Archive for the ‘Neue alte Märchen’ Category

De Froschkeenich


De Froschkeenich

In dene alde Zeide , wo’s Winsche noch ebbes geholf hot, heit nitzts nix mehr, hot’s e’Keenich gebb, der hatt drei scheene Dechder im Haus. Doch di scheenscht wa’s Jingscht vun’en.

Di wa so scheen, dass sich di Sunn soga ve’wunnert hot un das wollt domols schunn ebbes heeße!

Korz newerm Schloss wa e’diffe Brunne, rundidum Beem un Hegge, aach e’alde Linnebaam hot dort geschdann un neewedraan wa e’diife Brunne, vun dem di Redd sein soll.

Wenn’s draus aarich heeß wa un im Schloss war’s aach nit mehr auszehalle vor Hitz, hot sich di scheen Dochder vun dem Keenich aus lauder Langweil draus unnerm Linnebaam uff den Brunnerand gesetzt un hot aus Ve’zweiwelung middere Goldkul geschbiilt. Ratze konnt merrs Schbiil nit nenne, sunnscht hätt di Goldkul misse aus Gummi sein, doch si wa’s nit. Goldkule hupse halt nit wi’je Balle un si sinn zum Ratze ungeeichend. Di Prinzessin hot mehr so es Schule midde zwee Hänn geiibt.

Ja un weil das Kind, es jingscht vumm Herr Keenich, noch e’bissje iwwerzwerchs wa, iss’es als vorkomm, dass’em di Goldkul hi un do’emol uff de Boddem ins diife Gras gefall is. Eemool iss’es em dann bassiirt, weil’s wi gesaat e’bissje togisch wa un de Balle nit richdich fange konnt, dass di Goldkul uff de Brunnerand geblotzt un deno im hohe Booe in de diife Brunne gefall is.

Fort war’se, das deijer Schbiilzeich!

Was hot’s gekrisch, das Freileinche, also dem Keenich sei scheen Dochder, di Prinzessin, di jingscht vun dene drei un keener konnt’s beruhiche, weil jo aach kee Mensch do wa.

Bis uff eemol e’ald Krot uffem Brunnerand gesess hot un saat:“Ei mei Freileinche, warum blärrsche dann so? Is derr ebbes? Fehlt derr was?“

Do dreht sich di Prinzessin e’bissje uff di Seit un siht den Mollekopp, also den ausgewaxe Frosch un saat: „Ach Du bisch’s! Wo kimmschen Du awei her, Du Wasserbatscher, Du alder?

Ich kreische weeje meiner scheen Goldkul, di merr mei Vadder, de Keenich unlängscht geschengkt hot.

Es war e’deijer Schdick, e’Geschengk vun dere Immobilljebank for de Vadder, weil’er dort sei ganz Geld beijen aangeleet hot. Was meesche wenn ich heem komme deet un hätt di deijer Kul nit mehr! Ei ich misst butze gehen, bis ich merr so e’deijer Ding widder kaafe kennt! “

„Heer uff ze blärre, Dei ganz Schneenheit geht debei flöte! Ich hole der das Ding widder e’ruff, doch nit for ummesunnscht! Das saan ich derr gleich! For „umme“ gibt’s nix uff dere Welt, do gilt nor: Was gibsche, was hosche?“

„Heer e’mol, Du alder Krotekopp, kannsch alles vummer honn, was de nore willsch! Mei Perle, mei Kleeder, di scheene, e’ganze Sack voll Edelschdeen, doch schaff merr di golden Kul widder e’bei! Awwer hoddich!“

„Heer zu, Dei Kleeder, di Edelschdeen, den Sack voll un di scheene Perle aach, di kannsche derr gard aan Dei Hiitche schdegge, ich will Dich! Du sollsch mich geere honn! All das anner Zeich will ich nit! Hosche mich ve’schdann?

Das kann doch for Dich kee Kunschtschdick sein? Ich will nore neewer derr am Disch hogge, will midder esse un aach dringke un deno will ich aach midder in Dei Bett um bei derr ze schloofe. Wenn’s derr recht is, dann hol ich derr uff de Schdell di golden Kul!“

Dem Keenich sei Dochder war alles recht, nor di Kul musst e’bei un si saat: „Frosch, es werrd so gemacht wi’des honn willsch! Bring merr di golden Kul, das Werwegeschengk vumm Vadder seiner Investmentbank, das deijer Schdick un Du kannsch alles vummer honn!“

Schwuppdisch, hot’s gemacht, es Wasser is hochgehupst un de Frosch wa middeme Kobbert im Brunne ve’schwunn.

Doch nit for lang!

Do kamer widder iwwer di Wasserowwerfläch un hatt tatsächlich den goldene Schbiilballe, das Werbegeschengk im große Maul.

Er leet’en uff de Brunnerand un saat:“Do iss’er! Nemm derr di Goldkul mit heem un bass es neegschde Mool besser druff uff!“

Schneller wi’je Hund leeft hot di Keenichinsdochder, das Freileinche, di Kul geschnappt un is ins Haus, also ins Schloss gelaaf. De Frosch hot’se uffem Brunnerand hoggegeloss, doch der blärrt wi ve’rickt un watschelt’er hinne no.

Bald hatt’sen aach ve’gess, wi Ve’schbrechunge oft ve’gess werre.

Awwer der Frosch wa jo nit uff de Kopp gefall.

Als’er widder ze’rick ins Wasser gefall wa, do saat’er zu sich selbscht: „Na waad, Freileinche! Wenn ich Dich inhole, dann wa’sche di letscht Zeit Freileinche gewees!“

Un gleich iss’er – plitsch-platsch- e’niwwer iwwer di große Wisse, bis ins nahe Schloss gewatschelt. Deno noch di viil Treppe e’nuff bis aan den grooße Saal, also dere Keenichsfamillje ihr gut Schdubb, wo di ganz Bagaasch ze Middaach gess hot.

Vorne vor de Diir riift’er schunn laut: „Freileinche, Prinzessje, mach e’mol di Diir uff! Hosch merr doch ebbes ve’schbroch, wollsch mit merr esse gehen!“

Di Pinzessin is schnell aan di Diir gelaaf un hot geguckt.

Als’se das scheißlich Vih vumme Frosch gesihn hot, knallt’se widder di Diir zu un geht aan de Disch ze’zerick, doch ihr Herzje hot gebubbert wi ve’rickt, dass merrs soga gesihn hot!

Do saat de ald Keenich zu seiner Dochder: „Heer Kind, was is? Sinn Reiwer draus odder warum machsche di Diir nit uff?“

Nee, nee Vadder, das ware kee Reiwer, das war e’Frosch, so e’hässlich Diir.“

„Was will dann der Frosch vun’derr?“ Saat de Keenich zu seiner Dochder.

„Ei Babba, als ich geschdern draus im Gaade am Brunne gesess un mit dem scheene goldene Balle, weesche das Werbegeschengk vun de Inwestment-Bank, geschbiilt honn, is merr das Goldding in de Brunne gefall.

Was hatt ich mei Freid demit, war’s doch aach di Erinnerung, wo merr unser ganz Geld ve’lor honn! Jetz wa aach noch di golden Kuhl fort! Im diife Brunne, ganz weit unne hot’se gelee. Ja un do kam der Frosch un saat, er deet merr’se widder e’ruffer hole, wenn ich’en nor geere honn kennt.

Middaachs un omens wollder mit merr am Disch hogge un esse, dringke wollder aach un wi’s Gewidder willer aach noch nachts in meim Bett leije! Weeß merr, was der sunnscht noch vummer will?

Ich honn’en awei nit e’rinn geloss. Der soll scheen draus vor de Diir hogge bleiwe, do bleibt’er aach frisch!

Zwa honn ich’em alles ve’schbroch, wi di Banker domols uns aach, doch merr muss jo nit alles halle, gelle Vadder?“

„Heer, mei Kind, das mache mir feine Leit nit! Ich bin jo nit de Keenich Lehmann, mir halle was merr ve’schbreche!

Geh scheen e’naus vor di Diir un holen widder e’rinn.

Der Frosch kann mit uns esse.“ Saat de Vadder mit Nodruck zu seiner blitzgescheit Dochder.

Na, di Prinzessin is e’naus un heelt den Frosch, das heeßlich Vih e’rinn un hockten neewer sich.

Do pischbert der Frosch aus seim riise Maul: „Keenichsdocher, di jingscht vun dene drei, weesche noch was’de merr geschdern alles ve’schbroch hosch, hinne am Brunne, wo ich deheem bin? Hall’s in un loss mich neewer derr uffem Disch hogge! Vun do unne komm ich nit aan di fein Supp un aach nit aan das annere feine Zeich!“

Wi’jer uffem Disch gesess hatt, wollder de goldene Deller nehjer bei sich geschoob honn, dann wollder noch ebbes dringke, aus dem goldnische Becherche, was neewerm Deller geschdann hot, deno hodder gess wi’je schtruppich Rindche un deno wollder aach noch vun der >Königstochter jüngste< es riise Maul abgebutzt honn. Doch di greescht Unve’scheemtheit wa, dass’er gleich no’me Esse bei das Freilein Prinzessje aach ins Bett getraa wollt sein.

Das awwer wollt das Freileinche vumm Keenich nit mehr mache.

Do saat de Keenich heegscht perseenlich: „Mei Kind, wer derr e’mol in de Not geholf hot, un Du hoschem ebbes ve’schbroch defor – das werrd ingehall! Awwer ganz hoddich! Merr sinn doch kee Leit vun de Real-eas tet, mir schdehn zu unserm Wort! Mach un traa den Frosch in Dei Bett, so schlimm werrd’s schunn nit werre!“ Saat de Herr Keenich iwwer sei jingscht Dochder.

Owwe in seiner Schdubb aankomm hot’sen in e’Eck gesetz, den grässlich Frosch un als sich ausgezoo hatt, do guckt der Wasserbatscher schunn so schdiirich mit seine große Glubschaa un kwaakt: „Heer zu, Freilein Prinzessje, do unne in dere dungkel Eck will ich nit di ganz Nacht hogge bleiwe! Du hasch merrs ve’schbroch, dass ich bei derr im Bett leije derft, jetz komm un mach, merr iss’es deno! Do hinne in dere dungkel Eck iss’es merr aach kalt!“ Saat de Frosch iwwer di Prinzessin.

Do kriid di Prinzessin e’Wutaanfall, wi das bei viile Weibsleit vorkimmt, datscht den kalte Frosch un schmeißten mit alle Kraft geeje di Schloofschduwwewand, dass’er hätt misse in hunnert Fetze ve’platze.

„Jetz werrsche endlich Ruh gewwe, Du alder Kwengeler!“ Saat di jung Prinzessin, di aach schunn Gift in sich hatt.

Wenn awwer jetz eener meende deet, der Frosch wär aan de Wand in dausend Fetze ve’schbritzt, der errt sich!

Nit eene Trobbe Blut is gelaaf, kee Fitzelsche Froschfleesch is dorch di Luft gefloo, nee! Dodefor hot e’bildscheener junger Mann in ihrm Bett gelee.

Ganz erschdaunt guckt di jingscht Keenichsdochder no dem scheene Mann, hatt aach nix inzewenne geejen un saat:“ Ei wer bisch Du dann? Wi kimmschen in mei Bett? Laaf nor nit fort, ich komme direkt!“

„Nur keine Angst, Königsttochter jüngste, ich bin der Finanzberater von den Lehmann-Brothers! Wir arbeiten jetzt mit unwahrscheinlichen Zaubertriks. Wenn Sie möchten bleibe ich heute Nacht bei Ihnen und morgen früh können wir über Ihre restlichen Geldvermögen reden. Ich hätte Ihnen da einige Anlage-Vorschläge zu machen, doch die dann erst morgen früh!“

Der Kerl wa so umwerfend scheen un hatt Maniire wi’je Kleenichssohn, dass das Prinzesseje zu allem „Ja“ un „Amen“ gesaat hot.

Deno wa’s e’richdisch scheen Nacht worr; nor am neegschde Moijn, als de Finanzberater zum Abschluss vun seine Geldgeschäfte komme wollt, saat das Freilein Prinzessje, also di jingscht Dochder vumm Herr Keenich, sei Vadder hätt ihr perseenlich Ve’meche, also ihr ganz Geld bei di Schbarkass getraa.

Dort wär’s zwaa aach nit ganz sicher aangeleet, doch di deede immer so drängelich aanhalle. Si, also di Prinzessin, hätt jetz nix mehr flissich.

De Finazberater vun de Lehmann Brother is wiidich worr, so wiidich, dass’en di Prinzessen es liibsch widder wedder di Wand geworf hätt, doch si hot’s geloss – merr weeß, wer do widder zum Vorschein komm wär.

Ja un was lernt merr do draus?

Wenn eem im normale Leewe e’kroteschlechder Mann iwwer di Fiiß leeft un meent, merr sollden doch heirade – muss merr den als Fraa nit gleich wedder di Wand werfe!

Der een odder anner macht sich ve’leicht noch un di Johr helf ´em uff di Fiiß, doch eens schdeht fescht: Wemmern aan di Wand werft, kimmt selden e’Prinzje debei e’raus, doch e’Finanzberader, der der Fraa aan ihr Geld will – so eene kennt schunn drunner sein!

De glicklich Hannes

De Hannes im Glick

Siwwe Johr is de Hannes uff sei Awedd gang, hot brav un fleißich geschafft.

Als sei Ve’trach bei seim Meeschder abgelaaf wa, iss’er bei’en un saat: „Meeschder mei Ve’trach is abgelaaf, di Zeit is e´rumm un ich deet geere widder heem bei mei Mudder gehen, dort iss’es immer es scheenscht. Gebb merr mei Geld for mei Awedd, wenn derrs recht is, denn ich honn’s jo siwwe Johr lang ufflaafe geloss.“

De Meeschder saat iwwer sei Aweidder: „Hannes, hosch immer gut geschafft un ich wa mit Deine Awedd immer ze’fridde, Du sollsch aach Dei gude Lohn kriin, fünnef Lohnerhehjunge sinn mit inbegriff!

Er is e’niwwer in di gut Schdubb un kam ze’rick middeme große Klumbe Gold ( domols wa’s Gold noch nit so deijer wi heit).

Der Klumbe Gold wa so groß wi’jem Hannes sei Kopp un nor mit Mih konnt de Hannes den in sei Halsduch wiggele, hot e’Schdegge dorch de Knode gezoo un middem Goldklumbe iwwerm Buggel hodder seim Meeschder At-schee gesaat un is gang, heem bei sei Mudder.

Er is dorch Wisse un Felder, hot gesung un gepiff debei, Schbitzbuwe scheint’s domols noch nit so viil gebb ze honn, als uff eemol vun weidem e’Mann uffem Gaul uffen zu geritt kam. Es wa ein Reitersmann, wi merr domols saat, kee Tuniirreider, di nor fors Ve’gniiche uffem Gaul hobbele.

Wi de Hannes gesihn hot, wi der Reiterschmann so leicht un logger aan’em vorbei geritt is, debei gesung un gepiff hot, riift’em no:“ Heere’mool Reiterschmann, was hosche awwer fore scheene Gaul unner Deim Hinnere! Gelle es Reide is scheen un macht Schbass, merr leeft kee Schuh dorch un di Fiiß duun eem vumm Laafe nit so weh? So eene hätt ich aach geere, so’e scheene Gaul!“

„ Ja warum leefsche dann aach ze Fuß, hosche kee Gaul deheem?“ Saat der Reiterschmann iwwer de Hannes.

„Nee, saat de Hannes, „ich honn nor den Goldklumbe uffem Buggel, der mich aarich drickt. Deesche merr Dei Gaul ve’klobbe? Ich gewwe der mei Goldklumbe defor.“

Do hot der Reiterschmann gelacht un saat:“ Ei Hannes , das is doch e’eenfach Sach! Ich gewwe derr mei Gaul un Du gibsch merr den Goldklumbe, dann simmer uns eenich. Schlaa in, der Hannel is perfekt!“

Ja un so honns’es aach gemacht. Der Reiterschmann hatt jetz den schwere Goldklumbe ze schlebbe un de Hannes konnt sich uff das scheene Gailche setze, konnt peife un singe debei un frehlich dorch di Wisse reide. Dodebei hodder sei Fiiß geschoont, di’em devor vumm Laafe aarich weh gedoon hadde.

Do rifft’em der Reiterschmann noch vun weidem zu:„Hannes , wenn’s hoddisch gehen soll un de Gaul soll laafe, dann musche nor midde Zung schnalze, weesch jo wi’s geht, dann leeft’er galopp!“

De Hannes wusst’s un is losgeritt, de eerscht langsam, dann hodder geschnalzt, denn er wollt’s e’bissje ziichicher honn un de Gaul sollt laafe for sei Geld.

Na, er rifft’em Gaul noch hopp-hopp zu, schnalzt noch e’mol mit de Zung un schunn is das Gailche geschbrung un gehippt, dass sich de Hannes uffem Gailche seim Buggel nit mehr halle konnt. Er is e’runner uff de harte Wech gefall.

Na, er guckt un fihlt, wo’sem iwwer all weh gedoon hot, ob aach nix gebroch wa un er wa ärjerlich iwwer das riise Vih vumme Gaul, das’en abgeschmiss hatt.

Do kam grad e’Bauer mit seiner Kuh dorch di Äcker, er wollt sei Äckerche zackere. Als’se beisamme geschdann honn saat de Hannes iwwer: „Was hot merr mit so’me Klepper fore Ärjer! Das Vih bockt un rennt fort un ich kann mich nit uff dem Gaul seim Buggel halle. Hals iwwer Kopp bin ich awei e’runner gefall. Guck wi ich do leije. Do neewe schdeht’er der „Bock“ vumme Gaul, betracht derrn! Wenn ich merr dodegeeje Eicher scheen Kuh aangugge, dann is das doch e’nitzlich Diir! Das Kihche leeft scheen langsam, heert gut, kann zackere in de Äcker un moijns un omens gibt’se noch Millich, wo merr Budder un Weechekees devun mache kann. Wi scheen so e’Diirche is, gelle Bauer?“

Do saat der Bauer iwwer de Hannes: „ Heer zu! Wenn derr mei Kuh werklich so gut gefällt un wenn Du meensch, Millich, Budder un Weechekees wäre besser wi Dei scheije Gaul, dann mache merr doch gleich den Hannel perfekt: Ich gewwe Derr mei Kuh un Du gibsch merr Dei Gailche. Is Derrs recht so, dann schlaa in; un er hoddem gleich di Hand hiingehall for de Hannel abzeschliiße.

Em Hannes wa das Geschäftche recht un er hot in dem Bauer sei Hand ingeschlaa, so wi das im Vihhannel iiblich is.

Jetz wa di Kuh sein un der Bauer hatt den werklich scheen Gaul, der kee Klebber wa, nor konnt de Hannes nit druff reide!

Mit de Kuh am Schtriggelche iss’er weider dorch di Lande gezoo, de Hannes un saat so zu sich selbscht:“ Wenn ich nor e’Schdiggelche Brot honn, alles anner gibt merr mei Kuh: Budder, Millich un aach de Weechekees, den ich so geere esse.

Do kam’er grad am Werrtshaus vorbei. Na er hot fore paa Grosche ebbes gess un e’Biir hodder gedrungk, dann iss’er mit seiner Kuh widder weider.

Es waa heeß, di Sunn hot gebrennt un de Weech iss’em Hannes beschwerlich worr. Na, dacht’er, ich honn jo mei „Getränkekarre“ bei merr, mei Kuh hot Millich un vun dere dringk ich jetz e’bissje, deno bin ich widder gut beijenanner.

Er binnt gleich di Kuh aan e’Beemche un weiler kee Eemer bei sich hatt, hodder sei Ledderkapp vumm Kopp gezoo un hot di unner di Kuh geleet. Dort e’ninn wollder di Millich ufffange, dacht’er un hot aan de Schtrich vun dere Kuh gezoo un gezobbelt, doch nix kam aus der Kuh ihre Schtrich. Jetz hodder immer feschder geschtrippt un gezoo – nix is aus dere Kuh e’rausgelaaf, bis di uff eemol e’Satz uff di Seit macht, un schleet mit de Hinnerfiiß aus, trifft debei de Hannes direkt am Wersching, also aan seim Kopp, dass’er umgefall is wi’je Sack Sand.

Jetz hatt de Hannes Koppwehj doch er hatt kee Millich in de Kapp. Di Kuh hot dumm geguckt, denn si hot drugge geschdann, hatt also kee kleen Kalb ze ve’sorje.

Do kam grad e’Metzjer vorbei un siht de Hannes im Chosseegraawe leije. Er hoddem uffgeholf un saat iwwer:

„ Do dringk e’mol aus meiner Flasch, bisch jo nass geschwitzt!

Gibt’er Dei Kuh kee Millich mehr? Fort ich kaafe’se derr ab, wenn derrs recht is! Das Diir is alt un schdeht drugge, do kimmt nix mehr. Di kammer heegschdens noch zum Schlachde nemme, das gibt awwer aach nor noch Subbefleesch, sunnscht awwer nix! Komm ve’kaaf merr di Kuh, ich gewwe derr do driwwe di Sau defor, di is scheen genährt. Machsch beschdimmt e’gut Geschäft!“ Saat de Metzjer iwwer de noch ve’schdeert Hannes.

Dem hot der Hannel direkt ingeleicht un er saat : » Allee`dann, mache merrs so! Er hot dem Metzjer sei Kuh gebb, das schderrich Diir, un er hot vumm Metzjer di scheen, schlachtreif Wutz defor kriid.

Wi’je jung Fille is di fett Sau vumm Waan gehupst, also mehr so gekrawwelt un de Hannes hot’se middeme Kälwerschtrick um de Hals, hinner sich hergezoo.

Im Fortlaafe bedangkt’er sich noch e’mol for das gude Geschäft, was’er gemeent hot, das’er gemacht hätt.

Un wi’jer so do her gang is, hot gepiff un gesung, wa froh, dass’er so gude Geschäfte gemacht hatt, do trifft’er e’Bauereborsch, der e’scheen groß Gans unn’erm Aam hatt.

Freindlich wi de Hannes si, hodder aangehall un hot den Jungbauer gefroot wi’sem so ging?

Do saat der junge Bauerschmann, dass’er mit dere Gans uff e’Kinndaaf ging un di Gans wär fors Feschtesse gedacht. Er sollt e’mol aan di Gans greife, wi scheen fett di wär. Das geeb e’scheene Feschtbroode for den hohe Daach.

Acht Woche hädde’se di Gans „genudelt“, also ob’se wollt odder nit, häddeser dere Gans es Fresse ingetrichdert,

middem große Trichter. Ja un dodevun käms, dass di Gans so fett wär wi’je Gans jo sein misst, wemmer’se esse wollt.

De Hannes hatt sei eenziche Schbass aan dere fett Gans, was der Jungbauer, der schlau aach gleich gemerkt hot.

Er saat iwwer de Hannes, er wollt’em geere di Gans geeje di Sau indausche, denn er misst jo aach bedengke, driwwe im Ort wär vor korzem e’Sau aus’em Schdall geklaut worr un es kennt jo sein, dass sei Sau, di geklaut Sau wär, di’se suche deede, di Leit im Ort un aach di Bollizei.

Sicher hädder dann schlechde Kaade un di Bollizei deeden dann ve’hafde un er käm deno ins Kittche.

Das wär doch di Sau nit wert, hodder gesaat der Bauerebosch.

Das hoddem Hannes voll ingeleicht un ganz hoddich hodder den Schtrick vun de Hand gebunn un hot di Sau mit samt dem Kälwerschtrick dem Jungbauer gebb.

Da das Geschäftche mehr so „unner de Hand“ wa, honn’se aach nit mit de Hand ingeschlaa, wi sunnscht iiblich un ganz schnell sinn di zwee „Geschäftchesmacher“ widder aus’enanner gang.

Der jung Bauerschmann mit seiner Wutz, dere scheen, un de Hannes mit seim fette Gänsje unner Aam, sinn ihr Weech weidergang wo’se hiin wollde.

Un wi de Hannes so iwwer sei ungewehnliche Dausch nodengkt, do kam’sem un er saat so vor sich hiin: „Es wa e’gut Geschäft! Wenn ich merrs iwwerleeje: Di Gans gibt e’gude Broode, si hot viil Fett aansich for di Bruscht inze’reiwe, wemmer aarich de Huschde hot, un wemmer di scheene Feddere noch abrobbe duut, gibt’s aach noch e’kleen Kobbekissje, wo ich nachts mei Kopp druff leeje kann!“

Er wa so richdich glicklich, dass’er so e’gude Dausch gemacht hatt.

Gesung un gepiff hodder widder wi’je Lerch un is ins neegschde Ort gewannert, was’em heemzus uffem Weech gelee hatt.

Wi’jer mit de Gans unnerm Aam di Hauptschtrooß e’vor kam, trifft’er e’Scheereschleifer, der mit seine Fiiß di Maschin aangetribb hot, wo er owwe am Schleefschdeen de Leit ihr Messer un Schere geschliff hot.

Dem Schereschleifer scheint’s aach gut gang ze sein, denn der hot aach gesung:

>Ich schleife di Schere un drehje geschwind-

un hänge mei Mändelche in de Wind!<

Das hoddem Hannes gefall un er hot de Schereschleifer gefroot, ob’sem werklich so gut ging, weiler so frehlich wär?

„ Ei nadiirlich! Es Handwerk hot goldene Boddem! Do kannsche Geld ve’diine, mehr wi merr ausgewwe kann!

Doch saa Du merr e’mol, wo hoschen di scheen Gans kaaft, di fett?“

Do saat de Hannes:“ Di honn ich nit kaaft, di honn ich nor gedauscht, geeje e’Wutz; un aach di Wutz honn ich nit kaaft, nor ingedauscht geeje e’druggeschdehend Kuh, di kee Millich mehr gebb hot; un wenn de wisse willsch, wo ich di Kuh her hatt, dann saan ich derr nor: Das wa mei bescht Geschäft! Di honn ich kriid, weil ich dem Bauer der merr iwwer de Weech gelaaf is, mei alde Klepper, den bockisch Gaul gebb honn, for di Kuh. Un den Gaul honn ich merr kaaft for den Goldklumbe, for den ich siwwe Johr bei meim Meeschder geschafft honn.

Jetz wusst der Schereschleifer wen’er vor sich hatt un er saat iwwer de Hannes: „Heer zu, e’richdich gut Geschäft machsche eerscht, wenn ich derr mei Schleefschdeen gewwe, womit de Dich selbschdännich mache kannsch. Do kannsche de Leit di Schere un di Messer schleife un ve’diinsch e’Haufe Geld debei. Gebb merr Dei Gans defor, dann simmer uns eenich, kannsche de Schleefschdeen honn!“

Was wa de Hannes so glicklich!

Jetz konnder sich selbschdännich mache, was for Glick!

(Nor laut saan dorft’ers nit, do wärer for bleed gehall worr,)

Er hot sich so gefreit un riift als in de Wind: „Was bin ich fore Glickskind! Een Geschäft wa besser wi’s anner! Nor, der Schdeen is merr e’bissje schwer, doch den pack ich aach!“

Na, de Hannes geht in dere Hitz, mit seim Schleefschdeen uffem Buggel dorchs ganze Ort un widder e’naus uff di Chossee for heem. Di Brih vumm Schwitze hoddem uff de Schdern geschdann, als’er sich uffe Briggegelänner gesetzt hot for e’bissje sei Fiiß ausze’ruhe.

De Schleefschdehn hadder scheen neewer sich uffem Briggemaijerche leije. Grad wollt’er sich no vorne bigge, als’er middem Hinnere wedder den Schleefschdeen schdeeßt, der dodorch de Iwwerhang kriid un mit laudem Schlach di Brick hinne e’runner fällt un deno unne in de Bach ve’schwunn wa.

Fort warer, der scheene Schleefschdehn!

Was hadder awwer for Freid, de Hannes!

Endlich warer den schwere Schdeen los, musst’en nit mehr uff seim Buggel schleppe, hatt jetz widder di zwee Hänn frei, konnt midden fuchtele, konnt de Leit wingke un er konnt debei singe: „Ach wi scheen is doch di Welt“ un er wa so richdich glicklich, de Hannes!

Als’er heem bei sei alt Mudder kam, hot di sich riisich gefreit, dass ihr Bub widder im Haus wa. Es warer grad alles egal, ob der Bub reich odder aam wa, hauptsach de Bub wa widder bei’jer. Si saat nor iwwern: „Du, mei liiwer Hans, Du bisch mei ganz Glick! Bisch mei Hans im Glick!

Seit dere Zeit is der Satz schbrichwertlich for Leit, di zwar iwwerzwerch, doch dodefor glicklich sinn un geliibt werre !

Doch was lernt merr aus dem Märche?

Glick un glicklichsein, das is e’Gefihlssach!

Hot merr sei Ve’meeche, so wi de Hannes, nor no Gefihl gemacht, hot seim Herz no di Geschäftcher abgeschloss, debei kee annere Leit beschiss un war immer mit dem Inkaaf odder dem Dausch, den merr gemacht hot, zefridde, selbscht wemmer am Enn es ganze Ve’meeche debei ve’lor hot – war merr doch glicklich! –

Hot merr awwer jetz uff eene Rutsch sei ganz Ve’meeche ve’lor, weil merr so doll wa un hot uffe Finanzberater geheert, un’s ganze Geld uff di Lehmannbrother-Bank getraa hot, weeje de hohe Zinse, wa no de Pleite vun dem riise Bankhaus aach nix mehr vumm scheene Geld iwwerich.

Kee Grosche wa mehr devun zesihn. Es ganz Ve’meche wa uff e’mol „ve’pulvert“ un am Enn wa nix mehr iwwerich, genauso wi beim Hannes.

Is so eener um sei Geld bedroo worr, der kann nit mehr lache, glicklich is der aach nit mehr, nor sei ganz Leewe lang iss’er unglicklich, traurich un oft so ve’zweifelt, dass’er sich umbringe kennt!

Glick, wi beim Hannes, kennt der keens mehr!

Es kimmt also immer uff di innewennich Inschdellung aan, wi merrs Ve’meeche im Leewe widder los werrd, denn mitnemme duut keener ebbes un los werrd merrs immer!