Archive for the ‘Mundart’ Category

De „Reiskocher“

motorrad1

Di Daache hall ich mit meiner Maschin vorem Aldi, zihje grad mei Modorradschlissel ab, do schdeht e’kleener Bub hinner merr un guckt no meinem rode Modorrad.

Er werrd drei gewees sein, denn er konnt noch nit ganz so deitlich redde. Na, ich bin’s gewehnt, dass Kinner aan meiner Maschin ihr Freid honn un sich defor intressiire un ich saat iwwer den Kleen: „Gell, wenn’de e’mol groß bisch, dann keefsche derr aach so e’ Modorrad?“

Do schiddelt der Kleen de Kopp un saat:“Reikochr!“

Ich honnen nit ve’schdann un saat:“Was hosche awei gesaat, ich ve’schdehn dich so schlecht?“ Er wa jo noch aarich kleen, der Bub.

Widder saat’er „Reikochr! Babba hat eine Harly Davidson!“

Na, ich konnt merr kee Reim druff mache un saat iwwer di Mudder vun dem Bub, si hot hinnerm geschdann un hatt grad ihr Audo ingelaad:“Was meet dann ihr Kleener, wenner „Reikochr“ seet un sei Babba hätt e’Harly Davidson?“

„Ei“, saat di jung Mudder „mei Sohn meent, ihr Maschin wär e’“Reiskocher“ (abwertend für japanische Motorräder) geeje seim Babba sei Harly Davidson. So e’kleen Maschin kann mei Bub nit beindrucke!“

Na, ich honn de Kopp ingezoo un honn dem Kleen nor noch nogeruf:“Een Glick for dich, dass’de e’reiche Vadder hosch!“ Doch dodemit konnt’er sicher noch nix aanfange, awwer ich hommer Gedangke gemacht, was kleene Kinner heit schunn for Aanschbrich honn.

Im Aldi honn ich merr wolle e’Uhr for 6 Euro kaafe, doch di is merr jetz viil zu billich for di aan de Aam ze zihje, was dengken do di Leit? Ich honn’se mit Debbichkleber vorne uff de Benzintank vumm „Reiskocher“ gebabt, damit ich immer sihn, in was fore Zeit ich heit leewe.

Es Wahlve’schbreche vun Poliddiger


E’Wahlredd deet’er halle, unser Landesvadder, in de Jakob-Kiefer-Hall, hot’s geheeß in de Zeidung un uff alle Wahlplagade aach.

Ich bin hiin!

Es „perseenlich Bild“ was’er abgebb hot wa gut. Schlangker war’er worr un sei Lache, was’er jo schunn lang genuch geiibt hot, wa herzhaft un hot Indruck gemacht.

E’freindliche Mann, deet merr saan, unser Minischderpräsident Kurt Beck.

Ja un dann hodder aangefang ze redde wi’je Buch un alles was’er saat, das hätt merr kenne unnerschreiwe: So iss’es!

Jetz kammer jo als kleener SPD’ler nit alles nopriife was’er saat, doch den Glaawe wollt ich’em schunn schenke, dass’er nit geloo hot. Er hot werklich indrucksvoll geredd un am Schluss iss’er uff sei ganz perseenlich Famillje komm,

Er wollt e’Gleichnis gewwe.

Sei Mudder domols, als’er noch e’kleener Schulbub wa, hätt misse schaffe gehn, dass’es Geld deheem aach geschdimmt hätt. Draus uffem Feld odder im Wald hätt’se geschafft un er, sei Kusseng un’s Kussiinche wäre no de Schul bei di Oma esse gang. Deno sollde’se allmiddenanner bei di Mudder uffs Feld odder in de Wald komme helfe.

Doch wi das bei Kinner so wär, saat’er, hädde’se de Oma hoch un heilich ve’schbroch, si deede sich dummele, doch es hätt als zwee Schdunn gedauert, bisse e’naus komm wäre, wo di Mudder schunn uff’se gewaad hätt.

Na di ald Oma hätt deno mahnend iwwer’se gesaat: „Ihr Kinner, eens will ich Eich saan: Was merr ve’schbroch hot, das muss merr aach halle! Es neegschde Mool kimmt’s nit mehr vor!

Di Mahnung for das Ve’schbreche kam aach beim Kurtche gut aan, doch dann kriid’er vumm Ungel den Witz ze heere, dass e’Bauer beim Heiufflaade, vun weit hinne e’Gewidder komme siht un blitze hätt merrs schunn gesihn.

De Heiwaa wa hoch voll un de Heibalke hot de Bauer un sei Bub schnell fescht gebunn, als de Bauer aanfängt di heilich Maria aanzerufe: „Maria, hall de Reen ze’rick bis merr middem Hei deheem in de Scheijer sinn! Helf merr! Ich schbendiire Derr aach e’Kerz, so hoch bis aan de Heibalke!“

Do saat der Bub zu seim Vadder: „Ei Vadder, so e’hoch Kerz gibt’s doch gaa keen, di bis aan de Heibalke reicht!“

„Bische sofort schdill, Bub! Waad bis merr deheem sinn, dann kannsche merr’s ve’zehle!“

Ja, das wa de letschde Satz vumm Landesvadder in seiner Wahlredd un in Gedangke bin ich deno heem.

Ob’s werklich lauder „große Kerze“ sinn, di di Poliddiger jetz indere Zeit vor de Wahl de Leit ve’schbreche?

Was deno gehall werrd, werre merr deheem in de „Scheier“, wenn’s „Hei im Truggene“ is, dann gewahr werre.

Es wa de 20.3.2006 genau 18,15 Uhr! Un genau um 19 Uhr hot de Frihling 2006 aangefang – Daach un Nacht sinn gleich lang – ob merr das weenichdens glaawe kann?

Es Grab muss nei gemacht werre

Baum im HerbstBeim Gang iwwer de Kreiznacher Kerchhof schdehn zwee Weibsleit vorm’e Grab, wobei di een iwwer di anner seet:
„Ei Lisbeth, ei leebsche dann noch?
Scheen, dass merr uns noch e’mol sihn! Ei wi dann?“
Och Katterin, wemmer so alleen doe’rumm leeft, dann iss’es nix mehr!
Guck, do leit meiner, mei Heinerich!
Er hatt jo sei Johre gehatt, er wa zweejeneinzich, doch er fehlt eem jeden Daach, glaab merrs! Ei ich komme ganit driwwer e’wegg!
Ich muss awei es Grab mache, bald is >Allerheiliche < un do gugge di Leit druff!
Wenn nor nit so viil Blädder vun de Beem falle deede,
wi das alles awei aussiht! Forchbaa!
Jeden Daach kennt ich’se kerbweis e’runnerraffe, di gelwe Blädder.
Ich hommer de Engkelkinner ihr kleen Rechelche mit genomm, wo di immer im Sandkaschde demit geschbiile, dann brauch ich mich nit so ze bigge.
Wo di Blädder nor all herkomme?
Iwwerm Grab is gakee Baam!“
„Lisbeth, im Summer bische froh for di scheene Beem rundidum uff unserm Kerchhof un jetz schennche!
Do hinne guck, do rechele’se awei all di Blädder beisamme, di Friidhofsaweidder.“
„Ich sihn nix, Katterin, wo rechelnden do eener?“
„Guck richdich hiin, do hinne di siwwe Männer, di rechele doch, wenn’se grad am Rechele sinn, nor halt awei nit,
di mache Paus un halle sich am Reche fescht!
Di Ruh is dene im Leewe schunn heilich – do kenne’se di noch geniiße – deno, wenn’se e’mol unne leije, honn’se nix mehr devun!
Saa mol Lisbeth, was mach’schen uffs Grab druff?“
„Wi alle Johr, Katterin, unnerum werrd’s scheen sauwer gehall un gerechelt, Boddemdegger sinn druff un uff di Schiiferplatt kimmt e’Bugettche, mit dene afriganische Truggeblumme, di brauchsche deno nit ze giiße, di halle bis ins Frihjohr!
Giiße brauch’sche es Grab sunnscht aach nit,
nor di Blädder vun de Beem, di misse halt gerafft werre, sunnscht sihsche jo nit wi scheen ordentlich’s is,
em Heinerich sei Grab.
Ach – — was e’Glick, dass mei Heinerich vor merr gang is!
Schdell derr vor, es wär annerschte’rum komm! –
Ei dann deet ich do leije! Merr kennt sich’s ganit vorschdelle? Meiner, de Heinerich, der kennt sich deheem alleen ganit vorschdehn! Männer sinn jo so iwwerzwerch, Du glaabschs jo nit!
Seit Johr konnt der sich schunn nit mehr richdich bigge, kam hinne un vorne nit mehr hoch! Iwwerlee e’mol!
Ja un deheem im Haus, do keem der eerscht recht nit ze Rand, dem musst ich jo alles hiinleeje un notraan! Vun de Unnerbux bis zum Krachekneppche, un beim Aan- un Auszihje honn ich’em aach noch misse helfe.
Schtrimp. wi’jer di e’mol alleen aan di Fiiß kriid hot, dass wusst’er schunn ganit mehr! Das wa alles mei Awedd!
Frihjer wa das alles umgekehrt!
Der wa merr nor noch een Lascht, mei Heinerich, di letschde Johre iwwer, das kann ich derr awwer saan!
Na, jetz hodder sei Ruh, meiner. Ich genn’sem! Es wa so kee Leewe mehr!
Was macht dann Deiner, Katterin?“
„Ei Lisbeth, der macht genau es selwe, nor der Lebt noch!
Was e’Lascht mit so’me alde Mann!
Das hätt ich jo frihjer ni for meechlich gehall! Hätt’s merr kenne aach nit vorschdelle!
Wemmer jung is, wer dengkt dann do aans Altwerre un aan di Gebreche, di uff eem zukomme? Ei merr hot garkee Vorschdellunge devun, was noch alles aan eem kimmt !
So brauchbar se jo in junge Johre e’mol ware –doch awei? Di pur Lascht, sinn’se for eem, so e’Mann!
Es Glick, merr hot nor eene!
Meiner geht jo awei Boddibilde, iwwerlee e’mol! Er werrd ball achtzich! Un wenner dann heem kimmt, dann iss’er schlachkabutt, ve’schwitzt un er lässt di Flidde bambele!
Meensch er wär e’Fall for de Notdiinscht!
Er kann eem Leed duun, doch nix siht der Mann in!
Sei Alder iwwerschbiilt der eenfach un er meent er deet hunnert werre!
Dann willer noch vorne un hinne bediint werre, wenner kimmt. Wi’s Kurfeschte Hindche muss ich’em alles notraan!
Ei ich kann jo aach nit mehr so wi frihjer, Lisbeth!
Merr is jo kee zwanzich mehr! Was der eem zumut!
Männer sinn unve’scheemt!
Daachs druff geht’er dann bei de Dokder un seet, er hätt’s in alle Knoche! Humbelt, als wärer neinzich! Das is doch kee Leewe mit so’me Mann?
Nor Lascht, – nor Lascht honn ich middem!
Ei glaab merrs, es neegschde Mool deet ich leddich bleiwe! Was honn’ses so scheen, di junge Weibsleit vun heit!
Di gehen moijns uff di Awedd un de Alt kann de Haushalt fihre – Job-Schering saan’se wär das.
Ei di kenne e’Fedder in di Luft bloose! Brauche di heit e’Mann? Was di heit alles gebott kriin, vun dem mir frihjer ganix wussde!
Un unsereens? Merr hot e’alde Mann deheem hogge!!“
„Och Katterin, redd doch nit so’e Dummzeich! Sei doch froh, dass’en noch hosch, un wenner nor do hogge duut un brummt!
Di Zeidung leese kanner doch aach noch, odder err ich mich do?
Gewwem e’paa gude Worde un redd middem, wi middeme kranke Gaul, dann kannschen ertraan!
Wenner eerscht e’mol uffem Kerchhof leit, iss’es aach nore e’Lascht. Dauernd misse neije Blumme uffs Grab
un dann di schwere Giißkanne voll Wasser un immer widder de Weech bis do e’nuff!
Das zehrt aach aan deiner Gesundheit, glaab merrs, werrsch jo aach nit jinger! –
Ja un omens hocksche dann immer alleen deheem, das is doch nix, odder? Wann komme do noch e’mol di Kinner? Di leewe ihr eiche Leewe, di honns schwer genuch!“
„Jo, hosch jo recht, Lisbeth! –
Egal wi merrs nimmt, wenn de alt bisch werrd eem alles zur Lascht! Ei merr is sich jo selbscht als ze viil, doch ohne e’Mann im Haus, iss’es jo noch schwerer!
Hosch jo recht!
Mach’s gut un dengk immer draan, was merr e’mol im Iwwermut domols e’m Parre ve’schbroch honn: „ Der eine trage des anderen Last!“ Ich dengke oft draan!
Annerscht deet ich’s aach nit middem aushalle!
Ei merr hatt frihjer garkee Vorschdellung devun, was alles im Leewe uff eem zukimmt!
Wer wär’en vor fuffzich Johr druff komm, dass eem e’mol e’Mann zur Lascht falle deet?
Ei meiner, das wa e’Kerl wi’je Baam, als’er mich noch uff de
Hänn ins Bett getraa hot!
Heit duut’er bei’me Kaschde Millich vumm Aldi Worde mache, di wärem ze schwer!“
„Lisbeth, wi bei mir! So weit konnt ich domols ganit dengke, dass der merr e’mol e’Lascht werre deet! Ich dacht immer, er wär di „Schdütze meines Alter“ un jetz leit’er do, mei Heinerich!
Meensche ich sollt’em noch e’Lichtche aanmache?
Och, ich losses liiwer, er kennt’s ve’kehrt ve’schdehn!
Wi alt werrsch Du dann awei, Lisbeth?“
„Katterin, ich werre iwwerneegschtjohr schunn achtzich! Gelle, das siht merr merr nit aan?
Un wi alt bisch Du?“
“Lisbeth, ich wa viir Johr älder, wi meiner letsch Johr worr is, awwer Fraue leewe jo aach länger – doch merr honn awwer aach di mehrscht Lascht, gelle?“
Mach’s gut un hall Dich!“
„Du aach Katterin, ich hätt geschwor Du wärsch schunn fünnefeneinzich!“

Vumm Fischer un seiner Fraa

E’Fischer hot mit seiner Fraa in’ere aamseelich Hitt am Meer gewohnt. Merr hätt kennt saan, di Hitt wär ehr e’Buddik gewees, in dere’se gehaust honn.

Si hadde nix druff di Zwee un di paa Fisch, di der Fischer am Daach aus’em Meer gezoo hot, honnse grad so iwwer Wasser gehall.

Mir hiir hädde gesaad, si ware so aam, dass’e de Kitt vun de Fenchder gefress honn, doch den hadde’se aach nit, denn di Hitt wa ohne Feschder.

Kinner hadde’se keen, was een Glick wa.

Der aam Fischer is Daach for Daach e’naus aans Meer un hot geangelt, also mit seiner Angelrut hodder gefischt. Uff Grund, hodder gefischt, annerscht hot iwwerhaupt nix gebiss.

Als das Wermche so am Angelhooge iwwer de Meeresboddem zawwelt, kam e’große Fisch aangeschwomm, e’Buttt wärs gewees, saade di Leit, di so eene schunn e’mol gesihn hadde.

Na, der groß Fisch macht’s Maul uff un schunn hadder das aamseelich Wermche mitsamt dem Angekhooge ve’schluckt un weit hinne am Krotze, hoddem der Hooge im Maul gehongk.

Jetz hot beim Fischer di Angelrut aangefang ze zawwele un er merkt, dass eener aangebiss hatt, also e’Fisch.

Er ziht un ziht aan dere Angelschnur, bis uff e’mol der riise Fisch aan di Owwerfläch vumm Meer kimmt, schnappt no Luft un seet toddelnd: „He he heere mool, Herr Fischer! Mach mich widder vumm Hooge ab, ich bin gaa kee Butt, ich bin e’ve’wunschene Prinz.

Wenn de willsch, dann kann ich derr alle Winsch erfille di de hosch, mach mich nor vumm Hooge ab.“

Der infäldich Fischer hodden aan Land gezoo, den Fatze vumm’e Fisch un mit eenem Griff haddern vumm Hooge abgemacht un deno im seichde Wasser sei Freiheit widder gebb, di’em Butt, dem ve’wunsche Prinz ebbes wert wa.

Na, de Fischer hatt genuch Uffreechung aan dem Daach un er is heem un hot di Geschicht seiner Fraa Ilsebill ve’zehlt, di vor dere Bruchbuddik vumme Haisje uff de Trepp gesess hatt un in de Nas gebohrt hot. –

Si hatt also nix ze duun, Kinner hadde’se noch keen, di zwee.

Do ve’zehlt der Fischer seiner Insebill di unmeechlich Geschicht vun dem Butt, dem riise Fisch, den’er aan de Angel hatt un dem’er di Freiheit widder gebb hot.

For nix un widder nix! Aus purer Gutmiidichkeit hadder ve’gess sich ebbes ze winsche, was’em de Buttfisch jo aangebott hatt.

Do saat di Fraa vumm Fischer iwwer ihr Mann.“Na un, hosche ganix defor kriid, dass de den Fisch widder schwimme geloss hosch? Nee?

Laaf widder hiin un froo was’es gibt!“

Na, de Fischer wa infälldich, wi viil Männer heit jo sinn un hot gedoon was der Schandarm deheem vun’em gewollt hot.

Er is aans Meer un riift:“Butt, bische noch do? Ich hätt do ebbes ze frooe.“

Also er hot’s in seiner Mudderschbrach geruf, in „ostfriesisch“: Buttje, Buttje, Timpe Te! Scheint’s hot der Prinz so geheeß.

Do duut’s e’laude Schlaach, owwe am Himmel reiße di Wolge uff, de Himmel werrd schwarz wi’je Schuck un de Butt, der riise Kaventsmann vumme Fisch, leit im seichde Wasser un freed: „Fischer, was gibt’s?“

„Heer zu Butt, mei Fraa di Ilsebill hot gemeent, kennsch uns doch e’Wunsch erfille, wenn de dodezu schunn di Meechlichkeide häsch.“

„Allee’, was will’se, dei Fraa Ilsebill?

„Butt, si hätt so geere e’bissje scheener Haisje, ve’leicht middeme kleene Blummegärdche drummerum, wenn derrs recht wär.“

„Geh heem Fischer, es is so!“ saat de Butt un wa im Nu im Meer widder ve’schwunn.

De Fischer geht heem un wo frihjer di alt Bruchbud geschdann hot, wa jetz e’scheen kleen Haisje mit Blumme rundidum un di Ald, di Ilsebell hot devor im Gärdche gesess un hot ihr Fiiß ruhe geloss. Si hatt’se vun sich geschtreckt un hatt sich gesunnt.

„Na, is derrs recht so, das scheene Haisje middem Gärdche?“ hot de Fischer sei Fraa Ilsebill gefroot.

„Wenn’s nix anneres gibt? Doch laaf noch e’mol e’naus un froo, ob’s nit e’ kleen Schlessje sein kennt. Das deet merr grad in de Krom basse!“

De Fischer is widder e’naus aans Meer un riift in seiner Mudderschbrach – er wa vun dort owwe: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje, Buttje in de See. Myne Fru, di Ilsebill, will nit so, als ik wol will!“

Bumsdich! De Butt hot widder im triiwe Wasser gelee, macht sei Glubschaa uff un freet: „Was will’sen jetz, dei Fraa Ilsebill?“

„Butt, es is merr jo peinlich, awwer si will jetz e’Schloss honn, si will residiire! Weesche si leest als di Illuschtriide >Bunte<, di’s Meer hi un do aanschwemmt un dodraus hot’se di Ferz in de Kopp kriid.

Wärs meechlich, si werrd jo so bees, wenn’se ihr Wille nit gedoon kriid?“

„Geh heem bei dei Ilsebill, si hot ihr Schlessje.“ Saat de Butt un wa widder im Meer ve’schwunn.

Als de Fischer heem kam, hockt di Alt uff de breed Schlosstrepp un geifert:“Jetz honn ich e’Schloss, bin awwer kee Keenichin! Wi das aussiht? Guggemol wi ich do hogge? Das basst doch ganit beisamme! Mei Uffzuch un dann das scheene Schloss!

Geh widder hiin un saa, ich deet geere Keenichin werre.

De Butt soll’s aanschdelle, dass’es so wär.“

Widder is de Fischer e’niwwer aan’s Meer un rifft: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje, Buttje in de See – Was meensche was’se jetz will, Butt? Glaabsch’s jo nit! Si Alt will Keenichin werre! Hot merr so ebbes schunn e’mol geheert? Kee Hemd uffem Aasch un si will Keenichin werre?

Butt, wär soebbes meechlich, obwohl ich mich mit so eener ganit so wohl fihle deet?“

„ Geh heem, dei Ilsebilll, si is Keenichin! Du hosch dei Lascht!“ saat widder de Butt un is in de ufflaafend Flut ve’schwunn.

Un wi de Fischer heem kimmt schdeht vorne uff de Trepp de ganze Hofschdaat un dezwische, prungkvoll di Keenichin Ilsebill di Eerscht.

Wi di Lisbeth vun England hot’se ausgesihn, mit Hut un bundem Kleedche, nor hatt’se ihr diggere Fiiß un aach di Dragonerbeen, also ihr O-Been behall.

„Ach was sihsche awwer so scheen uffgemotzt aus!“ Saat de Fischer iwwer di Keenichin, sei Fraa Ilsebill di Eerscht. Langt’s derr jetz ball odder hosch noch Aanschlee, Fraa Maitjesdeet?“

Das „Maijesdeet“ saat’er mehr so wi „Matjesdeet“, abfallen wars gemeent, denn di Fraa konnt jo ihr Fiiß nit e’mol richdich schdelle, ihr platte!

Wo’se di digge Ärm un di schrooe Hänn losse sollt, das wusst’se aach nit, nor es Maul, das iss’er flink schbaziire gang.

Si riift iwwer de Fischer, si hot jetz vornehm wolle redde:

„ Hör’ne einmal Männtje. Geh’je e’niiber bei den Prinz Buttfisch un saa ihm, ich wär doch liiwer Kaiserin, das ist noch viil scheener! Be’eile dich, merr pressiirt’s aarich!“

De Fischer is gelaaf was’sei Fiiß hergebb honn un als’er am Meer wa riift’er widder: „Manntje, Manntje, Timpe Te – Buttje – Buttje in de See! –

De riise Fisch kam widder mit gerumbel un nasse Wolge, es hot ferrchdelich debei gereent un er saat:“ Na un? Was gibt’sen jetz noch? Hot’se immer noch nit genuch, dei Fraa?“

„Werrsch’s nit glaawe, Butt, was’se jetz for Aanschlee hot, mei Keenichin deheem! Jetz will’se jo Kaiserin werre! So een, di hätt noch mehr ze saan, wi di Keenichin, das wärer noch liiwer. Guggemol, dass di alt Schrabnell Ruh gibt!“ saat der aam Fischer.

„Geh heem, si iss’es schunn!” saat der Butt-Fisch gelasse, denn er wusst, dass di Winsche vun’ere Fraa ni all werre.

Widder kam de Fischer heem un di Kaiserin schdeht im scheenschde Schlossgaade, nor im Hemd un riift schunn vun weidem:“Bische endlich do? Guggemol wi ich do leije?

Deno hot’se sich in’s griine Gras falle geloss, was jo e’Kaiserin ni gemacht hätt!

Di Katharina vun Russland, di ve’leicht, doch di hot’s domols noch ganit gebb.

Im Leije werft’se di Been hoch un riift iwwer ihr Mann: „Hurra! Ich bin Kaiserin! Betracht mich e’mol, awwer es liibscht wär merr, wenn ich Pabscht werre kennt!

Geh gleich noch e’mol ze’rick bei den Buttfisch un seesch’em, dei Fraa, di Kaiserin wär geere Pabscht.“

Das hot den Fischer, der jo immer noch so gewehnlich un aam wa wi frihjer, aarich geschdehrt un er hatt ganit mehr es Herz am Meer no dem Butt ze rufe.

Doch er hatt jo so aarich Moores vor seiner Fraa, de Ilsebill un is noch e’mol hinn aans große Wasser.

Dort hodder laut, mehr so halb laut, denn es sollt jo nit jeder heere, was er fore unve’scheemt Fraa deheem hogge hot, geruf: „Buttje, Buttje, Timpe Te un schunn wa de Butt do. Aach widder mit viil Radau un’eme ferchderliche Gewidder, di Blitze honn gekracht, dass merr hätt kenne Ängscht kriin.

„Was is’en jetz noch?“ freet de Butt den Fischer unwirsch, der am Ufer geschdann hot un vun Segunn zu Segunn immer kleener worr is. Er hot gezitter wi Eschbelaab, so peinlich war’em der Wunsch, den sei Fraa Ilsebill, di Kaiserin noch hatt.

„Heer zu Butt, mei iwwerkandiddelt Fraa deheem, di Fraa Kaiserin, si leit driwwe in de Wisse un sunnd sich, di will jetz Pabscht werre.

Is so ebbes iwwerhaupt meechlich? Geht so ebbes?

Do saat de Butt:„Mei liiwer Mann, hosch dei Lascht!

Geh heem, dei Fraa, si is Pabscht.“

Was hot sich der Fischer awwer gefreit, dass jetz endlich Ruh wa, denn mehr konnt merr jo uff dere Welt nit werre un er is hoddich iwwer di Diine heem gelaaf.

BISDOHER

Als’er dort aan kam, wo frihjer deheem wa, schdand der Audokarre, also das Papamobil midden in de Diine, rundidum nor Sand un kee Leit, wi merrs sunnscht gewehnt wa, wenn de Pabscht kam.

Es wa genau das selwe Ding, mit dem de Pabscht immer uff Tuur fährt un vun innewennich wingkt.

Jetz siht’er sei Fraa – also di Päbschdin, odder wa’se jetz de Pabscht Ilsebill in dem Glaskaschde hogge! Si wingkt huldvoll mit de zwee Hänn!

Nit ze glaawe!

Jetz hatt’se ihr Freid, di Fraa Fischerin, di jo jetz em Beruf no das wa, was e’Pabscht sein sollt – e’Mensche–Fischer!

Si werft’s weiße Hiitche vumm Kopp, winkt un riift: „Mann, oh Mann! Do guck her, ich bin de Pabscht. Komm her un leck merr e’mol di Hänn ab! Komm mach schunn un loss dich uff di Kni falle, allee’!

Wi scheen das is, wemmer de Meenschheet ebbes ze saan hot un si mach’s!

„Heer zu, Fischer!“ Si wa jetz „per Sie“ un hot in de „Dritt Person“ mit ihrm frihjere Mann geredd. „Laaf Er e’niwwer bei de Butt-Fisch un sage Er ihm, Pabscht wär jo sehr scheen, deet merr awwer noch nit lange, ich deet geere werre wi de liiwe Gott! Be’eile Er sich un laafe Er, wo’s gleiche is, sunnscht is de Butt womeechlich fort!“

Middeme ungude Gefihl is de Fischer aan’s Meer un hot widder sei Schbrichelche in di Wind geruf: „Buttje, Buttje, Timpe Te – un schunn hot’s widder gerabbelt im himmliche Kadong un de Butt hot e’Satz aus’em Meer gemacht un saat: „Was gibt’s dann jetz noch? Hot’se als noch nit de Hals voll, di Päbschdin Ilsebill?“

„Heer zu, Butt, mei Ilsebill, di alt Gruschel, di mit nix ze fridde is, der langt selbscht de Pabscht nit, si will jetz de Herrgott perseenlich werre.

Geht so ebbes iwwerhaupt ze mache?“

Mei liiwer, braver Fischer – dei Fraa soll honn, was’ser geheert un was se geere hätt, was’se aach ve’diint!

Geh heem si hot’s schunn!“

Middeme ganz dumpfe Gefihl is de Fischer heemzus un wi’jer iwwer di letscht Diin gekrawwelt is, laafe konnt’er nimmer, di Luft warem ausgang, siht’er vun weidem schunn di alt Buddik vun frihjer im diife Sand schdehn.

Kee Pabscht war mehr do, es Papamobil wa fort, kee Kaiserin hot in de Wisse gelee, kee Keenichin wa mehr uff de Schlosstrepp, es Haisje, dass e’bissje scheenere middem Vorgeerdche, wa aach nit mehr ze finne, nor noch di alt Buddik vun domols hot im diife Sand geschdann un devor im’me Schtrandkorb hot e’naggisch Fraa gelee. –

„Ei de Dunnerkeil!“ – dacht de Fischer un iss’es letschde Schdick widder gelaaf, was di Been hergebb honn. –

Dann schdeht’er vorm Schtrandkorb un drin leit di „Göttliche“, di Greta Garbo in de Reinkarnation – naggisch! –

Si schleet di Aa halb uff, ganz hot’se di frihjer schunn kenne nit uffmache – un haucht den Fischer aan: „Komm bei mich, mein Süßer! (debei hot der Fischer no Fisch geschdungk, wi nix Gudes!) Ich bin Deine Göttliche!“ saar’se, di „Göttliche Garbo“ vun domols.

“Hei wi Geil!”

Er wollt „Hei di Gei“ rufe, do iss’em das „ L “ mit e’raus gerutscht, doch es hot jo aach gebasst!

De Fischer dacht noch: „De Butt hot jo doch wortgehall!“

Un hoddich hodder sei schdingkische Kleeder ausgezoo un fortgeschmiss, deno iss’er dann aach naggisch bei di „Göttliche“ in de Schtrandkorb gekrawwelt.

Mit de Johre hot di „Göttliche“, sei Fraa Ilsebill, siwwe Kinner kriid un hatt jetz Awedd genuch, dass’er di Aanschlee all ve’gang sinn. –

Di zwee honn deno in Friide geleebt bis an ihr Lebensenn –

Si hadde de „Göttliche-Ufftraach“ erfill!

Di letschde Johre ware’se dann in’eme scheene Aldersheim in Sylt owwe – ihr Kinner haddes zu ebbes gebracht, –

si hadde for deijer Geld de Grund un Boddem, wo di ald Buddik druff geschdann hot ve’kaaft!