Archive for 17. März 2010|Daily archive page

 

De Schbass in de Badewann

 

Jetz hot merr sich jo vun kindaan aangewehnt, dass merr mindeschdens eemol in de Woch bade duut. –

Deheem frihjer in de Wäschbränk aus Zink, mit Kernseef, Schwimmseef odder wi im Kriich, di berihmt Lehmseef.

De reihno kam jeder draan: De Vadder, mir Kinner un di Mudder de letscht, di musst alleensein un deno alles fortraume un widder sauwer mache. Heit leeft das alles in de Badewann ab, mit Seef  di fein riche duut, Schauma, wenn eem es Reiwe schwerfällt, so glitschich Zeich zum inreiwe, wo de Schaum vun alleen kimmt, mehr wi merr honn will – rickfettend wärer! Doch bei mehrmols Bade in de Woch, ( es gibt Leit di mache das zwee Mool am Daach!) do deet di Haut notleide, si deet dinner werre, schbröde un trugge saan di Dokder.

Mir saade deheem di Haut deet schrumbelich werre, wenn zu viil Wasser draan kimmt.

Ja un wemmer dann älder werrd un desdeweeje aach unbeweechlicher, weil merr mit de Johr villicher worr is,

fällt eem’s Bade in de Badewann besunnerscht schwer.

Viil schwerer, wi zu dere Zeit, wo merr noch ze zwett drin gehockt un sogar noch debei geturnt hot! –

Was ware di Zeide so scheen! 

Merr kann sich heit soebbes ganit mehr vorschdelle, wi’s e’mol wa un wi’s gang is?

Doch heit iss’es annerscht, do beißt kee Maus kee Fadem ab!

Jetz gibt’s heit Hilfskonschtruktsjone, for wenn eener bade will – in Masse un in  alle Ausfihrunge for viil, viil Geld im Sanidärgeschäft.

Merr kanns Geld defor nit uff un bei bringe!

Allee’, hot mei Schdammdichbruder Horst, er wiit um di

150 Kilo, sich ebbes Neijes ausgedacht, was’em es Bade in de Bitt erleichdere sollt – un was außerdem kaum Geld koscht. 

Di drei lidder Badewasser, di’jer for gewehlich dezu brauch, di schbiile dodebei kee Roll mehr. –

Er deet jetz langsam älder werre, saat’er un di Kraft, di’jer frihjer e’mol gehatt hätt, di deden langsam ve’losse, doch mit de Technik kreecht’er das een odder anner dann doch noch hiin! –

Beim Bade zum Beischbiil, saat’er, kennt’er sich mit technische Raffinesse helfe.

E’ninn in di Bitt, also in di Badewann, kämt’er immer noch gut, un wenn’er dann drinhogge deet, (er leit mehr) deet sei Fraa di drei – viir Lidder waam Wasser langsam ufffille. –

Deno wär’s sogar richdich scheen gemiidlich, in dere lauliche Brih. – Saat mei Freind Horst, der Kaventsmann vun 300 Pund.

Sei Fraa häddem e’Entche vumm letsche Ente-Renne vumm Kreiznacher Fischerschdeche mitgebracht un das scheen Diirche deet’em di Zeit ve’treiwe, bis alle Dreck uffgeweescht wär. Er breicht dann aach nit aans Uffschdeije ze dengke, denn das deet’em doch aarich schwer falle, bei seim Gewicht. –

Bisher wär das so gewees, saat’er, doch jetz hädder e’nei Technik entwiggelt, dodemit käm’er no’m Bade widder gut aus de Badebitt. Nor es Wäsche ging noch schlecht, er deet nor weeje de kabuddene Knoche im waame Wasser in de Badewann drinleije, das deet’em so gut un wi gesaat, vun großer Kerberwäsch wär kee Redd, das deet’er dann immer beim Dusche mache.

Di Dusch wär separat.

Di Hauptsach wär nor, dass’er widder gut aus de Bitt käm, saat de Horst, mei Schdammdischbruder.

De eerscht misst’er di drei-viir Lidder Wasser widder ablosse, wenner uffschdeije wollt, denn das Gewicht vumm Wasser misst’er jo sunscht aach noch mit hochdrigge, saat de Horst, der Brummer, un das misst jo nit sein.

Wenn’er dann trugge do hogge deet, in dere Badewann,  deet merr sich seiner Hilflossichkeit eerscht richdich bewusst werre. Saat’er mir mit Unnerton!

Jetz misst merr de Kopp inschalde un sei schbetzjell entwiggelt Technik deet dann voll greife!

Er deet’er sich de eerscht uff di een vun seine zwee Außeseite drehje, wo es Knii noch am Beschde in de Reih wär. –

Aus dere Laach wär nor noch e’kleene Ruck needich, den’er sich gewwe misst – bis’er in di richdich, in di sogenennt Ausgangsschdellung käm.

Jetz nor noch e’korze Schwung uff di Bauchseit, saat’er, de Horst, un er deet dann uffem halwe Bauch leije, dem villiche, dem ve’maledeite!

Uffem ganze Bauch derft merr awwer nit leije, denn der deet eem so no unne zihje, dem deet di Schdadik fehle un ohne di, kreecht merr di Masse, weeje de Schwerkraft nit mehr hoch!

 Uff de halb Bauchseit, das wär di Grundschdellung, di merr inhalle misst un vun dere deet er ausgehn  odder agiire misst’er vun dort, hodder gemeent, mei Freind, de Horst, de schwergewichdiche Schdammdichbruder.

Di Hänn, di missde jetz e’gude Halt finne, es Bescht wär e’Griff aan de Wand un nor im Notfall derft merr di Owwerkant vun de Badewann als Abschditzung benutze, denn di wär oft ze glatt, for sich draan hochze’drigge!

Es Schlimmschde kennt do bassiire, wemmer abrutsche deet un merr deet middem ganze Kerberche e’rausfalle, wi’s Gewidder middem Kopp uff di Platte schlaan deet!

Den Hängkel in de Wand, den hädder zwaa schunn e’mol abgeriss, doch mit diifere un greeßere Dübel un Schrauwe jetz nei in de Wand mondiirt,. Jetz deet deren aushalle!

Der nei Hängkel wär bombisch fescht, saat merr de Horst.

Jetz misst merr middeme Satz no vorne gehn, mehr so e’Schuss aus de Hifde misst merr mache, so weit wi der noch meechlich is.

Merr schiißt also korz no vorne, schditzt sich sich jetz uff dem Hängkel aan de Wand ab, ( er muss je no Gewicht gut fescht sein!) un greift dann mit dere anner Hand di Badewanne-Owwerkannt vun de anner Badewanneseit, (owacht gebb, di is glitschich!) – un drickt sich jetz mit all dere Kraft, di merr noch hot, no owwe ab, – bis di Fiiß unne uff de Gummimatt Halt finne. –

Dodebei gilt’s, dass’er kaum di lediirde Knii insetze duut, de Horst, denn di sinn längscht schunn ruiniirt un zihje wi ve’rickt!

So e’Prozedur deede di nit mehr aushalle.

So Iiwunge uff de Knii, di kammer bei dem Gewicht un in dem Alder nit mehr mache! Hodder ze Bedengke gebb, de Schdammdichbruder.

 Also uffgebasst! – Hodder mahnend gesaat, denn di Badewann is unne uffem Boddem klitschich wi Schmiirseef un ohne Gummimatt geht’s iwwerhaupt nit!!

 Mit zwee Hänn un gut gesichert, wi’de Kammerlander in de Eiger-Nordwand, hängt merr de eerscht schwebend in der „Wanne“, dann kammer langsam fußfasse un deno seitwärts  iwwer de Rand sich abwälze, also ausschdeije. –

 E’drugge Badehandduch uffem Plattebodem gibt eem dann das Gefihl, dass merrs geschafft un widder Boddem unner de Fiiß hot!

 E’Dangkgebeet is in dem Aablick aangebracht, wemmer noch in de Kerch is.Hot merrs Wasser devor ve’gess  ablaafe ze losse, kann di Fraa middem „Brauchwasser“, was jetz in de ganz Badeschdubb sandimeederhoch schdeht, es ganze Treppehaus butze, was hi un do jo needich wär.