Archive for the ‘Alter’ Tag

Wo das noch hiinfihre soll?

Alt werre is doch kee Schand!

Di Daache wa ich im Altersheim geland un honn e’alt Fraa besucht, di mei Mudder in frihjere Johre e’mol gekennt hot. Mei Mudder wär jetz hunnertellef, di Fraa im Alterheim eerscht korz vor de Hunnert, si is 97 Johr, werrd ball achdeneinzich. Si is soweit noch gut druff, esse un dringke schmeckt’er, de Kopp geht aach noch einicher Maße un merr honn ve’zehlt aus alde Daache. Dann saat di Fraa uff e’mol: „Weesche Kall Rudolf, es is jo alles gut un scheen. Mir geht’s gut, meiner Dochder aach, di is aach hiir im Heim, nor mei Engkelche, dem geht’s aarich schlech, das macht merr Sorje!“

Ei’ Fraa Emmert, wiso geht’s dann Ihrm Engkel schlecht?“

„Schdell derr doch e’mol vor, der is jetz korz iwwer de Sechzich un soll ins Aldersheim, weiler sich alleen nit helfe kann! Do willer nit hiin, das basst’em ganit, awwer e’anner Meechlichkeit gibt’s keen. Das sinn Sorje, das schdellche derr nit vor! Ich kannem Bub do nit helfe!“

„Sihn’se Fraa Emmert, di Schbrich schdimme also aach nit, wo di inner Ruh beim Mensch eerscht inkehre deet, wenn sei eichene Kinner ins Altersheim komme. Uff nix kammer sich mehr ve’losse un di Sorje bleiwe bei eem, bis merr di Aa zumacht!“

De zahnlos „Graue Panther“

Uffem Räddche

Als ich am Salinenplatz grad debei wa mei Modorräddche aanzelosse, fährt e’kleen ald Männche mit seim hellrode Modorrollerche neewer mich.

De Fahrer, schunn e’älder „Modell“, er werrd een-zwee Johr älder gewees sein als wi ich, macht de Helm vorne uff un lacht mich zahnlos aan.

Er wa mindeschdens schunn grad iwwer achtzich, also aach schunn „geseechend“, wi merr so iwwer älde Leit seet, wenn’se fortgeschtitt sinn in de Johre. Frontzähn hadder keen mehr, nor noch di Fangzähn, di honnem links un rechts aus’em Unnermaul geguckt, wenner gelacht hot un das hodder.

„Gelle, das is aach e’Fünnefhunnertfuffzicher Yamaha?“ hodder gefroot.

Ich saat’em, es wär nor di Fünnefhunnertfünnefedreißicher, awwer di deet merr lange. Jetz iss’es Geschbreech aangelaaf un er freet weider: „Wi schnell leeft di dann?“

Ich saat: „Wenn ich uff de Binzel drigge, di Ohre debei aanleeje, es Genick inzihe, dann leeft’se de Berch e’nunner 175 Sache.“

„Nee,“ saat’er druff, „das leeft mei Mopeedche nit un ich kann aach so hohe Geschwindichkeit nit mehr halle. Frihjer …,“ er wingkt mit de Hand ab „jo do hatt ich e’NSU-Quik, doch di wa aach nit so schnell. Heit will ich jo nor noch e’bissje beweechlich sein, bevor ich dann im Rollschduhl hogge.“

„Wo kimmsche dann her?“ honn ich das aggressiv Männche gefroot, denn er musst vumm Land komm sein, das hot merr gesihn, er hatt noch sei Hausschlabbe aan, mit dene er aach gefahr wa.

„Ei, ich bin aus Owwermoschel doher gefahr, ich honn ebbes uin de Schdadt ze erlediche.“

Na, dacht ich, der nimmt sich awwer ebbes vor!

Dann ziht’er sei Helm aus, sei Plattkopp hot di Sunn ersetzt un er klappt di Sitzbank vun seim Mopeedche hoch.

Er lacht, kromt drei korze Eiserohre unner de Sitzbank e’vor, eens devun mit Griff, ich dacht es wär e’Kalaschnikov, e’russisch Maschinepischdol. Dann setzter di drei Schdahlrohre, eens no’m anner inenanner – deno hadder e’Schdegge in de Hand, mit Griff!

Eerscht jetz konnt’er sei Mopeedche loslosse un sich aan seim Schdegge feschthalle, annerscht wärer jo umgefall.

Deno iss’er in seine Schlabbe, geschditzt uff sei Schdegge fortgang, nee er is gehumbelt, denn een Been vun’em wa kerzer.

Lachend hodder merr noch e’mol zugewungk un saat:“Bass gut uff un fall nit vun de Maschin!“

Na, dacht ich: Hoffentlich fällder nit iwwer sei Schdegge, denn er is aarich schlecht uff de Fiiß gewees.

Ob’er sich e’nei Gebiss mache losse wollt, das glaab ich ehr nit. Un im Iwweriche hodder merr zahnlos, mit dene zwee Schdumbe in de Raffel aach besser gefall. So warer e’Typ: Der „Graue-Panther“ aus Owwermoschel.

Es Grab muss nei gemacht werre

Baum im HerbstBeim Gang iwwer de Kreiznacher Kerchhof schdehn zwee Weibsleit vorm’e Grab, wobei di een iwwer di anner seet:
„Ei Lisbeth, ei leebsche dann noch?
Scheen, dass merr uns noch e’mol sihn! Ei wi dann?“
Och Katterin, wemmer so alleen doe’rumm leeft, dann iss’es nix mehr!
Guck, do leit meiner, mei Heinerich!
Er hatt jo sei Johre gehatt, er wa zweejeneinzich, doch er fehlt eem jeden Daach, glaab merrs! Ei ich komme ganit driwwer e’wegg!
Ich muss awei es Grab mache, bald is >Allerheiliche < un do gugge di Leit druff!
Wenn nor nit so viil Blädder vun de Beem falle deede,
wi das alles awei aussiht! Forchbaa!
Jeden Daach kennt ich’se kerbweis e’runnerraffe, di gelwe Blädder.
Ich hommer de Engkelkinner ihr kleen Rechelche mit genomm, wo di immer im Sandkaschde demit geschbiile, dann brauch ich mich nit so ze bigge.
Wo di Blädder nor all herkomme?
Iwwerm Grab is gakee Baam!“
„Lisbeth, im Summer bische froh for di scheene Beem rundidum uff unserm Kerchhof un jetz schennche!
Do hinne guck, do rechele’se awei all di Blädder beisamme, di Friidhofsaweidder.“
„Ich sihn nix, Katterin, wo rechelnden do eener?“
„Guck richdich hiin, do hinne di siwwe Männer, di rechele doch, wenn’se grad am Rechele sinn, nor halt awei nit,
di mache Paus un halle sich am Reche fescht!
Di Ruh is dene im Leewe schunn heilich – do kenne’se di noch geniiße – deno, wenn’se e’mol unne leije, honn’se nix mehr devun!
Saa mol Lisbeth, was mach’schen uffs Grab druff?“
„Wi alle Johr, Katterin, unnerum werrd’s scheen sauwer gehall un gerechelt, Boddemdegger sinn druff un uff di Schiiferplatt kimmt e’Bugettche, mit dene afriganische Truggeblumme, di brauchsche deno nit ze giiße, di halle bis ins Frihjohr!
Giiße brauch’sche es Grab sunnscht aach nit,
nor di Blädder vun de Beem, di misse halt gerafft werre, sunnscht sihsche jo nit wi scheen ordentlich’s is,
em Heinerich sei Grab.
Ach – — was e’Glick, dass mei Heinerich vor merr gang is!
Schdell derr vor, es wär annerschte’rum komm! –
Ei dann deet ich do leije! Merr kennt sich’s ganit vorschdelle? Meiner, de Heinerich, der kennt sich deheem alleen ganit vorschdehn! Männer sinn jo so iwwerzwerch, Du glaabschs jo nit!
Seit Johr konnt der sich schunn nit mehr richdich bigge, kam hinne un vorne nit mehr hoch! Iwwerlee e’mol!
Ja un deheem im Haus, do keem der eerscht recht nit ze Rand, dem musst ich jo alles hiinleeje un notraan! Vun de Unnerbux bis zum Krachekneppche, un beim Aan- un Auszihje honn ich’em aach noch misse helfe.
Schtrimp. wi’jer di e’mol alleen aan di Fiiß kriid hot, dass wusst’er schunn ganit mehr! Das wa alles mei Awedd!
Frihjer wa das alles umgekehrt!
Der wa merr nor noch een Lascht, mei Heinerich, di letschde Johre iwwer, das kann ich derr awwer saan!
Na, jetz hodder sei Ruh, meiner. Ich genn’sem! Es wa so kee Leewe mehr!
Was macht dann Deiner, Katterin?“
„Ei Lisbeth, der macht genau es selwe, nor der Lebt noch!
Was e’Lascht mit so’me alde Mann!
Das hätt ich jo frihjer ni for meechlich gehall! Hätt’s merr kenne aach nit vorschdelle!
Wemmer jung is, wer dengkt dann do aans Altwerre un aan di Gebreche, di uff eem zukomme? Ei merr hot garkee Vorschdellunge devun, was noch alles aan eem kimmt !
So brauchbar se jo in junge Johre e’mol ware –doch awei? Di pur Lascht, sinn’se for eem, so e’Mann!
Es Glick, merr hot nor eene!
Meiner geht jo awei Boddibilde, iwwerlee e’mol! Er werrd ball achtzich! Un wenner dann heem kimmt, dann iss’er schlachkabutt, ve’schwitzt un er lässt di Flidde bambele!
Meensch er wär e’Fall for de Notdiinscht!
Er kann eem Leed duun, doch nix siht der Mann in!
Sei Alder iwwerschbiilt der eenfach un er meent er deet hunnert werre!
Dann willer noch vorne un hinne bediint werre, wenner kimmt. Wi’s Kurfeschte Hindche muss ich’em alles notraan!
Ei ich kann jo aach nit mehr so wi frihjer, Lisbeth!
Merr is jo kee zwanzich mehr! Was der eem zumut!
Männer sinn unve’scheemt!
Daachs druff geht’er dann bei de Dokder un seet, er hätt’s in alle Knoche! Humbelt, als wärer neinzich! Das is doch kee Leewe mit so’me Mann?
Nor Lascht, – nor Lascht honn ich middem!
Ei glaab merrs, es neegschde Mool deet ich leddich bleiwe! Was honn’ses so scheen, di junge Weibsleit vun heit!
Di gehen moijns uff di Awedd un de Alt kann de Haushalt fihre – Job-Schering saan’se wär das.
Ei di kenne e’Fedder in di Luft bloose! Brauche di heit e’Mann? Was di heit alles gebott kriin, vun dem mir frihjer ganix wussde!
Un unsereens? Merr hot e’alde Mann deheem hogge!!“
„Och Katterin, redd doch nit so’e Dummzeich! Sei doch froh, dass’en noch hosch, un wenner nor do hogge duut un brummt!
Di Zeidung leese kanner doch aach noch, odder err ich mich do?
Gewwem e’paa gude Worde un redd middem, wi middeme kranke Gaul, dann kannschen ertraan!
Wenner eerscht e’mol uffem Kerchhof leit, iss’es aach nore e’Lascht. Dauernd misse neije Blumme uffs Grab
un dann di schwere Giißkanne voll Wasser un immer widder de Weech bis do e’nuff!
Das zehrt aach aan deiner Gesundheit, glaab merrs, werrsch jo aach nit jinger! –
Ja un omens hocksche dann immer alleen deheem, das is doch nix, odder? Wann komme do noch e’mol di Kinner? Di leewe ihr eiche Leewe, di honns schwer genuch!“
„Jo, hosch jo recht, Lisbeth! –
Egal wi merrs nimmt, wenn de alt bisch werrd eem alles zur Lascht! Ei merr is sich jo selbscht als ze viil, doch ohne e’Mann im Haus, iss’es jo noch schwerer!
Hosch jo recht!
Mach’s gut un dengk immer draan, was merr e’mol im Iwwermut domols e’m Parre ve’schbroch honn: „ Der eine trage des anderen Last!“ Ich dengke oft draan!
Annerscht deet ich’s aach nit middem aushalle!
Ei merr hatt frihjer garkee Vorschdellung devun, was alles im Leewe uff eem zukimmt!
Wer wär’en vor fuffzich Johr druff komm, dass eem e’mol e’Mann zur Lascht falle deet?
Ei meiner, das wa e’Kerl wi’je Baam, als’er mich noch uff de
Hänn ins Bett getraa hot!
Heit duut’er bei’me Kaschde Millich vumm Aldi Worde mache, di wärem ze schwer!“
„Lisbeth, wi bei mir! So weit konnt ich domols ganit dengke, dass der merr e’mol e’Lascht werre deet! Ich dacht immer, er wär di „Schdütze meines Alter“ un jetz leit’er do, mei Heinerich!
Meensche ich sollt’em noch e’Lichtche aanmache?
Och, ich losses liiwer, er kennt’s ve’kehrt ve’schdehn!
Wi alt werrsch Du dann awei, Lisbeth?“
„Katterin, ich werre iwwerneegschtjohr schunn achtzich! Gelle, das siht merr merr nit aan?
Un wi alt bisch Du?“
“Lisbeth, ich wa viir Johr älder, wi meiner letsch Johr worr is, awwer Fraue leewe jo aach länger – doch merr honn awwer aach di mehrscht Lascht, gelle?“
Mach’s gut un hall Dich!“
„Du aach Katterin, ich hätt geschwor Du wärsch schunn fünnefeneinzich!“