Archive for the ‘Mundart’ Category

Wi kimmt di Wildsau uff de Grill?


Schulaufsatz des zehnjährigen Jan-Niklas Nebellohw –

Freies Thema

Übersetzt in Kreiznacher Mundart

vumm HOMBES

Di siiß Sau

Mei Babba der is Jächer un er geht omens, wenner Luscht hot, uff di Jachd.

Di Mama macht dann mehrschdens aach Jachd, weil de Babba so schbeet un dezu noch saudreckich heem kimmt.

Unlängscht hadder e’Wildsau geschoss, e’kleen Wutzje nor, iwwer di’jer nit viil redde wollt, weil’se so aamseelich wa. Große Zähn zum vorzeiche un for aan di Wand ze’hänge, so wi’s di Jächer geere mache, hatt’se noch lang keen. De Babba seet iwwer di Raffzähn Hauer driwwer, doch so Dinger hatt’se noch lang keen un si wär aach nor for ze Grille ze gebrauche, di Wutz, di kleen wild, saat mei Babba.

Ze eerscht hoddem di Mama Jachd gemacht, gleich no de Jachd, schbeet omens noch, doch das is mei Babba awwer gewehnt un hält’s aus.

Dann hodder das aame Wildsaiche unne in de Wäschkich mit de Fiiß aan de Deck uffgehängt, dass’em es Blut aus Maul un Nas gelaaf kam. Deno hodder middem Hehn seim Jachdmesser, dem sauscharf Ding, wi di Mudder driwwer seet, dem Diirche de Bauch uffgeschnitt un alles was do drin wa, das kam e’raus in e’Eemer.

Was hot das geschdungk!

Es Herz un di Lewwer vun dem Wutzje hodder behall, mei Babba, di kame uff e’Essdeller aus de Mama ihre Kich. „Vun dem Deller ess ich nix mehr!“ saat ich iwwer de Babba, denn es hot mich geschiddelt, wenn ich hiingeguckt honn.

Di „Innereije“, wi de Babba driwwer saat, wäre es Bescht un ebbes ganz Feines un das wär nor for ihn. Debei wollt’s gakeener!

Di Mudder saat schunn gleich, er kennt’se honn, si deet sich wowiso vor dem bludiche Zeich ekele!

Deno hodder noch e’Schdick vumm Bauchlabbe abgeschnitt un saat, das misst deeerscht vumm Vederinär unnersucht werre, das kee Werm drin wäre, in dere Sau. So Zeich wolle mir un annere Leit aach nit esse, drumm macht’ers aach, es wär Voschrift, saat mei Babba.

Nodem di Sau ausgeblut wa, also das kleene Saiche, musst’se e’paa Daach abhänge, das frisch Luft aan’se käm, scheint’s deet’se deno nit mehr so schdingke, hot mei Mama gemeent.

Fascht hätt ich’s jo ve’gess: Di Haut mit de lange Hoor draan, de Babba saat Deck driwwer, di misst aach noch e’runner vun dem aamseelich Diirche.

Wi’se so naggisch deno do gehongk hot, hot merr gesihn, dass nit viil aaner wa, aan dere noch kleen Wildsau.

De Babba saat, als mei Mama gefroot hot, for wen di kleen Wutz dann wär?

Di deet am neegschde Sunndaach gegrillt werre – awwer uffem Schbiiß, saat de Babba un hot das Wort „Schbiiß“ betont.

So war’s dann aach.

Mit Salz, Maijoran, Petersillje un so aaner Gewerz hot de Babba di kleen naggisch Wildsau inne- un außewennich ingeribb un’se innere Bitt zihje geloss. Sunndaachs simmer e’naus uffs Heckefescht, wi di Mama iwwer so Treffe vumm Babba seine Saufkumbane seet.

Ich durft ausnahmsweis aach mit, weil ich jo den scheene Uffsatz iwwers Wildsaiche schreiwe sollt.

Als merr uffem Hellersberch ware, honn schunn viil Jächer do gesess un halb gelee, si honn Biir aus Flasche gedrungk un de Babba saat: „Na, Ihr Siffer, habt’er genuch Schdoff debei?“ Di Jächer honn gelacht un wollde di Wildsau sihn, di de Babba im’me weiße Bettduch ingewiggelt hatt.

Als di Jächer das aamseelich Wutzje gesihn honn, sinn’se bald umgefall, also noch mehr no’m Boddem zus, denn si hadde vun dere viil Sunn schunn e’geheeriche Dorscht un desweeje aach „Schlaachseit“.

Si saade nor, dass das Wutzje jo viil ze kleen wär un for alle Mann sicher nit lange deet.

Jetz hot de Babba di kleen Wildsau, di naggisch uff de Schbiiß geschdeckt un deno iwwers Feijer gehengkt, das di Jächer schunn Schdunne devor aangemacht hadde. Nor iwwer Glut un nit iwwerm Feijer kennt merr so e’Wildsaiche grille, saat eener vun den di do gesess honn.

Drei Schdunn hommer deno noch do gesess un honn nix gedoon – außer de Jächer, di honn’s Biir nor so laafe geloss. Di mehrschde wussde no zwee Schdunn schunn nit mehr warum’se komm ware.

Das wär gut so, saat de Babba, denn for all middenanner deet di kleen Wildsau sowiso nit lange.

No dene drei Schdunn wa das Wildsaiche vun auße richdich scheen braun geback un nodem de Babba middem deijere Hehn Messer in di Sau geschdoch hatt un gesaat hot:“Si is gut!“ kame alle Freinde vumm Babba aan, also di, di noch gehen konnde un de Babba hot jedem e’groß Schdick abgeschnitt.

Mit Brot un Biir honn’se das Wutzje in’ere Verrdelschdunn ve’butzt gehatt.

Nor de Babba saat, si soll’des mit Ve’schdand esse, es wär e’deijer Schdick Fleesch!

Weil awwer keener mehr vun dene Briider nichdere war, un desdeweeje aach kee Ve’schdand mehr bei’en ze finne wa fors ze merke, wi fein das Fleesch vun dere Wildsau wa, honn’ses eenfach so gess un Biir nogeschitt, dass’es Flesch, das trugge Schdick, wi eener saat, deno aach hunne wa.

De Babba hot deno zu de Mama gesaat, es wäre alles Banause un es wäre Perle vor di Wildsai geschmiss! Un es wär es letschde Mool gewees, dass’er so ebbes gemacht hätt.

Das Schdick Wildsaufleesch was ich vumm Babba kriit honn wa sehr fein un zart – wi junge Wildsai aach sein missde, saat mei Babba, der saumäßich gude Jächer aus Weinsum.

Was for een is’en di Richdich?

Das IdealAlo Ihr liiwe Leeser vun meine Mundartbicher,

wi’jer sicher schunn gemerkt habt, kammer nit schdännich lache im Leewe, denn dann meene di annere Leit merr hätt’se nit mehr all in de Kron.

Drumm muss aach hi un do ebbes debei sein, wo de Humor e’mol Luft schnabbe kann – damidder deno wieder leewe kann, un merr muss aach di Seel als e’mol baumele losse, damit’se zu sich kimmt. Das muss sein!

Das geht mir so un aach annere Leit, doch immer bleibt es Hern ingeschalt – das brauch merr um dehinner ze komme was gemeent is. Wo de Humor sich hinnerm Ernscht ve’schdeggele duut odder aach umgekehrt.

Jetz hatt ich jo vor Johre schunn e’mol Schdigger aus de Biwel iwwersetzt, in mei Kreiznacher Mudderschbrach, honn in de Kerch Psalme vorgelees – aach in Mundart un im Summer, driwwe im PUK, dort honn ich de Romeo un di Julia mit meine Kreiznacher Worde in di Ve’zweifelung getribb.

De Herr Shakespare wär scheen ve’schrock!

Dis Johr will ich Eich aach e’mol e’Franzos nähjer bringe, de Charles Baudeleire.

Er is bekann mit seine Schdiggelcher aus’em >Spleen von Paris <–un > Die Blumen des Bösen< di hodder aach geschribb – >Fleur de mal< – heeßt’s Buch uff franzeesisch.

Der hot di Geschichtcher so scheen ve’fasst, dass’es merr am Herz gelee hot, zwee devun e’mol ze iwwersetze, damit merr heert, wi mir Kreiznacher das gesaat hädde, wemmer so e’Ínfall gehatt hädde un wi’s deno geklung hätt – was der Baudelaire in seine feinsinniche Sätz zu Babiir gebracht hot.

Unser Schbrach is jo nit so scheen wi de Franzose ihr, obwohl merr schunn viil vun’en iwwernomm honn!

Doch leest’s e’mol selbscht, es is e’mol ebbes anneres – awwer aach ebbes Scheenes!

Das Schdiggelche beschreibt di Kernfrach vun uns Männer, wemmer am Suche vun unsere Lebenspartner sinn.

Jedes Mool meent merr: Das do, – das is jetz di Richdich!!! Iss’es werklich di Richdich???? ??????????????????…Mit drei Ausrufezeiche und zwanzich Fraachezeiche!

Do jetz di Iwwersetzung von Charles Baudelaire

„Welche ist die Wahre?“

>Was for een is’en di Richdich?<

Ich honn e’Meede gekennt, das hot Benedikta geheeß.

Wenn’des aangeguckt hosch, konntsche meene deetsch treeme!

Es hatt e’paa Aa im Kopp, di honn in eem di Sehnsucht wachgeriddelt no Greeß un Scheenheit un no Ruhm, un no allem, was eem noch aan di Unschderblichkeit glaawe lässt. –

Awwer es Unglick wollt’s, – das Meede wa zu scheen for di Welt! –

Ja un do iss’es aach no e’paa Daach, nodem ich’s gekennt honn, schunn geschdorb; – un ich selbscht bin’s gewees, der’se Daache druff, als de Frihling sei Weihrauchfässje iwwer di Greewer uffem Kerchhof geschwung hot, begrab hot. –

Ich selbscht bin’s aach gewees, der’se im’me gud zugemachde Sarch aus dufdichem Eecheholz, der wi di Särch in Indje wa, begrab hot. –

Un als mei Aa noch uffem frische uffgeworfene Grab gelee honn, in dem jetz mei Schätzje dringelee hot, sihn ich uff e’mol e’kleen häßlich Freeche, das meim Schatz so merkwerdich ähnlich gesihn hot, uffem Grab e’rumhibbe!

Wi ve’rickt schdampt’se iwwer di frisch uffgeschmiss Erd vumm Grab un hot lauthals aangefang ze lache un blärrt:

„Do guck her! Ich bin di richdich Benedikta!

Ich! – E’Schdachel vumme Weibsmensch! –

Un als Schtroof for Dei Narrheit un di Scheiklabbe, di de uff hasch, sollsch Du mich jetz weider geere honn, so wi ich awei bin!“ –

Jetz awwer! –

Im Zorn saat ich iwwerse:“ Nee! nee! nee!“

Un um mei Weicherung noch ze unnerleeje, schdamp ich mit meine Fiiß, mit aller Gewalt uff di frisch uffgeschmiss Erd vumm Grab, so fescht, dass merrs ganze Been im frische Boddem hänge geblibb is – un ich gefang wa wi’je Wolf!

Gefesselt wa ich jetzt – ve’leicht for immer, – im Grab vun meim Ideal!

________________________________________________________________________________________________________________

Di Erdschtrahle

Di Erdschtrahle Merr ware grad am Esse, do rabbelt’s Telefon. Mei Fraa nimmt ab, als sich e’Mann mit Name „Miller“gemeld hot. Si hot’s so geheert un gibt merr de Heerer wieder. „For Dich!“ saat’se, doch als ich de Heerer in de Hand hatt, saat der Mann aan de Leidung: „Hiir is de Wilton Kullmann, Gendach aach! Hombes, ich honn Dei Bild heit in de Zeidung gesihn un do sihn ich in Deine Aa – eine grooße Negativ-Uffladung! Di macht Dich krank, doch ich helfe derr devun! Ich lade dich nei uff!“ „Ei Wilton, das is awwer aarich nett vun Derr! Nor wi ladsch Du mich dann nei uff, Du wohnsch doch owwe in Daubach?“ „Hombes, ich wohne aach in Kreiznach, unne in meim Haus in de Wasserschtrooß, doch das schbiilt kee Roll!“ „Ja un wi geht das mit dem Ufflade? Wi willschen das iwwer di Entfernung mache?“ honn ich’en gefroot. Soebbes hatt ich jo noch ni gehatt: >Falsch uffgelad! Was iss’en das?< „Hombes, nemm de Telefonheerer in di Hand un hall di Muschel uff Dei recht Aa. – Hosches?“ „Ja, Wilton!“ „Zehje Segunne noch halle. – Gut so! So, jetz leesche de Heerer vumm Telefon uffs linke Aa – waad, noch e’Aablick! – Aach gut! Pause – De Wilton musst jo genau gugge, nor wohiin guckt’er? – „Ach du mei liiwer Gott! Sihsche, ich saat’s gleich! Do hot ebbes nit geschdimmt mit Deine Aa! Jetz hosche jo 8000 Remm mehr druff, wi normal is! Bisch super druff awei! – Schbiirche schunn ebbes? Pizzele Dei Aa? “ “Wilton, di jucke so e’bissje, awwer das mache di schunn seit e’paa Johr, un trebse duun’se, alle zwee. Das kimmt vumm Modorreddchefahre! Wilton mach e’bissje schneller, merr sinn grad am Esse!” „Sihsche Hombes, es geht! Jetz bische widder positiv uffgelaad! Werrsch sihn, Du kannsch ball widder gugge, ohne Trebsele! Fehlt Derr sunnscht noch ebbes? Aan was hosch’sen noch?“ „Ja Wilton, beeil Dich e’bissje, mei Gemiis un di Krummbeere werre kalt, merr sinn midde beim Esse!“ „Ja was fehlt derr dann noch, so rein kerberlich, Hombes?“ „Wilton, ich honn so’s Jucke im rechde Ohr! Sunnscht honn ich awwer werklich nix!“ „Hommer gleich, waad! – Ei’s Gewidder, do bisch jo aach ve’kehrt uffgelaad! Wo leisch Du dann nachts?“ „Wilton, mei Esse werrd doch kalt! Di Fraa krummelt schunn.“ „Waad, merr mache das grad noch! Das ich wichdich! Lee e’mol de Koppheerer vumm Telefon uff Dei Ohr, das derr weh duut odder so jugge duut. – Hosches?“ „Wilton, mei Fraa fängt aan ze schenne un seet ich soll esse komme, es deet alles kalt werre, si hätt jo schliißlich nit for di Katz gekocht!“ „Merr sinn gleich ferrdich , Hombes! Hosche de Heerer druffleije – uffem juggische Ohr?“ „Ja, er leit druff – awwer mei Gemiis is schunn kalt!“ „Macht nix! Oh wi scheen! Awei bische widder voll uffgelaad, aach uffem Ohr! Leed e’mol de Heerer uffs lingke Ohr – weejem Gleichmaß, das muss sein! Hosches?“ „Wilton, mei Krummbeere sinn jetz eisekalt! Es Gemiis hot merr mei Fraa schunn gess, damit’s nit ve’kimmt!“ „Hombes, leits Telefon werklich uffem linke Ohr?“ „Ja Wilton, es leit druff, also ich halles draan, aan de scheppe Kopp! Ich leije jo nit, ich hogge am Disch un will ebbes esse. – Bische ball ferrdich?“ „Hombes, wi scheen! So Erfolche honn ich selde! Bisch widder iwwer 8000 Remm uffgelaad, aach uff de Ohe, uff alle zwee!“ „Wilton, ich dangke derr aach! Koscht das ebbes?“ „Nee, nee, das mach ich for Dich for ummesunnscht! Awwer saa, wi schleefschen nachts? Gut odder ehr schlecht?“ „Wilton, awei raumt mei Fraa schunn de Disch ab! Ich schloofe bis zwee Uhr wi’je Wagge, deno schlecht!“ „Uff was leische dann nacht’s, Hombes? Also uff was fore Unnerlaach?“ „Ei wi soll ich dann nachts leije? Ich schloofe doch halbweechs un drehje mich rund wi’je Dobbich! Zudecke duun ich mich middeme Fedderebett! Di Matratz is hart wi Schdeen, annerscht lei ich dorch!“ zum Jupiter! Nor nit, schmeiß alles aus de Bette e’naus, was mit Feddere ze duun hot!“ „Um Himmelswille! Ei Hombes! Schmeiß nor das Fedderebett fort, das erzeicht jo Schbannunge un negadive Schtrahlunge! Wi kannsche dann so ebbes mache? Di Feddere darfsch Du nit honn, bei deine Konschdellatzjone!“ „Ja un mei Schoofsfell unnerm Hinne, macht das nix?“ „Ei bische dann ganz ve’rickt, ei Hombes? Das is jo’s Schlimmschde, was de Deim Kerber aanduun kannsch! Schmeiß’es weit fort, hol der syndedisch Bettwäsch odder sunnscht ebbes, was kee elektromangnetische Schtöme weiderleite duut! Ei Hombes, do schderbsche jo draan!“ „Wilton, jetz kannsche in aller Ruh wieder ve’zehle, mei Esse is vumm Disch ve’schwunn, es wa eisekalt! Das gibt’s jetz moije widder, als weeje Deine Erdschtrahle!“ „Wenn de merr heersch un draan glaabsch, bische ab sofort gesund un kannsch nacht’s aach gut schloofe!“ „Wilton, ich gewwe merr Mih, doch middem Glaawe honn ich’s nit so. Mach’s gut, bis dann e’mol widder!“ Na, ich honn mei Fraa aangeguckt, di Aa honn weider getrepselt un’s Ohr hot weider gejuckt. Do saat mei Fraa: „Eens kann ich derr saan: Dei Wilton, der kann dich jo ufflaade wi’jer will, kannsch aach draan glaawe, weeje mir! Awwer unnerschdeh Dich un duusch’s scheene Fedderebett un Dei deijer Schoofsfell aus’em Bett! Das iss’es Scheenschde un’s Beschde was merr awei im Alder honn – waach Dich! So e’scheen gutschelich waam Bett uff de Mill ze werfe! Ich glaab Dir fehlt’s? Dei Wilton hot’s scheint’s aach aan de Waffel, wer iss’en das iwwerhaupt?“ „Fraa, den Wilton kenn ich schunn ewich! Der wa e’mol Owwerschdudienrat, doch was’er heit is weeß ich nit. Ve’leicht Schdernegugge un Mangnetartischt, ebbes muss’er jo treiwe, er is pengsjoniirt.

De Schbass in de Badewann

Baden - die Freuden des Lebens!Jetz hot merr jo vun kindaan sich aangewehnt, dass merr mindeschdens eemol in de Woch bade duut. Bei mehrmols Bade do deet di Haut notleide, saan’se, di Dokdere. Un wemmer dann älder werrd un aach unbeweechlicher, fällt eem’s Bade in de Badewann schwer, das is so! Do gibt’s jetz Hilfskonschtruktsjone in Masse, doch di koschde e’Haufe Geld! Allee’, hot mei Freind Horst, er wiit um di 150 Kilo, sich ebbes ausgedacht, was’em es Bade erleichdere duut un wa außerdem kee Geld koscht.

Er saat, langsam deet’en di Kraft ve’losse, doch mit de Technik kreecht’er dann doch noch viiles hiin. E’ninn in di Badewann kimmt’er noch gut, seet’er, un wenn’er drin hogge deet , wär’s sogar richdich scheen gemiidlich, in dere lauliche Brih.

Sei Fraa häddem e’Entche vumm letsche Ente-Renne beim Fischerschdeche mitgebracht. Das Diirche deet’em di Zeit ve’treiwe un aans Uffschdeije deet’er dann nit dengke, denn das deet’em aarich schwer falle. Bisher!

Jetz hädder e’nei Technik entwiggelt, dodemit kämer no’m Bade widder gut aus de Bitt.

De eerscht misst merrs Wasser ablosse, denn das Gewicht vumm Wasser misst merr jo sunscht mit hochdrigge, saat de schwergewichdich Horst .

Wemmer dann do hogge deet, in seiner Hilflosichkeit, dann deet’er sich uff di een vun seine zwee Seite drehje, wo es Knii noch am Beschde in de Reih wär. Jetz wär’s nor noch e’kleene Ruck bis merr in de richdich Laach wär. Nor noch e’korze Schwung uff di richdich Seit, saat’er, un er deet dann uffem halwe Bauch leije, dem digge, dem ve’maledeite!

Dann awwer missde di Hänn e’gude Halt finne, es Bescht wär e’Griff aan de Wand, nor im Notfall derft merr di Owwerkant vun de Badewann benutze, denn di wär oft ze glatt! Middeme Satz no vorne, so weit wi der noch meechlich is, schditzt merr sich jetz uff dem Hängkel aan de Wand ab, ( er muss gut fescht sein!) greift mit de anner Hand di Badewanne Owwerkannt , (Owacht gebb, di is glatt!) – un ziht sich mit aller Kraft no vornezus hoch. Kaum debei di Knii insetze, denn di sinn jo längscht kabutt! Also uffgebasst, denn di Badewann is unne klitschich wi Schmiirseef!

Mit zwee Hänn un gut gesichert wi in de Eiger-Nordwand, kammer dann seitwärts iwwer de Rand ausschdeije. E’Dangkgebeet is dann aangebracht, wemmer in de Kerch is.

Hot merrs Wasser ve’gess devor auslaafe ze losse, kann di Fraa middem „Brauchwasser“, was jetz in de ganz Badeschdubb sandimeederhoch schdeht, es ganze Haus butze, was awei im Frihjohr jo needich wär.

De Bäre-Willi – ein Bärendompteur

bare-willi-dompteur-salinenplatz

Als Kreiznach am Boddem gelee hatt, in de Inneschdadt kee Schdeen mehr uffem annere wa, domols no’m letschde Kriich, hot langsam im Schdädtche widder es Leewe fußgefasst. Di Kreiznacher Geschäftsleit honn in de Keller ihr Geschäfte widder uffgemacht un ganz langsam iss’es Kreiznacher Geschäftsleewe in di Gäng komm – awwer nit nor das!

Merr hadde de aach de Bäre-Willi – e’Zirkuskinschtler vumm Zirkus Fischer, der domols unne am neije Kreisel vorm Metzjer Lautenbach, sei Winterkwadiir gehatt hot. Das Haisje un de Gaade hadder kaaft un all sei Vihzeich un di Kinschtler, di paa di’jer noch hatt, honn dort lochiirt. De eerscht aach de Bäre-Willi, der mit Noname Schäfer geheeß hot. Der groß, schdark Mann, mit seim Pomadekopp (ze’rickgekämmde glatte Hoor) hot de eerscht beim Zirkus Fischer sei Ufftritte gehatt, bis der Zirkus machulle wa. Deno wa de Bäre-Willi selbschdännich. Er hatt das große Raubdiirgatter vumm Fischer kaaft un is im zerbombde Kreiznach uff „Turnee“ gang. Als besunner Atraktzjion hadder viir odder fünnef Braunbäre, di’jer schunn in gude Zeide aan sich gewehnt hatt. Dene Bäre hadder iwwer Johre Kunschtschdiggelcher beigebracht un mit dem Vihzeich iss’er jetz effentlich uffgetreet, also unner freijem Himmel!

Es wa de Aanfang vumm Enn vun seiner Karrijäre als berihmder Bäredompdeer.

Wenn’er in Kreiznach uffgetreet is, vorm Wassersimpche, wo heit di Deitsch Bank is odder uffem Salineplatz, wo merr heit gemiidlich Kaffee dringke kann, dort hodder sei Bäre di Kunschschdiggelcher mache geloss.

Viil Leit honn zugeguckt, denn sunnscht hot’s noch kee effentlich Ve’gniiche gebb. Doch mit de Zeit hadde di Kreiznacher alle Miffcher vun dem Bärevih gesihn un di „Zugugger“ sinn wenicher worr, em Bäre-Willi sei Innahme aach.

Jetz hadder umgesattelt un is Werrt worr – no dem Motto: Wer nix mehr werrd, werrd Werrt!

Er hot e’Werrtschaftche uffgemacht, deerscht noch mit seiner Fraa, di Bäre sinn geschlacht worr un di Kreiznacher „Gurmees un di Gumeesjer“ honn domols in de Planicherschtrooß, geejeiwwer vun de Planicher-Schul, kenne echde Bäretatze esse. Das hot heit nit’emol de Lafer ze biide!

Jo, bald iss’em di Fraa fort gelaaf, em Willi un er war dann nor noch de Schäfer-Willi! Bäre hadd’er jetz keen meer, dodefor awwer Werrtschafde wo merr drin „ve’kehre“ konnt. Ze dringke hot’s aach ebbes gebb, doch nit nor! Schlangedänzerinne hadder aach als beschäfdicht un de Bademeeschder hodder alle Omend augelobt. Der dorft dann mit so’me Freileinche de „Bär mache“, er dorft’se in’ere Bitt wäsche.

Viil Kreiznacher Männer honn’en gemacht, de Bademeeschde un manch eener werrd sich noch draan entsinne – wenn’er soweit noch ze’rick dengke kann. –

Eens darf merr nit ve’gesse: De Willi Schäfer war’e große un in junge Johre e’schdarker Mann. Un als de Curd Jürgens domols in Kreiznach Leit gesucht hot, for sei Film „Schinnerhannes“ ze drehje, hodden de Bäre-Willi „empfang“, mit samt seiner nei Fraa Simon Bicheron un is middem „Normannische Kleederschrank“ un dem Foddomodell dorch Kreiznach un de Landkreis kutschiirt.

Ja un vore paar Johrzehnde is de Bäre-Willi dann geschdorb.

Kreiznach hatt een Zirkus-Nummer weenicher, doch keener bleibt!

Was merr heit alles lerne kann..

freches Gesicht

Mei Engkelche Steffan, er geht in di Hofgaadeschul.

Ja un dort schbiile di Kinner in ihre Freischdunn, mir saade frihjer Pause driwwer, ja do schbiile’se oft „Pfänderspiele“, so wi mir das frihjer aach schunn geschbiilt honn.

Im Kreis werrd sich uffgeschdellt, e’Flasch in de Mitt vumm Kreis werrd rundgedreht un uff den de Flaschehals dann zeicht, der muss e’Pfand abgewwe.

Deno beim Inleese vun dem Pfand, geht’s dann genauso, nor rickwärts un jeder der draan kimmt muss ebbes defor mache, dass er sei „Pfand“ widder ze’rick kriid. –

Di kleen Laura wa di „Richterin“ ja un di musst saan, was gemacht werre musst, dass merrs Pfand widder kriid hot. –

Es is jo bekannt wi so ebbes ableeft.

 

Ja un dann hot beim Inleese vumm Pfand, di Flasch genau uff mei Engkelche Steffan gezeicht. Do saat di Laure, di „Richterin“ iwwern: “Du kannst deinen Schuh wieder haben, wenn du auch so rülpsen kannst wi ich.“

Deno schdellt sich di Laura breedbeenich hiin schluckz diif Luft un deno hot’se so laut gerilpst, wi’je Fuhrmann vumm Kohle-Anheiser frihjer, no zehje Flache Biir.

Es wa geheerich!

Doch di Uffgaweschdellung so ze rilpse, was for mei Engkelche Steffan di kleenicht Kleenichkeit!

Er heelt diif Luft, – schluckt’se unner, heelt noch e’mol Luft, di schluckt’er aach widder – deno es dritte Mool, di selb Prozedur, genauso wi ich’sem vorgemacht hatt. Dann hodder dann gerilpst, dass selbscht di Fraa Lehrerin aarich ve’schrock is.

Sei eene Schuh hodder vun de Laura widder kriid.

Dann saat’er noch zu merr: „Opa, ich war der einzige von allen Kindern meiner Klasse, der auf Kommando so laut rülpsen konnte, außer der Laura natürlich, di’s ja vorgemacht hatte.“

Ich honn de Bub gefroot, wer dann di Laura wär un dacht, es wär eens vun dene Gässjes Meed vun dort driwwe, eens aus de Aldschdadt. Honn noch gefroot, ob di aach so e’Oba hätt, der ihr so „unaanschdenniche Kunschtschdiggelcher“ beibringe deet?

Do saat mei Engkel Steffan: „Opa, die Laura ist doch die Tochter von dem Herrn Oberbürgermeister und der wird das ja wohl auch können, oder?

Mir honn deno di Worde gefehlt!

De Mustafa in de Tomade

Die Liebesfrucht

Mei Schdammdischbruder Armin, er is seit neischdem Kleengärtner, bevor’er de Leit di Därm aus’em Bauch gedrickt hot, er wa Masseer. Der kam di Daach un saat, er hätt owwe neewer seim Geerdche e’neije Nochbarkriid kriid, also aach e’Kleengeerdner, der in de Schwolle sei ganz perseenlich Erfillung finnt.

E’netter Mann aus Afghanistan wär’s un er wär so freindlich un deet in seim Gaade schaffe un wuhle wi ve’rickt un alles wär bei’em in beschder Ordnung nor – er wär halt annerscht, als wi di Kreiznacher Kruschelegärdner owwe am Mardinsberch. –

Wi annscht konnt’er nit so direkt saan, er hot’s mehr so umschribb, mit Hänn un Fiiß – er musst Platz honn debei.

Jetz hädder jo zwische de Erdbeere un de Tomadeschdeck, em Knowweloch un de Zwiwwele e’kleen Wissje aangeleet. Direkt in de Mitt vumm Gaade! Saat de Masseer vun frihjer, der jetz Kleengärtner am Mardinsberch is.

Es Wissje wär nit groß, zwee drei Kwadratmeeder ve’leicht, mehr awwer nit!

Er selbscht hätt sich als Nochbar vun’em schunn gewunnert, was das Pläggelche Wiss sollt? Merr hätt kenne den wertvolle Gaadeboddem besser nitze, denn e’Wiss, so midde im Gaade, ei so een gibt jo iwwerhaupt nix heer!

Jetz, no e’paa Daach, wisst’er awwer genau warum de afghanische Kleengeerdner sich sei Wiss aangeleet hätt. –

Si wär jo so scheen un glatt, di Wiss, wi rasiirt deet’se do leije un de Rase uffeme Golfplatz wär nix degeeje!

Moijns, middaachs un omens käm’er aus de Gaadehitt gekrawwelt, deet di Gaadeschlabbe auszihje, wo di Schwolle draan wäre un er deet sich dann immer in di een Richdung falle losse – no Bosenum zu, das wär di genau Himmelsrichdung.

Warum der das so mache deet, das deet’em aach jetz noch nit inleichde.

Ich saat iwwer de Schdammdischbruder, heer zu Armin: „Dei Kleengaadekumber, de Nochber, der is kee Kadolik, e’Prodeschdant iss’er mit Sicherheit aach nit, Judde honn dort owwe kee Kleengaade, ich honn’s noch ni geheert, nor um di Eck e’rumm, honn di ihr Kerchhof.

Doch dei weitgereisder Gaadenochber, der afghanische Kleengeerdner, is mit Sicherheit Mohammedaner!

Un wi merr jo weeß, misse di fromme Leit alle Daach zum Mohammed bede, annerscht duun di’s nit!

Ja un do hodder sich sicherlich geeje Mekka falle losse, das in de Richdung hinner Bosenum leit – nit genau, doch ungefähr.. Dort musches suche, es Mekka der Glickseelichkeit!

Da der fremde Mann awwer nit deheem bei sich is, sondern in seim Kleengeerdche am Mardinsberch Gurke un Tomade ziht, macht’er halt sei Zermonije uff dene zwee Kwadratmeeder Wiss, zwischem Gemiss un de Kwetschebeemcher!

Mekka is jo weit!

Armin, heit is allesannerscht worr!

In frihjere Johre hadde di Kleengeerdner im Summer immer ihr Gurkekeenichin gekrönt, di Summernachtsscheenheit, ve’leicht kenne merr jo in e’paa Johr di „Fatima vumm Mardinsberch“ ins Leewe rufe, das wa e’Dochder vumm Mohammed. Das wär doch ebbes, odder?

Der afghanisch Mann deet sich sicher driwwer freije, wenner große Kinner hot, di’s mache kennde.

Wo das noch hiinfihre soll?

Alt werre is doch kee Schand!

Di Daache wa ich im Altersheim geland un honn e’alt Fraa besucht, di mei Mudder in frihjere Johre e’mol gekennt hot. Mei Mudder wär jetz hunnertellef, di Fraa im Alterheim eerscht korz vor de Hunnert, si is 97 Johr, werrd ball achdeneinzich. Si is soweit noch gut druff, esse un dringke schmeckt’er, de Kopp geht aach noch einicher Maße un merr honn ve’zehlt aus alde Daache. Dann saat di Fraa uff e’mol: „Weesche Kall Rudolf, es is jo alles gut un scheen. Mir geht’s gut, meiner Dochder aach, di is aach hiir im Heim, nor mei Engkelche, dem geht’s aarich schlech, das macht merr Sorje!“

Ei’ Fraa Emmert, wiso geht’s dann Ihrm Engkel schlecht?“

„Schdell derr doch e’mol vor, der is jetz korz iwwer de Sechzich un soll ins Aldersheim, weiler sich alleen nit helfe kann! Do willer nit hiin, das basst’em ganit, awwer e’anner Meechlichkeit gibt’s keen. Das sinn Sorje, das schdellche derr nit vor! Ich kannem Bub do nit helfe!“

„Sihn’se Fraa Emmert, di Schbrich schdimme also aach nit, wo di inner Ruh beim Mensch eerscht inkehre deet, wenn sei eichene Kinner ins Altersheim komme. Uff nix kammer sich mehr ve’losse un di Sorje bleiwe bei eem, bis merr di Aa zumacht!“

Schaffe odder laafe?

wanderung-Gedichtsweg-

Ich wusst’s schunn immer! Das schdänniche Laafe dorch di Pampa, mit un ohne Schdegge, kann nit de Weisheit letschder Schluss sein.

Heit schreibt e’greeßer Fernseh- Zeidung: Di Gaadeawedd, wo merr sich bigge un schtregge misst, si breicht ganit so schwer ze sein, di wär genauso „effizient“, mir deede saan:bringt genau so viil, wi wenn eener draus doch di Gemaak wetzt, mit odder ohne Schdegge, um sich fit ze halle.

De eenzich Unnerschiid wär der: Der de Gaade umschmeißt, der muss ebbes debei schaffe un siht deno was’er gedoon hot. Derjenich, der dorch di Pampa leeft, wi’je wildgeworden Hannduch, der hot nor’s Ve’gniiche:Er guckt in de Luft e’rum, schiilt no de Landschaft, dere scheen, denn er muss aach uffbasse, dass’en kee Hund womeechlich umrennt! Di Gesundheit wär hiin!

Selbscht duun ich kee Schlaach im Gaade, laafe aach kee Meeder doch di Gemaak un werre debei in Ruh älder. Es Gemiis kaafe merr uffem Markt, di Äbbel beim Äbbel-Schmidt in Odernum, Krummbeere bei meim Freind Schick – ja un do muss ich dann e’paa Meeder debei gehen.

Merr setzt debei e’paa Pund uff de Hifde aan, doch wi saat mei Mudder seelich: „Di paa Pund brauche merr, for wenn’s uns e’mol widder schlechder gehen sollt!“

Un was hatt’se so recht, mei Mudder!

Im letschde Kriich wa’se froh defor, dasse e’paa Pund mehr druff hatt!

Zweejeneinzich isse worr, di Mudder, trotz dene Punde di’se druff hatt! Im Gaade hot di ni geschafft un kilomeederweit gelaaf is di aach nit, di Mudder, das hot alles unser Vadder gemacht. Der wa am Enn nor achdeachtzich worr!

De zahnlos „Graue Panther“

Uffem Räddche

Als ich am Salinenplatz grad debei wa mei Modorräddche aanzelosse, fährt e’kleen ald Männche mit seim hellrode Modorrollerche neewer mich.

De Fahrer, schunn e’älder „Modell“, er werrd een-zwee Johr älder gewees sein als wi ich, macht de Helm vorne uff un lacht mich zahnlos aan.

Er wa mindeschdens schunn grad iwwer achtzich, also aach schunn „geseechend“, wi merr so iwwer älde Leit seet, wenn’se fortgeschtitt sinn in de Johre. Frontzähn hadder keen mehr, nor noch di Fangzähn, di honnem links un rechts aus’em Unnermaul geguckt, wenner gelacht hot un das hodder.

„Gelle, das is aach e’Fünnefhunnertfuffzicher Yamaha?“ hodder gefroot.

Ich saat’em, es wär nor di Fünnefhunnertfünnefedreißicher, awwer di deet merr lange. Jetz iss’es Geschbreech aangelaaf un er freet weider: „Wi schnell leeft di dann?“

Ich saat: „Wenn ich uff de Binzel drigge, di Ohre debei aanleeje, es Genick inzihe, dann leeft’se de Berch e’nunner 175 Sache.“

„Nee,“ saat’er druff, „das leeft mei Mopeedche nit un ich kann aach so hohe Geschwindichkeit nit mehr halle. Frihjer …,“ er wingkt mit de Hand ab „jo do hatt ich e’NSU-Quik, doch di wa aach nit so schnell. Heit will ich jo nor noch e’bissje beweechlich sein, bevor ich dann im Rollschduhl hogge.“

„Wo kimmsche dann her?“ honn ich das aggressiv Männche gefroot, denn er musst vumm Land komm sein, das hot merr gesihn, er hatt noch sei Hausschlabbe aan, mit dene er aach gefahr wa.

„Ei, ich bin aus Owwermoschel doher gefahr, ich honn ebbes uin de Schdadt ze erlediche.“

Na, dacht ich, der nimmt sich awwer ebbes vor!

Dann ziht’er sei Helm aus, sei Plattkopp hot di Sunn ersetzt un er klappt di Sitzbank vun seim Mopeedche hoch.

Er lacht, kromt drei korze Eiserohre unner de Sitzbank e’vor, eens devun mit Griff, ich dacht es wär e’Kalaschnikov, e’russisch Maschinepischdol. Dann setzter di drei Schdahlrohre, eens no’m anner inenanner – deno hadder e’Schdegge in de Hand, mit Griff!

Eerscht jetz konnt’er sei Mopeedche loslosse un sich aan seim Schdegge feschthalle, annerscht wärer jo umgefall.

Deno iss’er in seine Schlabbe, geschditzt uff sei Schdegge fortgang, nee er is gehumbelt, denn een Been vun’em wa kerzer.

Lachend hodder merr noch e’mol zugewungk un saat:“Bass gut uff un fall nit vun de Maschin!“

Na, dacht ich: Hoffentlich fällder nit iwwer sei Schdegge, denn er is aarich schlecht uff de Fiiß gewees.

Ob’er sich e’nei Gebiss mache losse wollt, das glaab ich ehr nit. Un im Iwweriche hodder merr zahnlos, mit dene zwee Schdumbe in de Raffel aach besser gefall. So warer e’Typ: Der „Graue-Panther“ aus Owwermoschel.