di Sau ausgeblut wa, also das kleene Saiche, musst’se e’paa Daach abhänge, das frisch Luft aan’se käm, scheint’s deet’se deno nit mehr so schdingke, hot mei Mama gemeent.

Fascht hätt ich’s jo ve’gess: Di Haut mit de lange Hoor draan, de Babba saat Deck driwwer, di misst aach noch e’runner vun dem aamseelich Diirche.

Wi’se so naggisch deno do gehongk hot, hot merr gesihn, dass nit viil aaner wa, aan dere noch kleen Wildsau.

De Babba saat, als mei Mama gefroot hot, for wen di kleen Wutz dann wär?

Di deet am neegschde Sunndaach gegrillt werre – awwer uffem Schbiiß, saat de Babba un hot das Wort „Schbiiß“ betont.

So war’s dann aach.

Mit Salz, Maijoran, Petersillje un so aaner Gewerz hot de Babba di kleen naggisch Wildsau inne- un außewennich ingeribb un’se innere Bitt zihje geloss. Sunndaachs simmer e’naus uffs Heckefescht, wi di Mama iwwer so Treffe vumm Babba seine Saufkumbane seet.

Ich durft ausnahmsweis aach mit, weil ich jo den scheene Uffsatz iwwers Wildsaiche schreiwe sollt.

Als merr uffem Hellersberch ware, honn schunn viil Jächer do gesess un halb gelee, si honn Biir aus Flasche gedrungk un de Babba saat: „Na, Ihr Siffer, habt’er genuch Schdoff debei?“ Di Jächer honn gelacht un wollde di Wildsau sihn, di de Babba im’me weiße Bettduch ingewiggelt hatt.

Als di Jächer das aamseelich Wutzje gesihn honn, sinn’se bald umgefall, also noch mehr no’m Boddem zus, denn si hadde vun dere viil Sunn schunn e’geheeriche Dorscht un desweeje aach „Schlaachseit“.

Si saade nor, dass das Wutzje jo viil ze kleen wär un for alle Mann sicher nit lange deet.

Jetz hot de Babba di kleen Wildsau, di naggisch uff de Schbiiß geschdeckt un deno iwwers Feijer gehengkt, das di Jächer schunn Schdunne devor aangemacht hadde. Nor iwwer Glut un nit iwwerm Feijer kennt merr so e’Wildsaiche grille, saat eener vun den di do gesess honn.

Drei Schdunn hommer deno noch do gesess un honn nix gedoon – außer de Jächer, di honn’s Biir nor so laafe geloss. Di mehrschde wussde no zwee Schdunn schunn nit mehr warum’se komm ware.

Das wär gut so, saat de Babba, denn for all middenanner deet di kleen Wildsau sowiso nit lange.

No dene drei Schdunn wa das Wildsaiche vun auße richdich scheen braun geback un nodem de Babba middem deijere Hehn Messer in di Sau geschdoch hatt un gesaat hot:“Si is gut!“ kame alle Freinde vumm Babba aan, also di, di noch gehen konnde un de Babba hot jedem e’groß Schdick abgeschnitt.

Mit Brot un Biir honn’se das Wutzje in’ere Verrdelschdunn ve’butzt gehatt.

Nor de Babba saat, si soll’des mit Ve’schdand esse, es wär e’deijer Schdick Fleesch!

Weil awwer keener mehr vun dene Briider nichdere war, un desdeweeje aach kee Ve’schdand mehr bei’en ze finne wa fors ze merke, wi fein das Fleesch vun dere Wildsau wa, honn’ses eenfach so gess un Biir nogeschitt, dass’es Flesch, das trugge Schdick, wi eener saat, deno aach hunne wa.

De Babba hot deno zu de Mama gesaat, es wäre alles Banause un es wäre Perle vor di Wildsai geschmiss! Un es wär es letschde Mool gewees, dass’er so ebbes gemacht hätt.

Das Schdick Wildsaufleesch was ich vumm Babba kriit honn wa sehr fein un zart – wi junge Wildsai aach sein missde, saat mei Babba, der saumäßich gude Jächer aus Weinsum.

No comments yet

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: