Das psychische Trauma

Kuchenschellen Wi ich schunn oft geschribb honn, hatt ich Lehrer, der so forchbar di Kinner seiner Klass ve schlaa hot, der Kerl wa unmeechlich un wi je Schdick Vih. Bis heit honn ich kee gut Hoor aanem geloss, doch awei, wo ich älder werre un heere, was draus in de Welt vor sich geht, muss ich mei Meenung rewidiire.
Mei Lehrer, de Klaus Bauer, wa im Kriich 14/18. Un wi merr jo weeß, wa der Kriich forchbar grausam. E`Gemetzel wärs gewees, saat de Oba, der debei wa un Mann geeje Mann hädde’se sich umgebracht, di Franzose unser Soldade un mir Deitsche di Franzose! Mit Schrappnell-Geschosse un mit Gas honn’se ve’sucht di Gechner um di Eck ze bringe. Hunnertdausende vun doode Soldade honn do gelee, in Lecher un in Schitzegraawe. Di Artillerie hot de Rescht gemacht un alles zugeschitt! Dodebei hot’s mei Lehrer, der e’junge Soldat wa, voll getroff! Im Schitzegraawe hodden di Granat ve’wischt un hodden mit Dreck un Schutt ve’schitt. Lang musser unner dere „Verschüttung“ gelee honn, bis’en di Kamerade e’raus gegrab hadde. De Soldat Bauer wa „ferrdich“, hot gezittert vor Schreck un Doodesängscht sei Leewe lang!
Ja un dann kam’er in di Heimat. De Kriich wa ball aus, doch de „Schlach“ un’s ewiche Zittere hatt de Bauer, der jetz Lehrer worr is, for immer behall! Un was es Schlimmschde wa, er hot sei „psychisches Trauma“ vumm furchbare Kriich aan seiner Umwelt ausgeloss! Sei Fraa hatt’s nit so gut bei’em, sei Kinner aach nit un mir Buwe in de Schul aach nit. Es wa e’grausame Lehrer for uns Kinner! Es wa e’traumatisiirde Kriichssoldat vun 14/18! Domols hot’s noch nit e’mol das Wort „psychisches Trauma“ gebb, viil weenicher, dass merr hätt kenne ebbes degeeje duun, so wi heit! Bleibt merr nor noch di Fraach: Im letschde Weltkriich war’s genau so schlimm un furchbar, un traumatisiirt ware nit nor di Soldade, aach di Bevölkerung hatt „e’Schlaach e’weg kriid“ , wi merr so e’psychisch Traum hätt kenne nenne, bei all dene schreckliche Luftaangriffe! Wo wa domols di Hilf, di „psychologisch“,
di di Millione traumatisiirte Mensche so needich gebraucht hädde? So ebbes hot’s nit gebb, es wa Kriich!! Heit is das alles ganz annerscht. –