Archive for the ‘Politik’ Tag

Es Wahlve’schbreche vun Poliddiger


E’Wahlredd deet’er halle, unser Landesvadder, in de Jakob-Kiefer-Hall, hot’s geheeß in de Zeidung un uff alle Wahlplagade aach.

Ich bin hiin!

Es „perseenlich Bild“ was’er abgebb hot wa gut. Schlangker war’er worr un sei Lache, was’er jo schunn lang genuch geiibt hot, wa herzhaft un hot Indruck gemacht.

E’freindliche Mann, deet merr saan, unser Minischderpräsident Kurt Beck.

Ja un dann hodder aangefang ze redde wi’je Buch un alles was’er saat, das hätt merr kenne unnerschreiwe: So iss’es!

Jetz kammer jo als kleener SPD’ler nit alles nopriife was’er saat, doch den Glaawe wollt ich’em schunn schenke, dass’er nit geloo hot. Er hot werklich indrucksvoll geredd un am Schluss iss’er uff sei ganz perseenlich Famillje komm,

Er wollt e’Gleichnis gewwe.

Sei Mudder domols, als’er noch e’kleener Schulbub wa, hätt misse schaffe gehn, dass’es Geld deheem aach geschdimmt hätt. Draus uffem Feld odder im Wald hätt’se geschafft un er, sei Kusseng un’s Kussiinche wäre no de Schul bei di Oma esse gang. Deno sollde’se allmiddenanner bei di Mudder uffs Feld odder in de Wald komme helfe.

Doch wi das bei Kinner so wär, saat’er, hädde’se de Oma hoch un heilich ve’schbroch, si deede sich dummele, doch es hätt als zwee Schdunn gedauert, bisse e’naus komm wäre, wo di Mudder schunn uff’se gewaad hätt.

Na di ald Oma hätt deno mahnend iwwer’se gesaat: „Ihr Kinner, eens will ich Eich saan: Was merr ve’schbroch hot, das muss merr aach halle! Es neegschde Mool kimmt’s nit mehr vor!

Di Mahnung for das Ve’schbreche kam aach beim Kurtche gut aan, doch dann kriid’er vumm Ungel den Witz ze heere, dass e’Bauer beim Heiufflaade, vun weit hinne e’Gewidder komme siht un blitze hätt merrs schunn gesihn.

De Heiwaa wa hoch voll un de Heibalke hot de Bauer un sei Bub schnell fescht gebunn, als de Bauer aanfängt di heilich Maria aanzerufe: „Maria, hall de Reen ze’rick bis merr middem Hei deheem in de Scheijer sinn! Helf merr! Ich schbendiire Derr aach e’Kerz, so hoch bis aan de Heibalke!“

Do saat der Bub zu seim Vadder: „Ei Vadder, so e’hoch Kerz gibt’s doch gaa keen, di bis aan de Heibalke reicht!“

„Bische sofort schdill, Bub! Waad bis merr deheem sinn, dann kannsche merr’s ve’zehle!“

Ja, das wa de letschde Satz vumm Landesvadder in seiner Wahlredd un in Gedangke bin ich deno heem.

Ob’s werklich lauder „große Kerze“ sinn, di di Poliddiger jetz indere Zeit vor de Wahl de Leit ve’schbreche?

Was deno gehall werrd, werre merr deheem in de „Scheier“, wenn’s „Hei im Truggene“ is, dann gewahr werre.

Es wa de 20.3.2006 genau 18,15 Uhr! Un genau um 19 Uhr hot de Frihling 2006 aangefang – Daach un Nacht sinn gleich lang – ob merr das weenichdens glaawe kann?